Νέες διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους ΑΣΠΙΣ και COMMERCIAL VALUE!

Νέες διευκρινίσεις για τις προσωρινές διανομές έδωσε στους ασφαλισμένους των εταιριών ΑΣΠΙΣ Πρόνοια και COMMERCIAL VALUE η ασφαλιστική εκκαθαρίστρια κ. Ελπινίκη Καράμπαλη.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι ασφαλισμένοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της προσωρινής διανομής και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών θα ενημερώνεται συνεχώς με διευκρινίσεις, οδηγίες και απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις των ασφαλισμένων. Αναρτήσεις σε άλλες ιστοσελίδες, δεν είναι απαραίτητα ακριβείς.

2. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016 αφορά στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος την 20/11/2015, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προαναφερθέντες δικαιούχοι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία των προσωρινών διανομών.

3. Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που επιθυμούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών (Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα) μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μμ.

4. Για ταχύτερη και ασφαλέστερη ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, η Υπεύθυνη Δήλωση ανά εταιρεία έχει τροποποιηθεί και αναρτηθεί ώστε να περιλαμβάνει πεδία για τους αριθμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ των δικαιούχων απαίτησης. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη εκτυπώσει την προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση (που δεν περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα πεδία) μπορούν να συμπληρώσουν, επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη Δήλωση, τα στοιχεία (αριθμούς συμβολαίων, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

5. Διευκρινίζεται ότι το πρόσωπο που είναι δικαιούχος της απαίτησης από το εκάστοτε συμβόλαιο και το οποίο θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά του για να πιστωθούν τα ποσά στον λογαριασμό του είναι:

Α) Ο λήπτης της ασφάλισης (δικαιούχος εξαγοράς) σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ήταν σε ισχύ (δεν είχε επέλθει ασφαλιστική περίπτωση – μη γεγενημένες απαιτήσεις) κατά την ημερομηνία ανάκλησης αδείας της εταιρείας (21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

Β) Ο δικαιούχος ασφαλίσματος, που ορίζεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που είχε επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (θάνατος, κάλυψη υγείας, λήξη, εξαγορά – γεγενημένες απαιτήσεις) προ της ημερομηνίας ανάκλησης αδείας της εταιρείας (προ της 21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, και προ της 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

Αν για το συμβόλαιο που έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ υπάρχει απαίτηση για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά και από τους 2 δικαιούχους, ΜΟΝΟΝ αν αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα.

6. Όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχουν ασκήσει ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό επαλήθευσης, δικαιούνται να διαμορφώνουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης ως εξής: Η πρόταση: “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία” αντικαθίσταται με την πρόταση: “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, υπό την επιφύλαξη εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της από …………………………….. ανακοπής μου”.

7. Σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, διαμένει σε χώρα εκτός της Ελλάδος θα απευθύνεται στο αρμόδιο προξενικό γραφείο της χώρας διαμονής του για να θεωρήσει το γνήσιο υπογραφής του στην Υπεύθυνη Δήλωση.”

 

ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

http://insuranceworld.gr/wp-content/uploads/2016/10/%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

 

Ασπίς: Ενημέρωση για τη διαδικασία των προκαταβολών

Τα δικαιολογητικά τους καλούνται να ετοιμάσουν όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος από συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, προκειμένου να λάβουν προκαταβολή από την εκκαθάριση των εταιρειών έναντι των ποσών που τους οφείλονται:

 • υπεύθυνη δήλωση
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας, Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528 (μετρό Μέγαρο) είτε απευθείας είτε συστημένα ή με courier. Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει ως παραλήπτη: «Υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ή COMMERCIAL VALUE».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας k2, οι προκαταβολές θα είναι σε ποσοστό 10%-12% για τους κατόχους συμβολαίων Ασπίς και 60%-65% για τους κατόχους συμβολαίων Commercial Value. Η διαφορά οφείλεται στο μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαθέτει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις της.

Όσοι έχουν κάνει ανακοπή και η υπόθεσή τους εκκρεμεί δικαστικά δεν θα κάνουν ακόμα καμία ενέργεια μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Όμως όσοι έχουν κάνει ανακοπή διότι τους αναγνωρίστηκε μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται θα λάβουν προκαταβολή από το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα και για το υπόλοιπο θα περιμένουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.

insuranceworld.gr

Ακούστε τον Ασφαλιστή, πριν σας χρειαστεί…

 

kakokairia970

Ο καιρός είναι απρόβλεπτος, γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν ασφαλιστή από κοντά “για την δύσκολη στιγμή”.

 

Τα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται, δεν συμβαδίζουν με την εποχή. Το καλοκαίρι, πλημμυρίζουμε, τον χειμώνα έχουμε ζέστες και ξαφνικά βαρύ χιονιά. Υπάρχουν ημέρες που ξαφνικά όλα αλλάζουν. Για λίγες ώρες. Αυτό το λίγο, όμως, είναι αρκετό για να δούμε την περιουσία μας να καταστρέφεται. ΔΕΝ καταστροφολογούμε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όμως καλύτερο το “προλαμβάνειν” από το “θεραπεύειν”;

 

sugklonistikes-eikones-apo-tis-plimmures-video.w_hr

 

Για σκεφτείτε το λίγο και…Aκούστε τον Ασφαλιστή, πριν σας χρειαστεί…

Το περασμένο Σ/Κ μια χιονοκαταιγίδα χτύπησε τις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, τις ίδιες ημέρες που και η Β. Ελλάδα βυθίστηκε στο χιόνι. Τα προβλήματα και οι ζημιές πολλές.

 

A woman shovels snow on Joy Street during a winter blizzard in Boston, Massachusetts in this February 15, 2015, file photo. REUTERS/Brian Snyder/Files

 

Ιδού πως αναλύει την κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου, (23-24/1) ο Ζαν Σαλβατόρε, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών στο Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

“Οι ασφαλισμένες απώλειες από τον “Jonas” όπως ονόμασαν την χιονοκαταιγίδα που χτύπησε τις ΗΠΑ”, λέει ο Σαλβατόρε, “κατά πάσα πιθανότητα θα υπερβούν τα $ 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσαν όμως να φτάσουν και να υπερβούν τα 2,3 δισ $ σε ασφαλισμένες απώλειες, όπως είδαμε να συμβαίνει και το 2014, στις χιονοκαταιγίδες που ήταν ρεκόρ για τις ζημιές από το χιόνι, τον πάγο, και την χαμηλή θερμοκρασία.

Οι δαπανηρές ζημιές από την κακοκαιρία, επιβαρύνουν το πορτοφόλι των πολιτών, γιαυτό και καλό είναι να ασφαλιζόμαστε. Ένα πρότυπο πολιτικής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι να καλύπτουν τις ζημιές που συμβαίνουν στο μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα, ζημιές από καιρικές συνθήκες που μπορεί να φτάσουν μέχρι του σημείου της ολικής καταστροφής, φέρνοντας σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες”, λέει ο John Kinney, επικεφαλής αξιώσεων της Χάρτφορντ.

“Ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης, θα μπορούσε να σας πάρει χρόνο για να σταθείτε ξανά στα πόδια σας, χρόνος που θα σας αποσπάσει από δραστηριότητες και θα αλλάξει την ζωή σας προς το χειρότερο και οικονομικά ακόμη και για μήνες”.

Η καλύτερη άμυνα, λοιπόν, είναι, να περιοριστούν οι απρόβλεπτες οικονομικές ζημιές

Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο κοινές ζημιές όπως διαμορφώνονται στα ασφαλιστήρια μέσα από απαιτήσεις ιδιοκτητών σπιτιών, σύμφωνα με την ανάλυση από το “The Hartford”, καθώς και κάποια βασικά προληπτικά μέτρα που μπορείτε να πάρετε.

Οι παγωμένοι σωλήνες – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 18,000

 

BdU0NvACMAAnLfY.jpg large

 

Τα περισσότερα θέματα με το κρύο καιρό αφορούν τα υδραυλικά μιας κατοικίας και ένα από τα πιο κοινά, είναι, οι παγωμένοι σωλήνες.”Όταν η θερμοκρασία πέσει χαμηλά, κοντά ή και χαμηλότερα από το “0” ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες είναι να παγώσουν οι σωλήνες, τόσο έξω, όσο και μέσα “, λέει ο Scott Humphrey, 2ος αντιπρόεδρος του ελέγχου κινδύνων του κορυφαίου παρόχου ασφάλισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

“Βεβαιωθείτε ότι ότι το σύστημα θέρμανσης σας λειτουργεί σωστά. “Παρατεταμένες περίοδοι με κρύο μπορεί να αυξήσουν την πίεση στο σύστημα. Η επιθεώρηση μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε να μείνετε κυριολεκτικά “στα κρύα του λουτρού”, λέει ο Kinney.

Επίσης, δείτε την μόνωση – ιδιαίτερα στη βόρεια και δυτική πλευρά του σπιτιού σας – καθώς τον χειμώνα, δεν δέχονται πολύ φως από τον ήλιο.

Και για να ξέρετε την ακριβή θέση, της εξωτερικής βάνας νερού που σταματά την παροχή σε περίπτωση ζημιάς, σημειώστε με ένα φωτεινό αυτοκόλλητο. “Στις περισσότερες βλάβες, μόνον ο ένας κάτοικος ξέρει τι να κάνει, αλλά τι θα γίνει αν στο σπίτι στην άτυχη στιγμή βρίσκεται εκείνος που δεν ξέρει” λέει ο Kinney.

“Όσο πιο γρήγορα κλείσει το νερό, τόσο λιγότερη ζημιά στο σπίτι σας.”

Ζημιές από χαλάζι – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 10,000

 

2

 

“Η μέση χαλαζόπτωση μπορεί να διαρκέσει μόλις πέντε λεπτά, αλλά οι ζημιές από το χαλάζι ανέρχονται σε περίπου $ 1 δις το χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Αμερική. Και αυτή η βλάβη, η οποία είναι τρεις φορές πιο συχνή στο Νότο σε σχέση με άλλες περιοχές, μπορεί να περάσει, απαρατήρητη.

Ως εκ τούτου, για να μην υπάρχουν ζημιές που θα σας ταλαιπωρούν για μήνες, από μια χαλαζόπτωση πέντε λεπτών, ζητείστε κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή, να έρθει και να ασφαλίσει την στέγη σας και να εγγυηθεί πως σε περίπτωση ζημιάς, θα αποζημιωθείτε”, λέει ο Kinney.

Κατάρρευση στέγης – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 10,000

 

img_7697

Είτε ζείτε στη Μασαχουσέτη, είτε σε κάποια από τις περιοχές της πατρίδος μας, όπως στην Καλαμάτα, ή όπου αλλού χτύπησε φέτος ανεμοστρόβιλος, ή στα βόρεια της χώρας, που αυτές τις μέρες χιόνισε αρκετά, θα έχετε πιθανόν, να έχετε δει σπίτια που υπέστησαν φθορές.Γιατί να υποστείτε και εσείς μια τέτοια συμφορά; Ποιος θα σας πληρώσει για να την επισκευάσετε; Πάρτε προφυλάξεις – τώρα. Μην αφήνετε το βαρύ χιόνι να συσσωρεύεται εκεί – αφήνοντας την στέγη σας σε ενδεχόμενη κατάρρευση. Καλέστε τον Ασφαλιστή σας άμεσα!

Στο μεταξύ πάρτε κάποια μέτρα από μόνοι σας! Απομακρύνεται το χιόνι από την στέγη σας, ειδικά στο γείσο της, για να μην παγώνει ξανά το χιόνι που λειώνει, και να βρίσκει διέξοδο η ροή του νερού. Χωρίς την απομάκρυνση του χιονιού, ή του παγοφράγματος στο γείσο της σκεπής, υπάρχει απώλεια θέρμανσης, αφού το σπίτι είναι μονίμως παγωμένο, ενώ το νερό μπορεί να βρει εύκολα τον δρόμο του ανάμεσα από ραγισμένα κεραμίδια προς το εσωτερικό του σπιτιού σας.

Κατάρρευση δένδρων – Μέσος όρος αποζημίωσης: $ 6000

 

dentro

Κάποια δέντρα δεν αντέχουν στον πάγο, τον αέρα και το χιόνι.

Πολλές φορές, κλαδιά δέντρων, πέφτουν επάνω σε αυτοκίνητα ή δέντρα ξεριζώνονται από την μανία του αέρα και κλείνουν δρόμους, δημιουργούν ατυχήματα ή πέφτουν επάνω σε σπίτια. Ένας γεωπόνος στην αρχή του χειμώνα, θα σας πει αν το δέντρο σας είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην κακοκαιρία του χειμώνα, ή αν θέλει κλάδεμα ή και κόψιμο. Φυσικά, όταν γνωρίζεται πως έρχεται κακοκαιρία, καλό είναι να μην αφήνετε το αυτοκίνητο σας κάτω από δέντρα, αλλά και εσείς ακόμη να τα αποφεύγετε.

Είπαμε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Γι’ αυτό, παίρνουμε τα μέτρα μας, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ασφαλιζόμαστε. Καλέστε σήμερα κιόλας τον Ασφαλιστή σας… Καλού – κακού.

www.insurancedaily.gr

Ευρωπαϊκή Πίστη: Car Total – Νέα εφαρμογή στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ανακοινώνει τη διάθεση της εφαρμογής Car Total, με την οποία παρέχει σε όλους τους ασφαλισμένους της στον Κλάδο Αυτοκινήτων και κατόχους smartphone, τη δυνατότητα άμεσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του app CarTotal, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης εφόσον έχουν την κάλυψη Οδικής Βοήθειας, να ενημερώνουν άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού την Inter Partner Assistance για τα στοιχεία του οχήματος και την ακριβή τοποθεσία ακινητοποίησης, προκειμένου να εντοπίσει το όχημά τους και να τους εξυπηρετήσει άμεσα.

Το Car Total  απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους – κατόχους ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον κλάδο Αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Πίστης και είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση.

Ο ασφαλισμένος εισαγάγει τα στοιχεία του συμβολαίου του είτε χειροκίνητα είτε σκανάροντας το QR CODE που θα βρει στο συμβόλαιό του.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή Οδικής Βοήθειας, το μόνο που έχει να κάνει ο κάτοχος της εφαρμογής είναι να επιλέξει τη βοήθεια που χρειάζεται, ειδοποιώντας το κέντρο βοηθείας το οποίο βλέπει σε real time χρόνο την τοποθεσία του και όλα τα στοιχεία του συμβολαίου του.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσω του Car Total έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους ασφαλισμένους της, μέσω της ελαχιστοποίησης της αναμονής επικοινωνίας αλλά και του εύκολου εντοπισμού σε μη αστικές περιοχές ή κατά τις βραδινές ώρες.

