Νέες διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους ΑΣΠΙΣ και COMMERCIAL VALUE!

Νέες διευκρινίσεις για τις προσωρινές διανομές έδωσε στους ασφαλισμένους των εταιριών ΑΣΠΙΣ Πρόνοια και COMMERCIAL VALUE η ασφαλιστική εκκαθαρίστρια κ. Ελπινίκη Καράμπαλη.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι ασφαλισμένοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της προσωρινής διανομής και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών θα ενημερώνεται συνεχώς με διευκρινίσεις, οδηγίες και απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις των ασφαλισμένων. Αναρτήσεις σε άλλες ιστοσελίδες, δεν είναι απαραίτητα ακριβείς.

2. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016 αφορά στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος την 20/11/2015, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προαναφερθέντες δικαιούχοι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία των προσωρινών διανομών.

3. Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που επιθυμούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών (Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα) μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μμ.

4. Για ταχύτερη και ασφαλέστερη ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, η Υπεύθυνη Δήλωση ανά εταιρεία έχει τροποποιηθεί και αναρτηθεί ώστε να περιλαμβάνει πεδία για τους αριθμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ των δικαιούχων απαίτησης. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη εκτυπώσει την προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση (που δεν περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα πεδία) μπορούν να συμπληρώσουν, επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη Δήλωση, τα στοιχεία (αριθμούς συμβολαίων, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

5. Διευκρινίζεται ότι το πρόσωπο που είναι δικαιούχος της απαίτησης από το εκάστοτε συμβόλαιο και το οποίο θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά του για να πιστωθούν τα ποσά στον λογαριασμό του είναι:

Α) Ο λήπτης της ασφάλισης (δικαιούχος εξαγοράς) σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ήταν σε ισχύ (δεν είχε επέλθει ασφαλιστική περίπτωση – μη γεγενημένες απαιτήσεις) κατά την ημερομηνία ανάκλησης αδείας της εταιρείας (21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

Β) Ο δικαιούχος ασφαλίσματος, που ορίζεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που είχε επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (θάνατος, κάλυψη υγείας, λήξη, εξαγορά – γεγενημένες απαιτήσεις) προ της ημερομηνίας ανάκλησης αδείας της εταιρείας (προ της 21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, και προ της 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

Αν για το συμβόλαιο που έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ υπάρχει απαίτηση για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά και από τους 2 δικαιούχους, ΜΟΝΟΝ αν αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα.

6. Όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχουν ασκήσει ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό επαλήθευσης, δικαιούνται να διαμορφώνουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης ως εξής: Η πρόταση: “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία” αντικαθίσταται με την πρόταση: “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, υπό την επιφύλαξη εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της από …………………………….. ανακοπής μου”.

7. Σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, διαμένει σε χώρα εκτός της Ελλάδος θα απευθύνεται στο αρμόδιο προξενικό γραφείο της χώρας διαμονής του για να θεωρήσει το γνήσιο υπογραφής του στην Υπεύθυνη Δήλωση.”

 

ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

http://insuranceworld.gr/wp-content/uploads/2016/10/%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

 

Ασπίς: Ενημέρωση για τη διαδικασία των προκαταβολών

Τα δικαιολογητικά τους καλούνται να ετοιμάσουν όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος από συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, προκειμένου να λάβουν προκαταβολή από την εκκαθάριση των εταιρειών έναντι των ποσών που τους οφείλονται:

 • υπεύθυνη δήλωση
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας, Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528 (μετρό Μέγαρο) είτε απευθείας είτε συστημένα ή με courier. Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει ως παραλήπτη: «Υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ή COMMERCIAL VALUE».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας k2, οι προκαταβολές θα είναι σε ποσοστό 10%-12% για τους κατόχους συμβολαίων Ασπίς και 60%-65% για τους κατόχους συμβολαίων Commercial Value. Η διαφορά οφείλεται στο μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαθέτει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις της.

Όσοι έχουν κάνει ανακοπή και η υπόθεσή τους εκκρεμεί δικαστικά δεν θα κάνουν ακόμα καμία ενέργεια μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Όμως όσοι έχουν κάνει ανακοπή διότι τους αναγνωρίστηκε μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται θα λάβουν προκαταβολή από το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα και για το υπόλοιπο θα περιμένουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.

insuranceworld.gr

Ακούστε τον Ασφαλιστή, πριν σας χρειαστεί…

 

kakokairia970

Ο καιρός είναι απρόβλεπτος, γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν ασφαλιστή από κοντά “για την δύσκολη στιγμή”.

 

Τα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται, δεν συμβαδίζουν με την εποχή. Το καλοκαίρι, πλημμυρίζουμε, τον χειμώνα έχουμε ζέστες και ξαφνικά βαρύ χιονιά. Υπάρχουν ημέρες που ξαφνικά όλα αλλάζουν. Για λίγες ώρες. Αυτό το λίγο, όμως, είναι αρκετό για να δούμε την περιουσία μας να καταστρέφεται. ΔΕΝ καταστροφολογούμε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όμως καλύτερο το “προλαμβάνειν” από το “θεραπεύειν”;

 

sugklonistikes-eikones-apo-tis-plimmures-video.w_hr

 

Για σκεφτείτε το λίγο και…Aκούστε τον Ασφαλιστή, πριν σας χρειαστεί…

Το περασμένο Σ/Κ μια χιονοκαταιγίδα χτύπησε τις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, τις ίδιες ημέρες που και η Β. Ελλάδα βυθίστηκε στο χιόνι. Τα προβλήματα και οι ζημιές πολλές.

 

A woman shovels snow on Joy Street during a winter blizzard in Boston, Massachusetts in this February 15, 2015, file photo. REUTERS/Brian Snyder/Files

 

Ιδού πως αναλύει την κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου, (23-24/1) ο Ζαν Σαλβατόρε, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών στο Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

“Οι ασφαλισμένες απώλειες από τον “Jonas” όπως ονόμασαν την χιονοκαταιγίδα που χτύπησε τις ΗΠΑ”, λέει ο Σαλβατόρε, “κατά πάσα πιθανότητα θα υπερβούν τα $ 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσαν όμως να φτάσουν και να υπερβούν τα 2,3 δισ $ σε ασφαλισμένες απώλειες, όπως είδαμε να συμβαίνει και το 2014, στις χιονοκαταιγίδες που ήταν ρεκόρ για τις ζημιές από το χιόνι, τον πάγο, και την χαμηλή θερμοκρασία.

Οι δαπανηρές ζημιές από την κακοκαιρία, επιβαρύνουν το πορτοφόλι των πολιτών, γιαυτό και καλό είναι να ασφαλιζόμαστε. Ένα πρότυπο πολιτικής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι να καλύπτουν τις ζημιές που συμβαίνουν στο μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα, ζημιές από καιρικές συνθήκες που μπορεί να φτάσουν μέχρι του σημείου της ολικής καταστροφής, φέρνοντας σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες”, λέει ο John Kinney, επικεφαλής αξιώσεων της Χάρτφορντ.

“Ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης, θα μπορούσε να σας πάρει χρόνο για να σταθείτε ξανά στα πόδια σας, χρόνος που θα σας αποσπάσει από δραστηριότητες και θα αλλάξει την ζωή σας προς το χειρότερο και οικονομικά ακόμη και για μήνες”.

Η καλύτερη άμυνα, λοιπόν, είναι, να περιοριστούν οι απρόβλεπτες οικονομικές ζημιές

Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο κοινές ζημιές όπως διαμορφώνονται στα ασφαλιστήρια μέσα από απαιτήσεις ιδιοκτητών σπιτιών, σύμφωνα με την ανάλυση από το “The Hartford”, καθώς και κάποια βασικά προληπτικά μέτρα που μπορείτε να πάρετε.

Οι παγωμένοι σωλήνες – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 18,000

 

BdU0NvACMAAnLfY.jpg large

 

Τα περισσότερα θέματα με το κρύο καιρό αφορούν τα υδραυλικά μιας κατοικίας και ένα από τα πιο κοινά, είναι, οι παγωμένοι σωλήνες.”Όταν η θερμοκρασία πέσει χαμηλά, κοντά ή και χαμηλότερα από το “0” ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες είναι να παγώσουν οι σωλήνες, τόσο έξω, όσο και μέσα “, λέει ο Scott Humphrey, 2ος αντιπρόεδρος του ελέγχου κινδύνων του κορυφαίου παρόχου ασφάλισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

“Βεβαιωθείτε ότι ότι το σύστημα θέρμανσης σας λειτουργεί σωστά. “Παρατεταμένες περίοδοι με κρύο μπορεί να αυξήσουν την πίεση στο σύστημα. Η επιθεώρηση μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε να μείνετε κυριολεκτικά “στα κρύα του λουτρού”, λέει ο Kinney.

Επίσης, δείτε την μόνωση – ιδιαίτερα στη βόρεια και δυτική πλευρά του σπιτιού σας – καθώς τον χειμώνα, δεν δέχονται πολύ φως από τον ήλιο.

Και για να ξέρετε την ακριβή θέση, της εξωτερικής βάνας νερού που σταματά την παροχή σε περίπτωση ζημιάς, σημειώστε με ένα φωτεινό αυτοκόλλητο. “Στις περισσότερες βλάβες, μόνον ο ένας κάτοικος ξέρει τι να κάνει, αλλά τι θα γίνει αν στο σπίτι στην άτυχη στιγμή βρίσκεται εκείνος που δεν ξέρει” λέει ο Kinney.

“Όσο πιο γρήγορα κλείσει το νερό, τόσο λιγότερη ζημιά στο σπίτι σας.”

Ζημιές από χαλάζι – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 10,000

 

2

 

“Η μέση χαλαζόπτωση μπορεί να διαρκέσει μόλις πέντε λεπτά, αλλά οι ζημιές από το χαλάζι ανέρχονται σε περίπου $ 1 δις το χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Αμερική. Και αυτή η βλάβη, η οποία είναι τρεις φορές πιο συχνή στο Νότο σε σχέση με άλλες περιοχές, μπορεί να περάσει, απαρατήρητη.

Ως εκ τούτου, για να μην υπάρχουν ζημιές που θα σας ταλαιπωρούν για μήνες, από μια χαλαζόπτωση πέντε λεπτών, ζητείστε κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή, να έρθει και να ασφαλίσει την στέγη σας και να εγγυηθεί πως σε περίπτωση ζημιάς, θα αποζημιωθείτε”, λέει ο Kinney.

Κατάρρευση στέγης – Μέσος όρος ασφάλισης: $ 10,000

 

img_7697

Είτε ζείτε στη Μασαχουσέτη, είτε σε κάποια από τις περιοχές της πατρίδος μας, όπως στην Καλαμάτα, ή όπου αλλού χτύπησε φέτος ανεμοστρόβιλος, ή στα βόρεια της χώρας, που αυτές τις μέρες χιόνισε αρκετά, θα έχετε πιθανόν, να έχετε δει σπίτια που υπέστησαν φθορές.Γιατί να υποστείτε και εσείς μια τέτοια συμφορά; Ποιος θα σας πληρώσει για να την επισκευάσετε; Πάρτε προφυλάξεις – τώρα. Μην αφήνετε το βαρύ χιόνι να συσσωρεύεται εκεί – αφήνοντας την στέγη σας σε ενδεχόμενη κατάρρευση. Καλέστε τον Ασφαλιστή σας άμεσα!

Στο μεταξύ πάρτε κάποια μέτρα από μόνοι σας! Απομακρύνεται το χιόνι από την στέγη σας, ειδικά στο γείσο της, για να μην παγώνει ξανά το χιόνι που λειώνει, και να βρίσκει διέξοδο η ροή του νερού. Χωρίς την απομάκρυνση του χιονιού, ή του παγοφράγματος στο γείσο της σκεπής, υπάρχει απώλεια θέρμανσης, αφού το σπίτι είναι μονίμως παγωμένο, ενώ το νερό μπορεί να βρει εύκολα τον δρόμο του ανάμεσα από ραγισμένα κεραμίδια προς το εσωτερικό του σπιτιού σας.

Κατάρρευση δένδρων – Μέσος όρος αποζημίωσης: $ 6000

 

dentro

Κάποια δέντρα δεν αντέχουν στον πάγο, τον αέρα και το χιόνι.

Πολλές φορές, κλαδιά δέντρων, πέφτουν επάνω σε αυτοκίνητα ή δέντρα ξεριζώνονται από την μανία του αέρα και κλείνουν δρόμους, δημιουργούν ατυχήματα ή πέφτουν επάνω σε σπίτια. Ένας γεωπόνος στην αρχή του χειμώνα, θα σας πει αν το δέντρο σας είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην κακοκαιρία του χειμώνα, ή αν θέλει κλάδεμα ή και κόψιμο. Φυσικά, όταν γνωρίζεται πως έρχεται κακοκαιρία, καλό είναι να μην αφήνετε το αυτοκίνητο σας κάτω από δέντρα, αλλά και εσείς ακόμη να τα αποφεύγετε.

Είπαμε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Γι’ αυτό, παίρνουμε τα μέτρα μας, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ασφαλιζόμαστε. Καλέστε σήμερα κιόλας τον Ασφαλιστή σας… Καλού – κακού.

www.insurancedaily.gr

Ευρωπαϊκή Πίστη: Car Total – Νέα εφαρμογή στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ανακοινώνει τη διάθεση της εφαρμογής Car Total, με την οποία παρέχει σε όλους τους ασφαλισμένους της στον Κλάδο Αυτοκινήτων και κατόχους smartphone, τη δυνατότητα άμεσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του app CarTotal, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης εφόσον έχουν την κάλυψη Οδικής Βοήθειας, να ενημερώνουν άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού την Inter Partner Assistance για τα στοιχεία του οχήματος και την ακριβή τοποθεσία ακινητοποίησης, προκειμένου να εντοπίσει το όχημά τους και να τους εξυπηρετήσει άμεσα.

Το Car Total  απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους – κατόχους ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον κλάδο Αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Πίστης και είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση.

Ο ασφαλισμένος εισαγάγει τα στοιχεία του συμβολαίου του είτε χειροκίνητα είτε σκανάροντας το QR CODE που θα βρει στο συμβόλαιό του.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή Οδικής Βοήθειας, το μόνο που έχει να κάνει ο κάτοχος της εφαρμογής είναι να επιλέξει τη βοήθεια που χρειάζεται, ειδοποιώντας το κέντρο βοηθείας το οποίο βλέπει σε real time χρόνο την τοποθεσία του και όλα τα στοιχεία του συμβολαίου του.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσω του Car Total έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους ασφαλισμένους της, μέσω της ελαχιστοποίησης της αναμονής επικοινωνίας αλλά και του εύκολου εντοπισμού σε μη αστικές περιοχές ή κατά τις βραδινές ώρες.

Η εφαρμογή διατίθεται τόσο για Ios όσο και για Android συσκευές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή μέσω του κωδικού QR που θα βρουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους ή μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr.

www.insurancedaily.gr

20 πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα μέσα στο αυτοκίνητο

car

Κάποια από τα αντικείμενα αυτά υποχρεούμαστε όλοι να τα έχουμε στο αυτοκίνητο σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Κάποια άλλα, όμως, είναι εξίσου απαραίτητα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες έκτακτες αλλά όχι σπάνιες καταστάσεις. Αυτά είναι τα 20 πράγματα που πρέπει να υπάρχο’υν στο πορτμπαγκάζ και το ντουλαπάκι. Έχετε κάποιο να προσθέσετε;

 1. To manual. Θα σας φανεί απαραίτητο δεκάδες φορές και για πολλούς λόγους, από τους πιο σημαντικούς (π.χ. τον τύπο λαδιού που πρέπει να βάλεις στο λιπαντικό service) μέχρι τους πιο απλούς (π.χ. πώς αλλάζεις την ώρα από χειμερινή σε θερινή). Εάν πρόκειται να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μην παραλείψετε να ελέγξετε ότι διαθέτει το manual. Καλού κακού μην το βγάλετε ποτέ από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου (και σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το μετακινήσετε, μην ξεχάσετε να το ξαναβάλετε στη θέση του).
 2. Δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστικό συμβόλαιο. Εκτός από το ότι είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχετε μαζί σας αυτά τα έγγραφα όταν οδηγείτε, είναι πιθανό να σας φανούν χρήσιμα στην περίπτωση που χρειαστεί να γνωρίζετε κάποια στοιχεία (π.χ. εάν πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο φιλικού διακανονισμού μετά από κάποιο ατύχημα). Σε τυχόν έλεγχο, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να επιδείξετε και την κάρτα ελέγχου καυσαερίων ή την απόδειξη ότι έχετε περάσει ΚΤΕΟ. Μαζί με το ασφαλιστικό συμβόλαιο, φροντίστε να έχετε πάντα εύκαιρο το τηλέφωνο της εταιρείας οδικής βοήθειας –αχρείαστη να ‘ναι!
 3. Ένα μπουκάλι με νερό. Για την περίπτωση που παραμείνετε αναγκαστικά μέσα στο αυτοκίνητο για ώρες –π.χ. μπλοκαρισμένος στην κίνηση ή αποκλεισμένος στα χιόνια- και διψάσετε. Ή επειδή μπορεί να προκύψει κάποια βλάβη και να χρειαστεί να περπατήσετε μέσα στη ζέστη μέχρι το κοντινότερο συνεργείο, βουλκανιζατέρ ή βενζινάδικο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να καθαρίσετε το τζάμι –εάν έχει τελειώσει το νερό για τους υαλοκαθαριστήρες. Καλό θα ήταν να έχετε ένα μπουκάλι φτιαγμένο από υλικό που δεν αλλοιώνεται όταν εκτίθεται για ώρες ή ημέρες στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να το ανανεώνετε με φρέσκο νερό συχνά.
 4. Κουτί πρώτων βοηθειών. Κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε θα χρειαστεί μια γάζα, λίγο οινόπνευμα ή ένα παυσίπονο. Και η γρήγορη αντιμετώπιση μιας αιμορραγίας ή ενός τραυματισμού μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά! Μερικά από τα απαραίτητα που πρέπει να περιέχονται στο κουτί είναι:
 • Φυσιολογικός ορός για τον καθαρισμό πληγών
 • Οινόπνευμα
 • Οξυζενέ
 • Βάμμα ιωδίου
 • Βαμβάκι
 • Steri-strip (αυτοκόλλητα ράμματα)
 • Γάζες μικρές και μεγάλες, απλές και αποστειρωμένες
 • Βαζελινούχες γάζες για εγκαύματα
 • Ελαστικοί επίδεσμοι
 • Τραυμαπλάστ
 • Ψυκτικό σπρέι
 • Θερμαντική αλοιφή
 • Αντιβιοτική σκόνη σε σπρέι
 • Αναλγητικά-Αντιπυρετικά
 • Αντιφλεγμονώδη
 • Αντιισταμινικά (χάπια και αλοιφή)
 • Αντιεμετικά
 • Αντιδιαρροϊκά
 • Koρτιζονούχα αλοιφή
 • Στικ για τσιμπήματα

Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τις ημερομηνίες λήξης και να ανανεώνετε ό,τι είναι σε έλλειψη.

 1. Ρεζέρβα. Ασφαλώς και θα έχετε μαζί σας ρεζέρβα, όμως είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά ότι είναι φουσκωμένη και σε καλή κατάσταση. Και εάν τη χρειαστείτε, μην παραλείψετε να την αντικαταστήσετε αμέσως μόλις βρείτε βουλκανιζατέρ.
 2. Γρύλλο και κλειδιά. Εννοείται ότι έχετε οδική βοήθεια και ότι θα αναλάβουν να βάλουν τη ρεζέρβα εάν μείνατε από λάστιχο. Για καλό και για κακό όμως, ο νόμος υποχρεώνει κάθε οδηγό να έχει μαζί του τα απαραίτητα εργαλεία για να αλλάξει λάστιχο μόνος του –ή έστω με τη βοήθεια κάποιου καλού ανθρώπου που θα τύχει να περνάει από εκεί!
 3. Ανταλλακτικές ασφάλειες για τη μπαταρία και λαμπτήρες. Μια μικρή βλάβη που θα σας ανάγκαζε να ακινητοποιηθείτε δεν είναι παρά μια στάση ελάχιστων λεπτών, εάν μπορείτε να την αποκαταστήσετε μόνοι σας. Αφήστε που εάν καεί κάποια λάμπα και πέσετε σε έλεγχο της τροχαίας θα κληθείτε να πληρώσετε και πρόστιμο!
 4. Καλώδια μπαταρίας. Επειδή είναι κρίμα να βρεθεί ένας άλλος οδηγός πρόθυμος να σας βοηθήσει να πάρετε ξανά μπρος, αλλά δεν έχει καλώδια για να «φορτίσει» την μπαταρία σας. Επίσης, είναι κρίμα να μπορείτε εσείς να βοηθήσετε κάποιον που έχει μείνει από μπαταρία και να μην έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 5. Φακό. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αλλάξετε λάστιχο μέσα στη νύχτα… Δεν θα είστε πολύ τυχερός που προνοήσατε να βάλετε ένα φακό στο αυτοκίνητο; Μην ξεχνάτε να ελέγχετε συχνά τις μπαταρίες (ακόμα καλύτερα, έχετε μαζί κι ένα δεύτερο σετ μπαταρίες).
 6. Προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο με ανακλαστήρες φωτός. Επειδή η δική σας ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό να μπορέσετε να ειδοποιήσετε τους οδηγούς που κατευθύνονται προς το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό σας για να κόψουν ταχύτητα.
 7. Χαρτί και μολύβι. Για να γράψετε ένα τηλέφωνο, να κρατήσετε μια σημείωση, να καταγράψετε τα στοιχεία του άλλου οδηγού σε περίπτωση σύγκρουσης, κ.λπ.
 8. Λίγα χρήματα. Αν σας έχει συμβεί ποτέ να συνειδητοποιήσετε καθ’ οδόν ότι ξεχάσατε να πάρετε μαζί το πορτοφόλι σας, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχετε αφήσει μερικά κέρματα στο αυτοκίνητο. Προσοχή: μην αφήνετε πολλά χρήματα και μην τα έχετε σε εμφανές μέρος!
 9. Μια αλλαξιά ρούχα. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να περπατήσετε στη βροχή ή λερωθείτε, γιατί να πρέπει να μείνετε με βρεγμένα ή λερωμένα ρούχα μέχρι να επιστρέψετε στο σπίτι, ενδεχομένως μετά από ώρες; Μην ξεχάσετε να αφήσετε και μια έξτρα ζακέτα ή ένα ελαφρύ πανωφόρι για την περίπτωση που κάνει περισσότερο κρύο από ότι υπολογίζατε. Εάν έχετε παιδιά, καλό είναι να έχετε και ένα δικό τους σετ ρούχα.
 10. Φορτιστή αυτοκινήτου για το κινητό. Επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα όταν είναι πραγματικά ανάγκη να επικοινωνήσετε με κάποιον, το τηλέφωνό σας να μην έχει μπαταρία!
 11. Πυροσβεστήρα. Δεν είναι τυχαίο που ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υποχρεώνει όλους τους οδηγούς να έχουν πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο. Μια μικρή φωτιά εάν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να αποτρέψει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μην παραλείψετε να τσεκάρετε τακτικά την ημερομηνία λήξης!
 12. Κολλητική ταινία. Υπό την προϋπόθεση ότι κάτι γνωρίζετε από ηλεκτρολογικά, λίγα εκατοστά κολλητικής ταινίας μπορεί να είναι ό,τι χρειάζεστε για να επιδιορθώσετε πρόχειρα κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο μέχρι να φτάσετε στο συνεργείο. Ή να στερεώσετε τον πλαϊνό καθρέφτη σε περίπτωση που τον βρείτε να κρέμεται προς την πόρτα από κάποιον απρόσεκτο που πέρασε ξυστά από το παρκαρισμένο αυτοκίνητό σας.
 13. Κάτι φαγώσιμο. Ο εκνευρισμός είναι κακός σύμβουλος για όποιον βρίσκεται στη θέση του οδηγού και η πείνα είναι διαπιστωμένο πως προκαλεί εκνευρισμό. Αφήστε που εάν πεινάτε σε ολόκληρη τη διαδρομή προς το γραφείο είναι πιο πιθανό να κάνετε φτάνοντας μια στάση στο τυροπιτάδικο της γειτονιάς –διακινδυνεύοντας και τη δίαιτά σας. Έχοντας στο αυτοκίνητο κάτι που μπορείτε να μασουλήσετε σε… ώρα ανάγκης λύνετε και τα δύο προβλήματα (αλλά προκαλείτε ένα άλλο που λέγεται «ψίχουλα στο κάθισμα»). Προτιμήστε κάτι συσκευασμένο που δεν χαλάει εύκολα και δίνει άμεσα ενέργεια, όπως ξηρούς καρπούς, ρυζογκοφρέτες ή μπάρες δημητριακών.
 14. Χαρτί. Ένα ρολό χαρτί κουζίνας ή και τουαλέτας ή ένα πακέτο μωρομάντιλα μπορεί να είναι «σωτήριο» εάν σας πιάσει ένα ξαφνικό συνάχι, εάν χυθεί ο καφές ή εάν κάποιος στο πίσω κάθισμα ζαλιστεί από τις στροφές…
 15. Αντιολισθητικές αλυσίδες. Αν και στο μυαλό μας τις έχουμε συνδέσει με τα χιόνια, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο πορτμπαγκάζ όλο το χρόνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να μην κολλήσουμε στη λάσπη ή την άμμο.
 16. Κουβέρτα. Εάν χρειαστεί να περιμένετε ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε κάποιο οδικό άξονα που έχει αποκλειστεί από τα χιόνια, θα σας φανεί σωτήρια γιατί θα μπορείτε να ζεσταθείτε χωρίς να καίτε πολύ βενζίνη για να έχετε το καλοριφέρ στο φουλ. Αλλά η κουβέρτα είναι χρήσιμη και σε άλλες περιπτώσεις, όπως εάν θέλετε να μεταφέρετε κάποιο ζώο (χωρίς να γεμίσετε τρίχες τα καθίσματα).

www.insurancedaily.gr

Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό

Νέοι ασφαλισμένοι και υψηλόμισθοι θα είναι οι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού , το οποίο έχει στηθεί στη λογική της διάσωσης του υπάρχοντος συστήματος και όχι στη λογική της μεταρρύθμισης.

Η άμεση  εφαρμογή ενός τρόπου υπολογισμού με βάση τις μέσες αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου και με χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης, οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις με μειώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 15%. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 3863/2010, προέβλεπε μεσοσταθμική μείωση 7% στην ολοκλήρωσή του μετά το 2035.

Οι συγγραφείς του σχεδίου, οι οποίοι γνωρίζουν τις συνέπειες των διατάξεων που εισηγούνται, έχουν σχετική πρόβλεψη «προστασίας» για όσους προκύψει διαφορά μεγαλύτερη του 20%, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους με το νέο τρόπο σε σχέση με τον παλαιό (άρθρο 48 παρ. 2 του σχεδίου).

Πέρα από τη μεγάλη αδικία που διαμορφώνεται για τους νέους συνταξιούχους, εάν δούμε ποιοι είναι εκείνοι για τους οποίους επέρχονται οι μεγάλες μειώσεις άνω του 20%, είναι όσοι έχουν  ασφάλιση άνω των 35 ετών. Είναι όλοι εκείνοι που έχουν συνεισφέρει πολλά στα Ταμεία και είχαν τη δικαιολογημένη προσδοκία να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Ειδικότερα για ένα εργαζόμενο που έχει 40 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και η σύνταξή του θα υπολογιστεί με τις αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου, αλλά και με συντελεστή 1,15% περίπου αντί για 1,5% που προέβλεπε ο νόμος 3863/2010, το ποσό θα είναι μικρότερο σε ποσοστό κοντά στο 25%.

Πέρα λοιπόν από την αδικία, πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια διαφορά αργά ή γρήγορα θα επεκταθεί και στους παλαιούς συνταξιούχους, μια σημαντική συνέπεια είναι η απουσία κινήτρου ασφάλισης.

www.insuranceworld.gr

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σύμμαχος του επαγγελματία στη σύγχρονη κοινωνία

lights-night-dark-abstract-largefix

Οι ιστορίες είναι γνωστές. Επιτυχημένος γιατρός με πολλά χρόνια εμπειρία στην πλάτη του, κάνει ένα λάθος εν ώρα εργασίας με αποτέλεσμα ο ασθενής του να αποβιώσει.  Αυτό το λάθος του, του κοστίζει εκτός από τη φήμη του, και έναν πακτωλό χρημάτων το οποίο τον καταστρέφει και οικονομικά.

Επιχειρηματίας με τυροκομικά προϊόντα προμηθεύει την αγορά με χαλασμένο τυρί λόγω λάθους στη γραμμή παραγωγής του. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί δυσαρεστημένοι πελάτες που ζητάνε τα χρήματά τους πίσω όπως και σειρά από αγωγές και μηνύσεις για τροφικές δηλητηριάσεις.

Τέλος, εργοστασιάρχης στην επαρχία που διατηρεί μονάδα κλωστοϋφαντουργίας και απασχολεί 100 εργάτες βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εργατικό ατύχημα που στοιχίζει τη ζωή σε έναν υπάλληλό του. Η οικογένεια του θανόντος απαρηγόρητη ζητά εξηγήσεις για τα αίτια τραγικού γεγονότος ενώ κινείται και νομικά εναντίων του.

Όλες αυτές οι ιστορίες είναι πιθανό να συμβούν σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου όλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα και με ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κάθε επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Έτσι η κοινωνία συνεχίζει απρόσκοπτα να εκσυγχρονίζεται με σκοπό να κάνει τη ζωή του ανθρώπου ευκολότερη.

Πώς όμως οι επαγγελματίες στα παραπάνω παραδείγματα θα μπορούσαν να γλιτώσουν έστω την οικονομική καταστροφή από τα ατυχήματα στα οποία φέρουν ευθύνη;  

Ένας τρόπος θα ήταν να κρατάνε στην άκρη ένα σημαντικό ποσό από τα κέρδη τους σε περίπτωση που τα χρειαστούν. Έτσι όμως – ειδικά στα δύο τελευταία παραδείγματα – θα έπρεπε να δεσμεύουν κεφάλαια αντί να τα επενδύουν στις επιχειρήσεις τους με σκοπό να τις αναπτύξουν. Καθόλου παραγωγικό. Γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης η οποία θωρακίζει τον επαγγελματία από τις κακοτοπιές στις οποίες μπορεί να εκτεθεί εν ώρα εργασίας.

Τι κάνει η ασφάλεια αστικής ευθύνης; Η Ασφάλεια αστικής ευθύνης χωρίζετε σε:

 • γενικές καλύψεις (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων),
 • εργοδοτικές καλύψεις (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) &
 • Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος, Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές και Περιβαλλοντική)

Και καλύπτει τον οικονομικό αντίκτυπο μιας ζημιάς (σωματικής βλάβης ή και υλικής ζημιάς) που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Πόσο λοιπόν είναι το μέσο κόστος κάλυψης των ζημιών στα παραδείγματα που προαναφέραμε; (σύμφωνα με μελέτη της ΕΑΕΕ για την Γενική Αστική Ευθύνη 2014)

Στην περίπτωση του ιατρού, το συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης που θα έπρεπε να έχει –  και που πλέον όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία ζητάνε – θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 291 ευρώ*.

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτής του χαλασμένου προϊόντος, ο επιχειρηματίας προκειμένου να είναι καλυμμένος θα έπρεπε να έχει Αστική Ευθύνη Προϊόντος η οποία θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 4.170 ευρώ*.

Και τέλος στην Τρίτη περίπτωση, αυτή του εργατικού ατυχήματος, ο εργοστασιάρχης θα έπρεπε να έχει Εργοδοτική Ευθύνη – Βιομηχανικού κινδύνου η οποία θα του κόστιζε ετησίως κατά Μ.Ο. 726 ευρώ*.

Βλέποντας τα ανωτέρω παραδείγματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα ποσά τα οποία κατά Μ.Ο. απαιτούνται προκειμένου να καλύψουν τους κινδύνους στους οποίους απευθύνονται είναι αμελητέα μπροστά στον όγκο των ζημιών που καλύπτουν. Ζημιές που πολλές φορές δεν μπορούν καν να κοστολογηθούν όπως είναι ένας αιφνίδιος θάνατος από εργατικό ή επαγγελματικό ατύχημα.

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστή σας και μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

*Οι Μ.Ο. (Μέσοι Όροι) διαμορφώθηκαν βάσει της μελέτης για τη Γενική Αστική Ευθύνη του 2014 από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.  

www.insurancedaily.gr

«Ναρκοπέδιο»… η δημόσια ασφάλιση

Γεμάτη «νάρκες» είναι η πορεία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την οποία προδιαγράφει το προσχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, την περασμένη εβδομάδα. Κανένας ασφαλισμένος στα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία ο οποίος «ρέπει» ηλικιακά προς τη σύνταξη δεν πρέπει να αισθάνεται… ασφαλής.

Τρεις είναι οι βασικότεροι λόγοι γι΄αυτήν τη… «δημόσια ανασφάλεια» την οποία προκαλεί πλέον η δημόσια ασφάλιση, όπως την σχεδιάζει η κυβέρνηση:

 • Η εθνική σύνταξη η οποία θα αντικαταστήσει εν πολλοίς τη βασική σύνταξη θα εισαχθεί με στόχο την «αντιμετώπιση της φτώχειας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο. Αυτό σημαίνει πως φέρει μέσα ένα προνοιακό … υπονοούμενο, δηλαδή ότι ενδέχεται να λάβει προνοιακό χαρακτήρα και , έτσι, να δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο προσχέδιο και «ξορκίζεται» από την κυβέρνηση. Συνάμα, ο κ. Κατρούγκαλος δηλώνει πως το σημερινό προνοιακό επίδομα που παίρνουν 300.000 χαμηλοσυνταξιούχοι (ΕΚΑΣ) με εισοδηματικά κριτήρια και το οποίο θα τελέσει υπό σταδιακή κατάργηση από το Μάρτιο του 2016 «θα αντικατασταθεί σταδιακά» από την … Εθνική Σύνταξη.
 • Όσοι βγουν στη σύνταξη μετά την 1.1.2016 έχοντας εισόδημα από 1200 ευρώ και πάνω θα υποστούν μειώσεις έως 15%, το ίδιο θα υποστούν και όσοι έχουν λάβει σύνταξη έως 31.12.2015 ή έχουν καταθέσει σχετική αίτηση μεταξύ 31.12.2014 -31.12.2015 από τα μέσα του Ιουλίου 2018, οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Μέχρι τον Ιούλιο 2018 οι καταβαλλόμενες συντάξεις έως 31.12.2015 υποτίθεται ότι θα μείνουν αλώβητες, ενώ μετά τον Ιούλιο του 2018 θα αποκτήσουν μία «προσωπική διαφορά» μεταξύ των αποδοχών που έχουν υπολογιστεί με τα ποσοστά αναπλήρωσης που ίσχυαν προ της 1.1.2016 και εκείνων που θα ισχύσουν μετά την 1.1.2016. Ωστόσο η «προσωπική διαφορά» θα «απομειούται» σταδιακά από τα μέσα του 2018 και έπειτα. Έτσι αναμένονται μειώσεις σε περίπου 700.000-900.000 ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις –εκτός απροόπτου- από τον Ιούλιο του 2018, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ακόμα ο αριθμός των νέων συνταξιούχων που θα υποστούν μειώσεις από την 1.1.2016 και έπειτα.

Από την 1.1.2017 αυξάνεται στο 20% του δηλωμένου στην εφορία εισοδήματος ποσοστό το οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι). Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε μία ετήσια αύξηση έως 20% στα έσοδα του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ (σ.σ. η μετάβαση στο συντελεστή 20% θα γίνει σταδιακά έως το 2019 και όχι «εφάπαξ» το 2017 όπως στα άλλα δύο ταμεία).  Ωστόσο, ενδέχεται να οδηγήσει σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα στα έσοδα των Ταμείων διευρύνοντας και άλλο τα ελλείμματά τους και τις απαιτήσεις για νέα μέτρα, μίας και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εισφοροδιαφυγή ή απλώς … φυγή επιχειρήσεων από τη χώρα.

www.insurancedaily.gr

Γιατί είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας;

Την ώρα που η αδυναμία του κράτους καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση πρόσθετων καλύψεων Υγείας, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές αποδεικνύουν ότι ξέρουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογών. Τα ιδιωτικά προγράμματα Υγείας προσφέρουν μία μεγάλη γκάμα επιλογών και δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να αποκτήσει ένα πακέτο παροχών και υπηρεσιών που ταιριάζει τόσο στις οικονομικές του δυνατότητες όσο και στις ανάγκες του.

Τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα. Το ίδιο γνωστές και εξωφρενικές είναι οι ελλείψεις που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Οι ελλείψεις τα τελευταία χρόνια σε φάρμακα, εξοπλισμό και αναλώσιμα επιδεινώνουν σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Δυστυχώς, το αγαθό της δημόσιας Υγείας έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί κρατική παροχή για τους πολίτες που ματώνουν κάθε χρόνο πληρώνοντας φόρους και εισφορές. Είναι μία κατάσταση που επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, στρέφοντας το ενδιαφέρον των πολιτών στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο και την επιβολή των capital controls, η ζήτηση για ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας πραγματικά εκτινάχθηκε. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, ο αριθμός των αιτήσεων για προγράμματα Υγείας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Η τάση συνεχίζεται και αναμένεται να παγιωθεί στο επόμενο διάστημα, καθώς τα ιδιωτικά προγράμματα προσφέρουν λύσεις και εξασφαλίζουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας.

Η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού ταμείου του ασφαλισμένου και επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Η πρόσβαση παρέχεται, μάλιστα, άμεσα, χωρίς την αναμονή του κρατικού συστήματος.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μία πολύ μεγάλη γκάμα προγραμμάτων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και να διαχειριστείτε το κόστος, ανάλογα με το πορτοφόλι σας.

Όπως προαναφέρθηκε, είναι θέμα επιλογών. Ο ασφαλισμένος μπορεί ακόμη και να επιλέξει τον γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμεί. Το κόστος προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες του καθενός και πραγματικά με προσιτό κόστος μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγάλες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί επίσης να επιλέξει το επίπεδο καλύψεων που του ταιριάζει: ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κάλυψης, νοσοκομειακή κάλυψη, ή μόνο πρωτοβάθμια κάλυψη.

Οι όροι, οι παροχές και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα είναι τα στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιηθούν και να διαμορφωθούν ανάλογα για να συνθέσουν το καλύτερο μείγμα υπηρεσιών και παροχών.

Ο κάτοχος ιδιωτικού συμβολαίου απολαμβάνει ειδικά προνόμια σε συμβεβλημένα με την εταιρεία του νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου ακόμη και στο εξωτερικό.

Από ένα πρόγραμμα βασικών καλύψεων που με προσιτό κόστος λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης, μέχρι εξειδικευμένα προγράμματα με ιδιαίτερα υψηλά ανώτατα όρια, που εξασφαλίζουν συνθήκες ποιοτικών υπηρεσιών ακόμη και σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών ασθενειών.

Μπορεί η αδυναμία του κράτους να καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση πρόσθετων καλύψεων, όμως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στα περισσότερα προγράμματα το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με την συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, την ηλικία του ασφαλιζόμενου και την κατάσταση της υγείας του.

Οι σημαντικότερες καλύψεις και παροχές των ιδιωτικών συμβολαίων υγείας έχουν ως εξής (διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική και το πρόγραμμα):

 • Έως 100% κάλυψη εξόδων σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (δαπάνες νοσοκομείου, μεταμοσχεύσεων, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, χειρουργών, αναισθησιολόγων, έξοδα συνοδού, δαπάνες ασθενοφόρου, εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά.)
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας
 • Αποζημίωση με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα
 • Έξοδα νοσοκόμου στο σπίτι
 • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Ιατρικές πράξεις

www.insurancedaily.gr

6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση νοσηλείας

Η νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο είναι μια δυσάρεστη διαδικασία. Είτε πρόκειται για μια μικροεπέμβαση είτε για κάτι πιο σοβαρό, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να ασχοληθούμε, είναι η γραφειοκρατία.

Τα διαδικαστικά της εισαγωγής μας και της εξόδου μας από το Νοσοκομείο όπως και όλα τα απαραίτητα έγγραφα κανονικά δε θα έπρεπε να μας απασχολούν. Για το λόγο αυτόν υπάρχει οΑσφαλιστικός Σύμβουλος. Ο άνθρωπος που μας συμβούλεψε να ασφαλιστούμε σε περίπτωση που το χρειαστούμε. Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά μας καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μας προκειμένου να απλουστεύσει με τις γνώσεις του τη διαδικασία αλλά και να φροντίσει για όλα τα στάδια της νοσηλείας μας.

Τι βήματα όμως πρέπει να ακολουθήσουμε για μια νοσηλεία “χωρίς επιπλοκές”;

Βήμα 1ο

Καλέστε τον Ασφαλιστή σας

Είναι η δουλειά του να σας εξυπηρετήσει. Αν ο Ασφαλιστής σας δεν είναι διαθέσιμος επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρείας που έχετε εμπιστευτεί. Τα περισσότερα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

1. Ενημερώστε τον/τους για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε και ζητήστε διευκρινήσεις σε τυχόν απορίες σας. Είναι σημαντικό για δική σας διευκόλυνση να επιλέξετε ένα συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με την Ασφαλιστική σας νοσοκομείο.
2. Ελέγξτε τι ακριβώς ασφαλιστική κάλυψη έχετε. Αν έχετε π.χ. συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας κατά νοσηλεία όπως επίσης και την απαλλαγή που τυχόν έχετε κατά νοσηλεία (όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται μέσα στο συμβόλαιό σας).

Βήμα 2ο

Αναγγελία Νοσηλείας

Κατά την είσοδό σας στο νοσοκομείο απευθυνθείτε εσείς ή ένα συγγενικό σας πρόσωπο στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου για τη διαδικασία εισαγωγής. Αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο Νοσοκομείο θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία τουλάχιστον μια μέρα πριν για την πρόθεσή σας. Τέλος, περάστε στο γραφείο που διατηρεί στο συμβεβλημένο νοσοκομείο η εταιρεία για να εγκριθεί η νοσηλεία σας. Ο Ασφαλιστής σας θα πρέπει κάθ’ ολη την διάρκεια να σας καθοδηγεί.

Βήμα 3ο

Σημαντικά Έγγραφα/Δικαιολογητικά

Πριν την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας:

 • Ταυτότητα
 • Αριθμό συμβολαίου (βρίσκετε στην πρώτη σελίδα του έντυπου συμβολαίου σας)
 • Ιατρική γνωμάτευση (παραπεμπτικό) που θα περιγράφει την πάθηση και το λόγο εισαγωγής σας
 • Ιατρικό ιστορικό (Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση)
 • Θεωρημένο βιβλιάριο του Κοινωνικού Ασφαλιστικού σας φορέα ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.

Βήμα 4ο  

Εξιτήριο  

Σε κάθε συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο Νοσοκομείο η πληρωμή των εξόδων για την νοσηλεία γίνεται κατευθείαν από την Ασφαλιστική σας. Αν έχετε προσκομίσει και το θεωρημένο βιβλιάριο υγείας σας τότε το ποσό της συμμετοχής σας (αν υπάρχει – εξαρτάται από το συμβόλαιο που έχετε) θα μειωθεί στα μισά ίσως και να μηδενιστεί.

Αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο νοσοκομείο τότε θα πρέπει να επιβαρυνθείτε τα έξοδα νοσηλείας & τις ιατρικές αμοιβές. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει όλες τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις όπως και το εισιτήριο – εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η διαδικασία αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί απολογιστικά.

Βήμα 5ο  

Για μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

 • Απευθυνθείτε στον Κοινωνικό Ασφαλιστικό σας Φορέα
 • Αν το νοσοκομείο σας δεν έχει απευθείας συνεργασία με τον κοινωνικό ασφαλιστικό σας φορέα, θα πρέπει να υποβάλετε μόνοι σας τα έξοδα που κάνατε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προμηθευτείτε πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής του φορέα σας στις συνολικές δαπάνες τις νοσηλείας σας και κρατήστε φωτοτυπίες των αποδείξεων των εξόδων.
 • Απευθυνθείτε στον Ασφαλιστή σας και παραδώστε του όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και βεβαιώσεις που έχετε συλλέξει μαζί με ένα έντυπο κατάθεσης αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Εκείνος θα φροντίσει για την αποζημίωσή σας όπως επίσης για τυχόν λεπτομέρειες που ποικίλουν ανάλογα το συμβόλαιο που έχετε και το μέγεθος του κόστους της νοσηλείας σας.

Βήμα 6ο

Αποζημίωση

Η κάθε Ασφαλιστική εταιρεία διαφέρει ως προς τις ημέρες που χρειάζεται προκειμένου να αποζημιώσει τον πελάτη. Ο Ασφαλιστής σας για ακόμη μια φορά θα πρέπει να έχει την απάντηση.

www.insurancedaily.gr

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ – Εξόφληση ασφαλίστρων έως και σε 12 άτοκες δόσεις μέσω της νέας υπηρεσίας Onlinepay

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας εξόφλησης ασφαλίστρων, Onlinepay.

Μέσω του Onlinepay, όλοι οι πελάτες της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το συμβόλαιό τους όλο το 24ωρο με τη χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa και MasterCard, χωρίς καμία επιβάρυνση, εύκολα, γρήγορα και σε ασφαλές περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, με την χρήση πιστωτικής κάρτας η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο αυτοκινήτων μπορούν να εκτυπώνουν το συμβόλαιό τους σε πραγματικό χρόνο.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, στην ενότητα my account ή στο https://myservices.europisti.gr.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στην προσπάθειά της να είναι δίπλα στους ασφαλισμένους της, θα συνεχίσει να ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους της.

www.underwriter.gr

Έξαρση του φαινομένου με πλαστά ασφαλιστήρια αυτοκινήτου. Οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ

H αστυνομική διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας προειδοποιεί τους πολίτες για έξαρση του φαινομένου πλαστών ασφαλιστήριων συμβολαίων αυτοκινήτου από επιτήδειους που εμφανίζονται ως ασφαλιστικοί πράκτορες μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών που διαφημίζουν διαδικτυακά
103919

Τι αναφέρει και τι συμβουλεύει η ΕΛ.ΑΣ

Οι επιτήδειοι, που εμφανίζονται ως ασφαλιστικοί πράκτορες μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, διαφημίζουν διαδικτυακά φθηνά συμβόλαια με πολλαπλές παροχές, έλκοντας πολίτες που δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και σε πολλές περιπτώσεις είχαν ανασφάλιστα οχήματα.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να παραπλανήσουν τους υποψήφιους πελάτες και να τους προμηθεύσουν με πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια του οχήματος τους.

Αρχικά μέσω της ψηφιοποίησης ενός έγκυρου συμβολαίου, προχωρούν στην αντικατάσταση των αρχικών στοιχείων με άλλα (μετατροπή αριθμού κυκλοφορίας, στοιχείων ταυτότητας, περίοδο ασφάλισης κ.α.) και στη συνέχεια εκτυπώνουν το επεξεργασμένο συμβόλαιο και εισπράττουν τα χρήματα από τον ανυποψίαστο πελάτη, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να παραδίδουν αποδείξεις είσπραξης χρημάτων.

Σε περιπτώσεις εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, προσπαθούν να αποτρέψουν την αστυνομική συνδρομή και προτρέπουν τους πελάτες τους, να προχωρήσουν σε ιδιωτική διευθέτηση της προκληθείσας ζημίας. Αποτέλεσμα αυτής της παραβατικής δραστηριότητας είναι οι ανυποψίαστοι πολίτες αφενός μεν να ζημιώνονται οικονομικά, αφετέρου δε να κινδυνεύουν με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που σχετίζονται με την χρήση πλαστού ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος τους.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., προτρέπουν τους πολίτες να ζητούν πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων και να παρατηρούν σχολαστικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τυχόν ενδείξεις παραποίησης.

Παράλληλα μπορούν να επικοινωνούν οι ίδιοι τηλεφωνικά απευθείας με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες και να ζητούν την επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου τους, και να απευθύνονται στις αστυνομικές Αρχές, όταν αμφιβάλλουν ή διαπιστώνουν την μη εγκυρότητα του ασφαλιστήριου συμβολαίου τους.

 www.asfalisinet.gr

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

52983438

Σχεδόν μετά από τρία χρόνια, αμφιταλαντευόμενων μέτρων και εξαγγελιών για την εξάλειψη του φαινομένου των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, φαίνεται πολιτεία και ασφαλιστικές εταιρίες να θέτουν σε πλήρη εφαρμογή τις διασταυρώσεις και τον εντοπισμό των κατόχων ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Ήδη από πλευράς εταιριών έχει μπει σε κανονική λειτουργία από το Κέντρο Πληροφοριών ,μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου, με καταγραφή όλων των ασφαλισμένων οχημάτων, με πρόσβαση για την σχετική διασταύρωση και των ίδιων των ενδιαφερόμενων κατόχων αυτοκινήτων.

Μάλιστα για την προσεχή Τετάρτη η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών παρουσία και της γενικής γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου, θα προβεί σε ανακοινώσεις .
Σύμφωνα, με κύκλους της ασφαλιστικής αγοράς το θέμα ανασφάλιστα αυτοκίνητα έπρεπε να είχε λυθεί, καθώς κοστίζει πολλαπλά σε κράτος και ασφαλιστικές . Όπως, έχει επισημανθεί κατά καιρούς τα έσοδα από τον ΦΠΑ που χάνει το κράτος εξαιτίας του φαινομένου των ανασφάλιστων αυτοκινήτων αγγίζουν και τα 100 εκ ευρώ το χρόνο, ενώ επιβαρύνεται και το Επικουρικό Κεφάλαιο της Ασφάλισης Αυτοκινήτου που καταβάλει αποζημιώσεις για τροχαία ατυχήματα από ανασφάλιστα.

www.asfalisinet.gr

«Καμπανάκι» για τις ανασφάλιστες κατοικίες στην Ελλάδα ο σεισμός του Νεπάλ

seismos7
Από την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 έως την Τρίτη 28 Απριλίου έχουν ήδη καταγραφεί 151 σεισμικές δονήσεις στον ελληνικό χώρο, ενδεικτικό της «ενεργητικότητας» της περιοχής.

Μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς που έχουν πλήξει την ελληνική επικράτεια φέρνει η ανείπωτη τραγωδία στο Νεπάλ, ενώ για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο βρίσκεται το ζήτημα των ανασφάλιστων κατοικιών και των κρατικών αποζημιώσεων σε περιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών.

Γιατί μπορεί οι επιστήμονες, στην πλειονότητά τους να εκτιμούν ότι το ξύπνημα του Εγκέλαδου στην Ασία δεν θα προκαλέσει ντόμινο ικανό να επηρεάσει τον Ελλαδικό χώρο, όμως το σίγουρο είναι ότι οι εικόνες από τη χώρα των Ιμαλαΐων μας υπενθυμίζουν ότι κατοικούμε στην πρώτη σε σεισμική δραστηριότητα χώρα στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς στον κλάδο ασφάλισης κατοικίας είναι μάλλον απογοητευτική. Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη και ειδικοί επιστήμονες του κλάδου, σε ειδικό αφιέρωμα για την ασφάλιση κατοικίας που δημοσιεύεται στο «Ασφαλιστικό Marketing» του Μαΐου, είναι μάλλον απογοητευτική. Η αγορά παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη και περιορίζεται στα επίπεδα του 10%-15%, συμπεριλαμβανομένης, μάλιστα της υποχρεωτικής ασφάλισης για την λήξη στεγαστικών δανείων.

Στο μεταξύ, στο εξωτερικό τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στα… δυσθεώρητα για την ελληνική πραγματικότητα ύψη του 75%-80%. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια ανάπτυξης είναι τεράστια, όμως πρέπει αφενός να υπάρχει η πολιτική βούληση και αφετέρου να ληφθούν υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς, έτσι ώστε να δοθούν τα κατάλληλα φορολογικά και άλλα κίνητρα που θα ωθήσουν τους ιδιοκτήτες να ασφαλιστούν. Γιατί πολύ απλά το κράτος έχει δείξει ότι δεν μπορεί να σηκώσει μόνο του το βάρος των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφών.

Στο αφιέρωμα του Ασφαλιστικού Marketing εξετάζονται όλες τις πτυχές του θέματος, ωστόσο, με αφορμή τον σεισμό-γίγαντα στο Νεπάλ που προκάλεσε τον τρόμο και μετακίνησε στην κυριολεξία μία ολόκληρη χώρα, αξίζει να δούμε τα στατιστικά στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο.

Και μόνο το γεγονός ότι από την Παρασκευή 24 Απριλίου 2014 έως την Τρίτη 28 Απριλίου έχουν ήδη καταγραφεί 151 σεισμικές δονήσεις στον ελληνικό χώρο, αν και περιορισμένου μεγέθους2-4,4 της κλίμακας ρίχτερ, είναι ενδεικτικό της «ενεργητικότητας» της περιοχής μας και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σε σεισμική δραστηριότητα χώρα στην Ευρώπη.

Συνολικά στη χώρα έχουν καταστραφεί από σεισμούς εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και άλλες τόσες έχουν υποστεί σοβαρότατες βλάβες.

seismos4Η ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα ήταν στον Αρχάγγελο της Ρόδου στις 26 Ιουνίου του 1926. Ο κολοσσιαίος σεισμός των 8 ρίχτερ, ισοπέδωσε στην κυριολεξία τον Αρχάγγελο και έγινε αισθητός μέχρι το Κάιρο, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Κατέρρευσαν πάνω από 3.000 σπίτια, ενώ πολλές κατοικίες υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες.

Ο δεύτερος τη τάξει σεισμός, ως προς το μέγεθος, σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα στα Κύθηρα. Τα Μητάτα συγκλονίστηκαν από τα 7,9 ρίχτερ του Εγκέλαδου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές ζημιές σε Λακωνία, Κόρινθο και Σαντορίνη, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Μάλτα, τη Βεγγάλη και τη Μικρά Ασία.

Από κει και πέρα, σεισμούς της τάξης των 7,5 ρίχτερ έχουν δώσει η Χαλκιδική (1905) και η Αμοργός (1956), ενώ σειμοί 7,2 ρίχτερ έχουν καταγραφεί σε Σπάρτη (1926), Κεφαλονιά (1953) και Ρόδο (1957). Σημειώνεται ότι ο σεισμός του 1953 στο Αργοστόλι προκάλεσε την καταστροφή πάνω από 28.000 σπιτιών.

seismos3Άλλοι πέντε σεισμοί έχουν «αγγίξει» τα 7 ρίχτερ, σε Άγιο Ευστράτιο, Χαλκιδική, Λασίθι, Μεσσηνία και Καρδίτσα.

Το 1986 ο σεισμός των 6 ρίχτερ άλλαξε μια ολόκληρη πόλη. Από τις περίπου 9.000 κατοικίες στην Καλαμάτα, δέχτηκαν πλήγμα πάνω από τις μισές, καθώς το 20% κρίθηκαν κατεδαφιστέες, το 16% υπέστησαν σοβαρές βλάβες και το 36% περιορισμένες βλάβες.

Επίσης καταστροφικοί σεισμοί, ο αντίκτυπος των οποίων επηρεάζει τις ζωές των κατοίκων μέχρι σήμερα ήταν ο σεισμός των 6,1 ρίχτερ τον Ιούνιο του 1995 στο Αίγιο και ο αντίστοιχου μεγέθους σεισμός της Πάρνηθας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Στην Αθήνα οι ζημιές ήταν τεράστιες λόγω του μικρού εστιακού βάθους. Περίπου 40.000 οικογένειες έμεινα άστεγες, ενώ οι μνήμες από τα συντρίμμια της Ρικομέξ και άλλων βιομηχανιών είναι ακόμη χαραγμένες στη μνήμη του κόσμου. Στο Αίγιο, από τα 8.1555 κτίρια που επιθεωρήθηκαν τα 2.000 είχαν καταρρεύσει και άλλα τόσα κρίθηκαν ακατοίκητα.

insurancedaily.gr

Το 40% των vοικοκυριών έχει ανάγκη αυτή την ασφάλιση

dog-insurance-1

Η ιδέα της ασφάλισης στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί σε πολλούς τομείς πέρα από τους βασικούς – υγεία, σύνταξη, περιουσία. Ένας απο αυτούς, που ακόμη στη χώρα μας είναι σε…εμβρυακή φάση, είναι και η ασφάλιση κατοικιδίων.

Στην Ελλάδα δεν πωλείται παρά μόνο ως κάλυψη σε πακέτα αστικής ευθύνης (δάγκωμα σκύλου) ιδιωτών έναντι τρίτων – συνήθως μάλιστα, από την κάλυψη εξαιρούνται ράτσες που θεωρούνται κατεξοχήν επιθετικές όπως τα ροτβάιλερ και τα πιτ μπουλ.

Το ότι δεν πωλείται, σημαίνει άραγε ότι δεν θα αγοραζόταν κιόλας;

Σύμφωνα με έρευνα της VPRC που πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο περίπου, κατοικίδιο έχει το 40% των ελληνικών νοικοκυριών.

Όλοι όσοι έχουν κατοικίδια γνωρίζουν πόσο συχνές και κοστοβόρες είναι οι επισκέψεις στον κτηνίατρο, όπως και το ότι τα κατοικίδια νοσούν από τις ίδιες ασθένειες που νοσεί και ο άνθρωπος: αθρίτιδα, λοιμώξεις αναπνευστικού, νεφρά, καρκίνοι.

Και ακόμη και όσοι δεν έχουν, γνωρίζουν οτι το δέσιμο ανθρώπων – κατοικιδίων αγγίζει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα επίπεδα λατρείας.

Πόσες πιθανότητες λοιπόν άραγε υπάρχουν, να αγόραζε αυτό το 40% των ελληνικών νοικοκυριών ασφαλιστική κάλυψη υγείας για τα κατοικίδιά του;

Ας δούμε τι περιλαμβάνει αυτού του είδους η ασφάλιση, τουλάχιστον στις χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται ευρέως. (Πρώτες σε ασφάλιση κατοικιδίων είναι η Σουηδία (1 στα 2 κατοικίδια είναι ασφαλισμένο), η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Σε γενικές γραμμές, αφορά αποζημίωση κατόπιν κτηνιατρικής θεραπείας η επέμβασης λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, αποζημίωση κατόπιν θανάτου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, αποζημίωση λόγω κλοπής ή απώλειας, κάλυψη εξόδων ευθανασίας και φυσικά και κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Πιο συγκεκριμένα, στην Βρετανία οι ασφαλιστικές καλύπτουν έως και το 100% των εξόδων υγείας που θα παρουσιάσει το ασφαλισμένο κατοικίδιο, προσφέρουν ωστόσο και την ευκαιρία εκπτώσεων στο ασφάλιστρο μέσω συμμετοχής του ιδιοκτήτη. Κάποιες δεν δέχονται απεριόριστο λογαριασμό από τον κτηνίατρο και αποζημιώνουν με βάση δικούς τους καταλόγους. Η αποζημίωση γίνεται μετά από την πληρωμή της θεραπείας και με υποβολή σχετικής αίτησης στις ασφαλιστικές.

Στη συγκεκριμένη χώρα,τα ασφάλιστρα αναμένεται το 2018 να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο αγγλικές λίρες. Στις ΗΠΑ, στα τέλη του περασμένου έτους, ήταν ασφαλισμένα πάνω από 1 εκατομμύριο κατοικίδια (σκύλοι σε ποσοστό 90% και κατόπιν γάτες) και τα συνολικά ετήσια ασφάλιστρα φτάνουν τα 595 εκατομμύρια δολλάρια (πηγή: North American Pet Ηealth Insurance Association)!

Μάλιστα, από το 2008 που ξεκίνησε στην Αμερική η καταγραφή των ασφαλίστρων, μέχρι το 2012, τα ασφάλιστρα υγείας κατοικιδίων αυξήθηκαν ανά μέσο όρο κατά 13% ετησίως. Από το 2012 έως το 2013 αυξήθηκαν κατά 14,6%.

Η μέση ετήσια αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα στους κλάδους ατυχήματος και υγείας δεν ξεπέρασε το 3,5%.

Το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικιδίων γράφτηκε το 1890 στην Σουηδία και αφορούσε άλογα και διάφορα άλλα κοπάδια.

Στην Βρετανία η πρώτη ασφάλιση κατοικιδίου πουλήθηκε το 1947 ενώ χρόνια μετά, το 1982, ασφαλίστηκε για πρώτη φορά κατοικίδιο στις ΗΠΑ. Μάλιστα πρόκειται για ένα κατοικίδιο που οι μεγαλύτεροι σίγουρα θυμούνται από την ελληνική τηλεόραση: την όμορφη Λάσσυ από το ομώνυμο σήριαλ της δεκαετίας του 1970!

Μέχρι πρόσφατα, τα συμβόλαια υγείας κατοικιδίων συνήθως δεν κάλυπταν την προληπτική ιατρική φροντίδα (π.χ. τα εμβόλια) ή την στείρωση. Τελευταία και με την άνθηση που γνωρίζει η σχετική βιομηχανία, κάποιες εταιρίες προσφέρουν κάλυψη & της βασικής περίθαλψης (ολοκληρωμένη κάλυψη).

Οι καλύψεις είναι ετήσιες ή ετησίως ανανεούμενες. Στις ετησίως ανανεούμενες, παθήσεις που συνέβησαν την χρονιά που προηγήθηκε, αφαιρούνται από το συμβόλαιο – αν ξαναπάθει το ίδιο το κατοικίδιο, ο ιδιοκτήτης το πληρώνει από την τσέπη του. Τα ετήσια συμβόλαια έχουν βεβαίως άλλους περιορισμούς. Δηλαδή βάζουν ταβάνι στην αποζημίωση ανά ασθένεια, ή ανα ασθένεια ανά έτος κ.λπ.

Κάποιες εταιρίες καλύπτυν ακόμη και υπηρεσία φύλαξης και διατροφής του ζώου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του νοσήσει και χρειαστεί να νοσηλευτεί και κάποιες προσφέρουν αμοιβή, σε όποιον βρει και παραδώσει ένα εξαφανισμένο ζώο.

dog-insurance

Η ασφάλιση κατοικιδίων είναι κάτι που ο κόσμος θέλει και έχει ανάγκη. Οι συναισθηματικοί δεσμοί των ανθρώπων με τα σκυλιά ή τα γατιά τους είναι μυστήριοι, ανεξήγητα βαθείς και δυνατοί. Είναι απίθανο λοιπόν να πουν όχι σε μια πράξη που ευνοεί την υγεία τους και την τσέπη τους ταυτόχρονα.

Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες κατοικιδίων, τα σκυλιά και τα γατιά τους είναι σαν μέλη της οικογένειάς τους. Σε μια κρίσιμη στιγμή, θέλουν να είναι σε θέση να πάρουν την απόφαση που πρέπει, όχι την απόφαση που αντέχει το πορτοφόλι τους!!

Σήμερα στην Ελλάδα, μια σοβαρή εγχείρηση κοστίζει περί τα 3.000 – 5.000 ευρώ. Στις ΗΠΑ δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένας κατάλογος με τις ακριβότερες αποζημίωσεις που δόθηκαν το 2013:

Όσον αφορά τους σκύλους, η μεγαλύτερη αποζημίωση έφτασε τα 40,000 δολάρια λόγω δυσπλασίας οστών σε ένα τρίχρονο θηλυκό Μπόρντερ Κόλι. Τη δεύτερη θέση κατέχει αποζημίωση 36.000 δολαρίων που κόστισε η αφαίρεση υγρού από πλευρά και πνεύμονα σε ένα Ροτβάιλερ 1 έτους. Στα γατιά, η υψηλότερη αποζημίωση, 17,500 δολάρια, δόθηκε για μια αρσενική γατούλα Σιάμ γάτα 6 ετών που έπασχε από οξεία εντερική φλεγμονή ενώ η θεραπεία για ένα γατάκι 10 ετών που έπασχε απο νεφρική ανεπάρκεια έφτασε τα 16.000 δολάρια. (πηγή: NAPHIA 2013 State of the Industry Report)

Oι Αμερικανοί ετιμάται ότι πληρώνουν περί τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την ιατρική φροντίδα κατοικιδίων.

Grass

Η κτηνιατρική προοδεύει όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της ιατρικής και μπορεί να θεραπεύσει τις βαρικές αρρώστιες των ζώων. Είναι σίγουρο ότι η πλειψοηφία των ιδιοκτητώνοι θα ήθελαν να σώσουν τη ζωή του ζώου τους και να μην αναγκαστούν να το αφήσουν να αποδημήσει γιατί δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζεται…

Οι ασφαλιστικές φαίνεται ότι αυτό το κατάλαβαν, και έχουν ανταπεξέλθει κατάλληλα στις περιστάσεις.

Βεβαίως, οι συνήθεις παθήσεις δεν κοστίζουν σε καμία περίπτωση, όσο οι παραπάνω και αφορούν προβλήματα όπως ωτίτιδες, αθριτικά, καταρράκτες κ.λπ.

Στις ΗΠΑ, κάθε Σεπτέμβρης είναι ο μήνας Ασφάλισης Υγείας Κατοικιδίων, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ομοσπονδία Υγείας Κατοικιδίων Βορείου Αμερικής (NAPHIA) ενημερώνει και εκπαιδεύει, με διάφορες εκδηλώσεις, τους ιδιοκτήτες κατοκιδίων, στο τι σημαίνει ασφάλιση κατοικιδίου και πως αυτή λειτουργεί. Μάλιστα οι περισσότερες, που είναι και εξειδικευμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο εταιρίες, προσφέρουν την ασφάλιση σε συνεργασία με κτηνιάτρους.

Ο Γκάντι είχε κάποτε πει ότι “το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορεί να κριθεί από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα του”.

Μια πρόχειρη έρευνα στο Ίντερνετ έδειξε ότι στην Ελλάδα, τα πρακτορεία που προσφέρουν τέτοια ασφάλιση σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες εταιρίες του εξωτερικού, μετριούνται στα δάχτυλα.

Και όμως. Σχεδόν κάθε πολίτης έχει κάποιου είδους πρόσβαση στη δωρεάν περίθαλψη, δημόσια ή ιδιωτική. Το ζώο του όμως, δεν έχει καμία.

 

yay-4316697-digital

 

Underwriter.gr

Προ του λουκέτου πολλές κλινικές στα νοσοκομεία Σε συνθήκες διάλυσης

 

Τραγικές είναι πλέον οι συνθήκες παροχής περίθαλψης στα νοσοκομεία, όπου πολλές κλινικές ετοιμάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ οι γιατροί εργάζονται υπό τέτοια πίεση που, όπως λένε οι ίδιοι, έχουν αρχίσει να γίνονται κυριολεκτικά επικίνδυνοι για τους ασθενείς.
Η ΟΕΝΓΕ έχει εξαγγείλλει κινητοποιήσεις μετά τις 20 Απριλίου αν δεν αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματα.
Εξάλλου αύριο πραγματοποιείται στάση εργασίας στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΑΓΝΗ με την συμμετοχή του Σωμτείου Εργαζομένων.
“Ορισμένα τμήματα είναι τραγικά υποστελεχωμένα, οι εφημερίες μας είναι απλήρωτες και δουλεύουμε με τόσο μεγάλη πίεση που αρχίζουμε να γινόμαστε στην κυριολεξία επικίνδυνοι” είπε στην “Π” το μέλος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ηρακλείου, Γιώργος Κατρινάκης.

Χωρίς προσωπικό, χρήματα και υλικά στα άκρα η κατάσταση. Στάση εργασίας στα εξωτερικά ιατρεία

Στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τονίζεται ότι πλέον η κατάσταση έχει φθάσει στα άκρα και με αφορμή την προγραμματισμένη για αύριο στάση εργασίας από τις 8 έως τις 10 το πρωί στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων τονίζεται: “Είναι οριακή πλέον η λειτουργία του. Η μείωση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων το 2015 κατά 22,9 % από την προηγούμενη κυβέρνηση και η εφαρμογή των περικοπών από τη νέα κυβέρνηση μαζί με τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού έχουν τραγικές συνέπειες για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους του Πα.Γ.Ν.Η. Η υποβάθμιση και η συρρίκνωση όλων των δημόσιων δομών υγείας του νησιού μας και η οικονομική κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους ασθενείς στο Πα.Γ.Ν.Η. Περισσότεροι από 103 χιλιάδες ασθενείς το 2014 εξετάστηκαν στα εξωτερικά του ιατρεία και 97 χιλιάδες αντιμετωπίστηκαν στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου.

Από τα μεσάνυχτα στην ουρά για ραντεβού

Τα χαράτσια στην υγεία παραμένουν αντί να καταργούνται, το 5ευρω που όλο εξαγγέλλεται η κατάργηση του ακόμα ισχύει. Οι ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν στα απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία μη μπορώντας τις πολύμηνες καθυστερήσεις των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Το απαράδεκτο καθεστώς στο κλείσιμο των ραντεβού κάθε πρώτη του μήνα με εκατοντάδες ασθενείς να περιμένουν στις ουρές από τα μεσάνυχτα και αρκετοί να μην καταφέρνουν να κλείσουν το πολυπόθητο ραντεβού γιατί στις 9 έως 10 σε αρκετά ιατρεία έχουν εξαντληθεί και να περιμένουν ως την πρώτη του επόμενου μήνα με αμφίβολο αποτέλεσμα προσβάλλει κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας. Εργαζόμαστε με περικοπές στους μισθούς μας, με απλήρωτες εφημερίες και υπερωρίες ακόμα και προηγούμενων χρόνων με εντατικοποίηση, εξουθένωση και σοβαρές ελλείψεις υγειονομικού υλικού. Ζητούμε και από τους ασθενείς να σέβονται και να αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου καταδικάζοντας περιστατικά βίας σε βάρος μας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι γέννημα και συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις”.

Ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις οι γιατροί

Εντωμεταξύ η ΟΕΝΓΕ προανήγγειλε κινητοποιήσεις μετά τις 20 Απριλίου αν μέχρι τότε δεν προχωρήσουν ταχείες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να στηριχθούν τμήματα που καταρρέουν.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζεται:
Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί άμεσες και ταχείες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να στηριχτούν τα τμήματα που καταρρέουν, οι ΜΕΘ, οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Απαιτεί την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών του τρέχοντος έτους αλλά και των προηγουμένων ετών που περιέκοψε η μνημονιακή συγκυβέρνηση, την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων, την άμεση παροχή δωρεάν πρόσβασης των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας, την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ και του1 ευρώ ανά συνταγή, τη δόμηση συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας.
Η ΟΕΝΓΕ στην περίπτωση που διαπιστώσει πως μετά τις 20 Απριλίου δεν υπάρχουν δείγματα προόδου στα ζητήματα των προσλήψεων, της αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών, της περίθαλψης των ανασφάλιστων θα εξαγγείλει κινητοποιήσεις, των οποίων η μορφή και η χρονική στιγμή έναρξης θα εκτιμηθούν σε επόμενη συνεδρίαση”.

Αναμένονται εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Π. Κουρουμπλή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το υπουργείο Υγείας και θα μετέχει σε ευρεία σύσκεψη για τα προβλήματα που υπάρχουν.
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2014 είχαν προβλεφθεί 1.095 θέσεις γιατρών και λοιπού προσωπικού, οι οποίες δεν προκηρύχθηκαν ποτέ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει συστήσει ομάδα εργασίας, η οποία έχει καταγράψει τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία.
Η ομάδα ζητεί επείγουσες προσλήψεις 800 μονίμων και 700 επικουρικών γιατρών και 2.500 νοσηλευτών.
Οι θέσεις αφορούν άμεσες ανάγκες λειτουργίας κρίσιμων μονάδων στη νησιωτική Ελλάδα και 130 θέσεων σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), οι οποίες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού.

Εκτός λειτουργίας βγήκε ξανά στο ΠΑΓΝΗ ο επιταχυντής

Στον “αέρα” τινάζονται για μια ακόμη φορά οι θεραπείες των ογκολογικών ασθενών αφού χάλασε και πάλι το μηχάνημα του γραμμικού επιταχυντή που κάνουν τις θεραπείες τους.
Σύμφωνα με τον διοικητή ΠΑΓΝΗ – Βενιζελείου Νίκο Χαριτάκη, τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται με το δεύτερο μηχάνημα. Ο ίδιος είπε ότι θα γίνει προσπάθεια και βλέπει να έχει αποκατασταθεί μέχρι το Πάσχα.

www.patris.gr

Πόσο συχνοί είναι οι κίνδυνοι για το σπίτι μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Πόσο συχνοί είναι οι κίνδυνοι για το σπίτι μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, λέει μια παροιμία και όχι άδικα. Πολλές φορές εκεί που κανείς δεν το περιμένει συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα μικρά ή μεγαλύτερα που μπορούν να βάλουν σε μπελάδες και σε επιπλέον έξοδα τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου – πόσο μάλλον έναν νοικοκύρη που πληρώνει ήδη δόσεις στεγαστικού δανείου για το σπίτι του.

Αυτός είναι ο λόγος που ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο όχι μόνο δεν είναι περιττό, αλλά τουναντίον προσφέρεται γρήγορα και εύκολα – ακόμα και με ένα τηλεφώνημα, ένα σερφάρισμα στο Internet και σε λιγότερο από 5 λεπτά – ένα δίχτυ ασφαλείας, ειδικά για τις δύσκολες εποχές που ζούμε.

Γενικά στην αγορά υπάρχουν συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας στα οποία υπάρχει ένας συνδυασμός υπηρεσιών και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των πιθανών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ακίνητο.

Οι τράπεζες πάντως, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν ένα βασικό πακέτο που καλύπτει δύο βασικούς και πολύ συχνούς κινδύνους:

- Για την περίπτωση πυρκαγιάς: Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία, φωτιά σε δάσος, πτώση κεραυνού, η καταστροφή από καπνό.

- Για ζημιές από σεισμό, ένα θέμα που απασχολεί κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, καθώς ζούμε σε μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα συμβαίνει ένας σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή μεγαλύτερος κάθε 18 ημέρες. Εννοείται δε ότι οι μικρότεροι σεισμοί είναι ακόμα πιο συχνοί: Ένας σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφεται στην Ελλάδα κάθε 5 μέρες!

Παρ’ ολ’ αυτά επειδή μπορεί η τράπεζα να ζητήσει από τον δανειολήπτη επιπλέον καλύψεις στην ασφάλεια του ακινήτου διατίθενται και αναβαθμισμένα πακέτα Value.

Σε αυτές τις επιπλέον καλύψεις περιλαμβάνονται μια σειρά από κίνδυνοι, τους οποίους συνηθίζουμε να αγνοούμε – δυστυχώς μέχρι να συμβούν.

Ένα από τα πιο αναπάντεχα προβλήματα, που καλύπτονται από αναβαθμισμένα πακέτα – μια γρήγορη έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο προσφέρει ακόμα και τη δυνατότητα να κλείσετε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ησυχάσετε – είναι η περίπτωση της διαρροής ή θραύσης σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης. Υπολογίζεται ότι κάθε σπίτι θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στον κύκλο χρήσης του από τον ιδιοκτήτη.

Επίσης συχνές είναι οι ζημιές από καιρικά φαινόμενα ειδικά από πλημμύρες. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μέσα στα επόμενα 30 χρόνια οι ζημιές από ακραίες πλημμύρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα τετραπλασιαστούν! Και αυτός ο κίνδυνος καλύπτεται από αναβαθμισμένα προγράμματα ασφάλισης.

www.tanea.gr

Ανανέωση πιστοποίησης ISO για την INTERLIFE Ασφαλιστική

interlife

Ολοκληρώθηκε η ανανέωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σε όλες τις λειτουργίες (Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων, Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας) της INTERLIFE Ασφαλιστική.

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες σταθερής και υγιούς ανάπτυξής της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της INTERLIFE είναι πιστοποιημένο από τις 16 Δεκεμβρίου 2005.

Η ανανέωση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, οδηγεί την INTERLIFE στις υψηλότερες θέσεις αξιοπιστίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ασφαλίστε το αυτοκίνητο και μηχανάκι σας…οικονομικά!!!

Οικονομική ασφάλιση αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου

 

 

 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Ο.Φ.Η.

Στηρίζουμε τον Κρητικό Αθλητισμό και τους Νέους.
Είμαστε χορηγοί στην ομάδα μπάσκετ του Ο.Φ.Η. η οποία φοράει μπουφάν με το σήμα του γραφείου μας
Οι συνεργάτες μου κι εγώ τους ευχόμαστε ολόψυχα να έχουν πάντα Επιτυχίες!!!

Επιβράβευση Ασφαλισμένων μέσω του Προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας

εξω

Με περισσότερα από €598.000 έχει μειώσει τα ασφάλιστρα η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στους κατόχους του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορά σε μείωση ασφαλίστρων, την οποία έχουν εξασφαλίσει οι κάτοχοιτου προγράμματος απλά πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους αγορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ασφαλιστικός Γονέας παρέχεται χωρίς κόστος και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις καθημερινές αγορές του κατόχου, δίνοντάς του τη δυνατότητα:

1. Να καταβάλλει λιγότερα ασφάλιστρα σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό ασφαλιστήριο συμβόλαιό του στην Ευρωπαