Ανανέωση πιστοποίησης ISO για την INTERLIFE Ασφαλιστική

interlife

Ολοκληρώθηκε η ανανέωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σε όλες τις λειτουργίες (Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων, Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας) της INTERLIFE Ασφαλιστική.

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες σταθερής και υγιούς ανάπτυξής της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της INTERLIFE είναι πιστοποιημένο από τις 16 Δεκεμβρίου 2005.

Η ανανέωση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, οδηγεί την INTERLIFE στις υψηλότερες θέσεις αξιοπιστίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.