Η εφαρμογή διατίθεται τόσο για Ios όσο και για Android συσκευές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή μέσω του κωδικού QR που θα βρουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους ή μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr.

www.insurancedaily.gr

20 πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα μέσα στο αυτοκίνητο

car

Κάποια από τα αντικείμενα αυτά υποχρεούμαστε όλοι να τα έχουμε στο αυτοκίνητο σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Κάποια άλλα, όμως, είναι εξίσου απαραίτητα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες έκτακτες αλλά όχι σπάνιες καταστάσεις. Αυτά είναι τα 20 πράγματα που πρέπει να υπάρχο’υν στο πορτμπαγκάζ και το ντουλαπάκι. Έχετε κάποιο να προσθέσετε;

 1. To manual. Θα σας φανεί απαραίτητο δεκάδες φορές και για πολλούς λόγους, από τους πιο σημαντικούς (π.χ. τον τύπο λαδιού που πρέπει να βάλεις στο λιπαντικό service) μέχρι τους πιο απλούς (π.χ. πώς αλλάζεις την ώρα από χειμερινή σε θερινή). Εάν πρόκειται να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μην παραλείψετε να ελέγξετε ότι διαθέτει το manual. Καλού κακού μην το βγάλετε ποτέ από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου (και σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το μετακινήσετε, μην ξεχάσετε να το ξαναβάλετε στη θέση του).
 2. Δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστικό συμβόλαιο. Εκτός από το ότι είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχετε μαζί σας αυτά τα έγγραφα όταν οδηγείτε, είναι πιθανό να σας φανούν χρήσιμα στην περίπτωση που χρειαστεί να γνωρίζετε κάποια στοιχεία (π.χ. εάν πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο φιλικού διακανονισμού μετά από κάποιο ατύχημα). Σε τυχόν έλεγχο, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να επιδείξετε και την κάρτα ελέγχου καυσαερίων ή την απόδειξη ότι έχετε περάσει ΚΤΕΟ. Μαζί με το ασφαλιστικό συμβόλαιο, φροντίστε να έχετε πάντα εύκαιρο το τηλέφωνο της εταιρείας οδικής βοήθειας –αχρείαστη να ‘ναι!
 3. Ένα μπουκάλι με νερό. Για την περίπτωση που παραμείνετε αναγκαστικά μέσα στο αυτοκίνητο για ώρες –π.χ. μπλοκαρισμένος στην κίνηση ή αποκλεισμένος στα χιόνια- και διψάσετε. Ή επειδή μπορεί να προκύψει κάποια βλάβη και να χρειαστεί να περπατήσετε μέσα στη ζέστη μέχρι το κοντινότερο συνεργείο, βουλκανιζατέρ ή βενζινάδικο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να καθαρίσετε το τζάμι –εάν έχει τελειώσει το νερό για τους υαλοκαθαριστήρες. Καλό θα ήταν να έχετε ένα μπουκάλι φτιαγμένο από υλικό που δεν αλλοιώνεται όταν εκτίθεται για ώρες ή ημέρες στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να το ανανεώνετε με φρέσκο νερό συχνά.
 4. Κουτί πρώτων βοηθειών. Κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε θα χρειαστεί μια γάζα, λίγο οινόπνευμα ή ένα παυσίπονο. Και η γρήγορη αντιμετώπιση μιας αιμορραγίας ή ενός τραυματισμού μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά! Μερικά από τα απαραίτητα που πρέπει να περιέχονται στο κουτί είναι:
 • Φυσιολογικός ορός για τον καθαρισμό πληγών
 • Οινόπνευμα
 • Οξυζενέ
 • Βάμμα ιωδίου
 • Βαμβάκι
 • Steri-strip (αυτοκόλλητα ράμματα)
 • Γάζες μικρές και μεγάλες, απλές και αποστειρωμένες
 • Βαζελινούχες γάζες για εγκαύματα
 • Ελαστικοί επίδεσμοι
 • Τραυμαπλάστ
 • Ψυκτικό σπρέι
 • Θερμαντική αλοιφή
 • Αντιβιοτική σκόνη σε σπρέι
 • Αναλγητικά-Αντιπυρετικά
 • Αντιφλεγμονώδη
 • Αντιισταμινικά (χάπια και αλοιφή)
 • Αντιεμετικά
 • Αντιδιαρροϊκά
 • Koρτιζονούχα αλοιφή
 • Στικ για τσιμπήματα

Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τις ημερομηνίες λήξης και να ανανεώνετε ό,τι είναι σε έλλειψη.

 1. Ρεζέρβα. Ασφαλώς και θα έχετε μαζί σας ρεζέρβα, όμως είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά ότι είναι φουσκωμένη και σε καλή κατάσταση. Και εάν τη χρειαστείτε, μην παραλείψετε να την αντικαταστήσετε αμέσως μόλις βρείτε βουλκανιζατέρ.
 2. Γρύλλο και κλειδιά. Εννοείται ότι έχετε οδική βοήθεια και ότι θα αναλάβουν να βάλουν τη ρεζέρβα εάν μείνατε από λάστιχο. Για καλό και για κακό όμως, ο νόμος υποχρεώνει κάθε οδηγό να έχει μαζί του τα απαραίτητα εργαλεία για να αλλάξει λάστιχο μόνος του –ή έστω με τη βοήθεια κάποιου καλού ανθρώπου που θα τύχει να περνάει από εκεί!
 3. Ανταλλακτικές ασφάλειες για τη μπαταρία και λαμπτήρες. Μια μικρή βλάβη που θα σας ανάγκαζε να ακινητοποιηθείτε δεν είναι παρά μια στάση ελάχιστων λεπτών, εάν μπορείτε να την αποκαταστήσετε μόνοι σας. Αφήστε που εάν καεί κάποια λάμπα και πέσετε σε έλεγχο της τροχαίας θα κληθείτε να πληρώσετε και πρόστιμο!
 4. Καλώδια μπαταρίας. Επειδή είναι κρίμα να βρεθεί ένας άλλος οδηγός πρόθυμος να σας βοηθήσει να πάρετε ξανά μπρος, αλλά δεν έχει καλώδια για να «φορτίσει» την μπαταρία σας. Επίσης, είναι κρίμα να μπορείτε εσείς να βοηθήσετε κάποιον που έχει μείνει από μπαταρία και να μην έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 5. Φακό. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αλλάξετε λάστιχο μέσα στη νύχτα… Δεν θα είστε πολύ τυχερός που προνοήσατε να βάλετε ένα φακό στο αυτοκίνητο; Μην ξεχνάτε να ελέγχετε συχνά τις μπαταρίες (ακόμα καλύτερα, έχετε μαζί κι ένα δεύτερο σετ μπαταρίες).
 6. Προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο με ανακλαστήρες φωτός. Επειδή η δική σας ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό να μπορέσετε να ειδοποιήσετε τους οδηγούς που κατευθύνονται προς το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό σας για να κόψουν ταχύτητα.
 7. Χαρτί και μολύβι. Για να γράψετε ένα τηλέφωνο, να κρατήσετε μια σημείωση, να καταγράψετε τα στοιχεία του άλλου οδηγού σε περίπτωση σύγκρουσης, κ.λπ.
 8. Λίγα χρήματα. Αν σας έχει συμβεί ποτέ να συνειδητοποιήσετε καθ’ οδόν ότι ξεχάσατε να πάρετε μαζί το πορτοφόλι σας, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχετε αφήσει μερικά κέρματα στο αυτοκίνητο. Προσοχή: μην αφήνετε πολλά χρήματα και μην τα έχετε σε εμφανές μέρος!
 9. Μια αλλαξιά ρούχα. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να περπατήσετε στη βροχή ή λερωθείτε, γιατί να πρέπει να μείνετε με βρεγμένα ή λερωμένα ρούχα μέχρι να επιστρέψετε στο σπίτι, ενδεχομένως μετά από ώρες; Μην ξεχάσετε να αφήσετε και μια έξτρα ζακέτα ή ένα ελαφρύ πανωφόρι για την περίπτωση που κάνει περισσότερο κρύο από ότι υπολογίζατε. Εάν έχετε παιδιά, καλό είναι να έχετε και ένα δικό τους σετ ρούχα.
 10. Φορτιστή αυτοκινήτου για το κινητό. Επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα όταν είναι πραγματικά ανάγκη να επικοινωνήσετε με κάποιον, το τηλέφωνό σας να μην έχει μπαταρία!
 11. Πυροσβεστήρα. Δεν είναι τυχαίο που ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υποχρεώνει όλους τους οδηγούς να έχουν πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο. Μια μικρή φωτιά εάν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να αποτρέψει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μην παραλείψετε να τσεκάρετε τακτικά την ημερομηνία λήξης!
 12. Κολλητική ταινία. Υπό την προϋπόθεση ότι κάτι γνωρίζετε από ηλεκτρολογικά, λίγα εκατοστά κολλητικής ταινίας μπορεί να είναι ό,τι χρειάζεστε για να επιδιορθώσετε πρόχειρα κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο μέχρι να φτάσετε στο συνεργείο. Ή να στερεώσετε τον πλαϊνό καθρέφτη σε περίπτωση που τον βρείτε να κρέμεται προς την πόρτα από κάποιον απρόσεκτο που πέρασε ξυστά από το παρκαρισμένο αυτοκίνητό σας.
 13. Κάτι φαγώσιμο. Ο εκνευρισμός είναι κακός σύμβουλος για όποιον βρίσκεται στη θέση του οδηγού και η πείνα είναι διαπιστωμένο πως προκαλεί εκνευρισμό. Αφήστε που εάν πεινάτε σε ολόκληρη τη διαδρομή προς το γραφείο είναι πιο πιθανό να κάνετε φτάνοντας μια στάση στο τυροπιτάδικο της γειτονιάς –διακινδυνεύοντας και τη δίαιτά σας. Έχοντας στο αυτοκίνητο κάτι που μπορείτε να μασουλήσετε σε… ώρα ανάγκης λύνετε και τα δύο προβλήματα (αλλά προκαλείτε ένα άλλο που λέγεται «ψίχουλα στο κάθισμα»). Προτιμήστε κάτι συσκευασμένο που δεν χαλάει εύκολα και δίνει άμεσα ενέργεια, όπως ξηρούς καρπούς, ρυζογκοφρέτες ή μπάρες δημητριακών.
 14. Χαρτί. Ένα ρολό χαρτί κουζίνας ή και τουαλέτας ή ένα πακέτο μωρομάντιλα μπορεί να είναι «σωτήριο» εάν σας πιάσει ένα ξαφνικό συνάχι, εάν χυθεί ο καφές ή εάν κάποιος στο πίσω κάθισμα ζαλιστεί από τις στροφές…
 15. Αντιολισθητικές αλυσίδες. Αν και στο μυαλό μας τις έχουμε συνδέσει με τα χιόνια, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο πορτμπαγκάζ όλο το χρόνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να μην κολλήσουμε στη λάσπη ή την άμμο.
 16. Κουβέρτα. Εάν χρειαστεί να περιμένετε ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε κάποιο οδικό άξονα που έχει αποκλειστεί από τα χιόνια, θα σας φανεί σωτήρια γιατί θα μπορείτε να ζεσταθείτε χωρίς να καίτε πολύ βενζίνη για να έχετε το καλοριφέρ στο φουλ. Αλλά η κουβέρτα είναι χρήσιμη και σε άλλες περιπτώσεις, όπως εάν θέλετε να μεταφέρετε κάποιο ζώο (χωρίς να γεμίσετε τρίχες τα καθίσματα).

www.insurancedaily.gr

Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό

Νέοι ασφαλισμένοι και υψηλόμισθοι θα είναι οι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού , το οποίο έχει στηθεί στη λογική της διάσωσης του υπάρχοντος συστήματος και όχι στη λογική της μεταρρύθμισης.

Η άμεση  εφαρμογή ενός τρόπου υπολογισμού με βάση τις μέσες αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου και με χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης, οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις με μειώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 15%. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 3863/2010, προέβλεπε μεσοσταθμική μείωση 7% στην ολοκλήρωσή του μετά το 2035.

Οι συγγραφείς του σχεδίου, οι οποίοι γνωρίζουν τις συνέπειες των διατάξεων που εισηγούνται, έχουν σχετική πρόβλεψη «προστασίας» για όσους προκύψει διαφορά μεγαλύτερη του 20%, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους με το νέο τρόπο σε σχέση με τον παλαιό (άρθρο 48 παρ. 2 του σχεδίου).

Πέρα από τη μεγάλη αδικία που διαμορφώνεται για τους νέους συνταξιούχους, εάν δούμε ποιοι είναι εκείνοι για τους οποίους επέρχονται οι μεγάλες μειώσεις άνω του 20%, είναι όσοι έχουν  ασφάλιση άνω των 35 ετών. Είναι όλοι εκείνοι που έχουν συνεισφέρει πολλά στα Ταμεία και είχαν τη δικαιολογημένη προσδοκία να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Ειδικότερα για ένα εργαζόμενο που έχει 40 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και η σύνταξή του θα υπολογιστεί με τις αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου, αλλά και με συντελεστή 1,15% περίπου αντί για 1,5% που προέβλεπε ο νόμος 3863/2010, το ποσό θα είναι μικρότερο σε ποσοστό κοντά στο 25%.

Πέρα λοιπόν από την αδικία, πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια διαφορά αργά ή γρήγορα θα επεκταθεί και στους παλαιούς συνταξιούχους, μια σημαντική συνέπεια είναι η απουσία κινήτρου ασφάλισης.

www.insuranceworld.gr

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σύμμαχος του επαγγελματία στη σύγχρονη κοινωνία

lights-night-dark-abstract-largefix

Οι ιστορίες είναι γνωστές. Επιτυχημένος γιατρός με πολλά χρόνια εμπειρία στην πλάτη του, κάνει ένα λάθος εν ώρα εργασίας με αποτέλεσμα ο ασθενής του να αποβιώσει.  Αυτό το λάθος του, του κοστίζει εκτός από τη φήμη του, και έναν πακτωλό χρημάτων το οποίο τον καταστρέφει και οικονομικά.

Επιχειρηματίας με τυροκομικά προϊόντα προμηθεύει την αγορά με χαλασμένο τυρί λόγω λάθους στη γραμμή παραγωγής του. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί δυσαρεστημένοι πελάτες που ζητάνε τα χρήματά τους πίσω όπως και σειρά από αγωγές και μηνύσεις για τροφικές δηλητηριάσεις.

Τέλος, εργοστασιάρχης στην επαρχία που διατηρεί μονάδα κλωστοϋφαντουργίας και απασχολεί 100 εργάτες βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εργατικό ατύχημα που στοιχίζει τη ζωή σε έναν υπάλληλό του. Η οικογένεια του θανόντος απαρηγόρητη ζητά εξηγήσεις για τα αίτια τραγικού γεγονότος ενώ κινείται και νομικά εναντίων του.

Όλες αυτές οι ιστορίες είναι πιθανό να συμβούν σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου όλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα και με ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κάθε επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Έτσι η κοινωνία συνεχίζει απρόσκοπτα να εκσυγχρονίζεται με σκοπό να κάνει τη ζωή του ανθρώπου ευκολότερη.

Πώς όμως οι επαγγελματίες στα παραπάνω παραδείγματα θα μπορούσαν να γλιτώσουν έστω την οικονομική καταστροφή από τα ατυχήματα στα οποία φέρουν ευθύνη;  

Ένας τρόπος θα ήταν να κρατάνε στην άκρη ένα σημαντικό ποσό από τα κέρδη τους σε περίπτωση που τα χρειαστούν. Έτσι όμως – ειδικά στα δύο τελευταία παραδείγματα – θα έπρεπε να δεσμεύουν κεφάλαια αντί να τα επενδύουν στις επιχειρήσεις τους με σκοπό να τις αναπτύξουν. Καθόλου παραγωγικό. Γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης η οποία θωρακίζει τον επαγγελματία από τις κακοτοπιές στις οποίες μπορεί να εκτεθεί εν ώρα εργασίας.

Τι κάνει η ασφάλεια αστικής ευθύνης; Η Ασφάλεια αστικής ευθύνης χωρίζετε σε:

 • γενικές καλύψεις (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων),
 • εργοδοτικές καλύψεις (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) &
 • Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος, Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές και Περιβαλλοντική)

Και καλύπτει τον οικονομικό αντίκτυπο μιας ζημιάς (σωματικής βλάβης ή και υλικής ζημιάς) που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Πόσο λοιπόν είναι το μέσο κόστος κάλυψης των ζημιών στα παραδείγματα που προαναφέραμε; (σύμφωνα με μελέτη της ΕΑΕΕ για την Γενική Αστική Ευθύνη 2014)

Στην περίπτωση του ιατρού, το συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης που θα έπρεπε να έχει –  και που πλέον όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία ζητάνε – θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 291 ευρώ*.

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτής του χαλασμένου προϊόντος, ο επιχειρηματίας προκειμένου να είναι καλυμμένος θα έπρεπε να έχει Αστική Ευθύνη Προϊόντος η οποία θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 4.170 ευρώ*.

Και τέλος στην Τρίτη περίπτωση, αυτή του εργατικού ατυχήματος, ο εργοστασιάρχης θα έπρεπε να έχει Εργοδοτική Ευθύνη – Βιομηχανικού κινδύνου η οποία θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 726 ευρώ*.

Βλέποντας τα ανωτέρω παραδείγματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα ποσά τα οποία κατά Μ.Ο. απαιτούνται προκειμένου να καλύψουν τους κινδύνους στους οποίους απευθύνονται είναι αμελητέα μπροστά στον όγκο των ζημιών που καλύπτουν. Ζημιές που πολλές φορές δεν μπορούν καν να κοστολογηθούν όπως είναι ένας αιφνίδιος θάνατος από εργατικό ή επαγγελματικό ατύχημα.

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστή σας και μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

*Οι Μ.Ο. (Μέσοι Όροι) διαμορφώθηκαν βάσει της μελέτης για τη Γενική Αστική Ευθύνη του 2014 από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.  

www.insurancedaily.gr

«Ναρκοπέδιο»… η δημόσια ασφάλιση

Γεμάτη «νάρκες» είναι η πορεία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την οποία προδιαγράφει το προσχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, την περασμένη εβδομάδα. Κανένας ασφαλισμένος στα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία ο οποίος «ρέπει» ηλικιακά προς τη σύνταξη δεν πρέπει να αισθάνεται… ασφαλής.

Τρεις είναι οι βασικότεροι λόγοι γι΄αυτήν τη… «δημόσια ανασφάλεια» την οποία προκαλεί πλέον η δημόσια ασφάλιση, όπως την σχεδιάζει η κυβέρνηση:

 • Η εθνική σύνταξη η οποία θα αντικαταστήσει εν πολλοίς τη βασική σύνταξη θα εισαχθεί με στόχο την «αντιμετώπιση της φτώχειας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο. Αυτό σημαίνει πως φέρει μέσα ένα προνοιακό … υπονοούμενο, δηλαδή ότι ενδέχεται να λάβει προνοιακό χαρακτήρα και , έτσι, να δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο προσχέδιο και «ξορκίζεται» από την κυβέρνηση. Συνάμα, ο κ. Κατρούγκαλος δηλώνει πως το σημερινό προνοιακό επίδομα που παίρνουν 300.000 χαμηλοσυνταξιούχοι (ΕΚΑΣ) με εισοδηματικά κριτήρια και το οποίο θα τελέσει υπό σταδιακή κατάργηση από το Μάρτιο του 2016 «θα αντικατασταθεί σταδιακά» από την … Εθνική Σύνταξη.
 • Όσοι βγουν στη σύνταξη μετά την 1.1.2016 έχοντας εισόδημα από 1200 ευρώ και πάνω θα υποστούν μειώσεις έως 15%, το ίδιο θα υποστούν και όσοι έχουν λάβει σύνταξη έως 31.12.2015 ή έχουν καταθέσει σχετική αίτηση μεταξύ 31.12.2014 -31.12.2015 από τα μέσα του Ιουλίου 2018, οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Μέχρι τον Ιούλιο 2018 οι καταβαλλόμενες συντάξεις έως 31.12.2015 υποτίθεται ότι θα μείνουν αλώβητες, ενώ μετά τον Ιούλιο του 2018 θα αποκτήσουν μία «προσωπική διαφορά» μεταξύ των αποδοχών που έχουν υπολογιστεί με τα ποσοστά αναπλήρωσης που ίσχυαν προ της 1.1.2016 και εκείνων που θα ισχύσουν μετά την 1.1.2016. Ωστόσο η «προσωπική διαφορά» θα «απομειούται» σταδιακά από τα μέσα του 2018 και έπειτα. Έτσι αναμένονται μειώσεις σε περίπου 700.000-900.000 ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις –εκτός απροόπτου- από τον Ιούλιο του 2018, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ακόμα ο αριθμός των νέων συνταξιούχων που θα υποστούν μειώσεις από την 1.1.2016 και έπειτα.

Από την 1.1.2017 αυξάνεται στο 20% του δηλωμένου στην εφορία εισοδήματος ποσοστό το οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι). Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε μία ετήσια αύξηση έως 20% στα έσοδα του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ (σ.σ. η μετάβαση στο συντελεστή 20% θα γίνει σταδιακά έως το 2019 και όχι «εφάπαξ» το 2017 όπως στα άλλα δύο ταμεία).  Ωστόσο, ενδέχεται να οδηγήσει σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα στα έσοδα των Ταμείων διευρύνοντας και άλλο τα ελλείμματά τους και τις απαιτήσεις για νέα μέτρα, μίας και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εισφοροδιαφυγή ή απλώς … φυγή επιχειρήσεων από τη χώρα.

www.insurancedaily.gr

Γιατί είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας;

Την ώρα που η αδυναμία του κράτους καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση πρόσθετων καλύψεων Υγείας, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές αποδεικνύουν ότι ξέρουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογών. Τα ιδιωτικά προγράμματα Υγείας προσφέρουν μία μεγάλη γκάμα επιλογών και δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να αποκτήσει ένα πακέτο παροχών και υπηρεσιών που ταιριάζει τόσο στις οικονομικές του δυνατότητες όσο και στις ανάγκες του.

Τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα. Το ίδιο γνωστές και εξωφρενικές είναι οι ελλείψεις που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Οι ελλείψεις τα τελευταία χρόνια σε φάρμακα, εξοπλισμό και αναλώσιμα επιδεινώνουν σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Δυστυχώς, το αγαθό της δημόσιας Υγείας έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί κρατική παροχή για τους πολίτες που ματώνουν κάθε χρόνο πληρώνοντας φόρους και εισφορές. Είναι μία κατάσταση που επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, στρέφοντας το ενδιαφέρον των πολιτών στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο και την επιβολή των capital controls, η ζήτηση για ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας πραγματικά εκτινάχθηκε. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, ο αριθμός των αιτήσεων για προγράμματα Υγείας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Η τάση συνεχίζεται και αναμένεται να παγιωθεί στο επόμενο διάστημα, καθώς τα ιδιωτικά προγράμματα προσφέρουν λύσεις και εξασφαλίζουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας.

Η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού ταμείου του ασφαλισμένου και επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Η πρόσβαση παρέχεται, μάλιστα, άμεσα, χωρίς την αναμονή του κρατικού συστήματος.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μία πολύ μεγάλη γκάμα προγραμμάτων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και να διαχειριστείτε το κόστος, ανάλογα με το πορτοφόλι σας.

Όπως προαναφέρθηκε, είναι θέμα επιλογών. Ο ασφαλισμένος μπορεί ακόμη και να επιλέξει τον γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμεί. Το κόστος προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες του καθενός και πραγματικά με προσιτό κόστος μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγάλες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί επίσης να επιλέξει το επίπεδο καλύψεων που του ταιριάζει: ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κάλυψης, νοσοκομειακή κάλυψη, ή μόνο πρωτοβάθμια κάλυψη.

Οι όροι, οι παροχές και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα είναι τα στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιηθούν και να διαμορφωθούν ανάλογα για να συνθέσουν το καλύτερο μείγμα υπηρεσιών και παροχών.

Ο κάτοχος ιδιωτικού συμβολαίου απολαμβάνει ειδικά προνόμια σε συμβεβλημένα με την εταιρεία του νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου ακόμη και στο εξωτερικό.

Από ένα πρόγραμμα βασικών καλύψεων που με προσιτό κόστος λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης, μέχρι εξειδικευμένα προγράμματα με ιδιαίτερα υψηλά ανώτατα όρια, που εξασφαλίζουν συνθήκες ποιοτικών υπηρεσιών ακόμη και σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών ασθενειών.

Μπορεί η αδυναμία του κράτους να καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση πρόσθετων καλύψεων, όμως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στα περισσότερα προγράμματα το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με την συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, την ηλικία του ασφαλιζόμενου και την κατάσταση της υγείας του.

Οι σημαντικότερες καλύψεις και παροχές των ιδιωτικών συμβολαίων υγείας έχουν ως εξής (διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική και το πρόγραμμα):

 • Έως 100% κάλυψη εξόδων σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (δαπάνες νοσοκομείου, μεταμοσχεύσεων, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, χειρουργών, αναισθησιολόγων, έξοδα συνοδού, δαπάνες ασθενοφόρου, εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά.)
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας
 • Αποζημίωση με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα
 • Έξοδα νοσοκόμου στο σπίτι
 • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Ιατρικές πράξεις

www.insurancedaily.gr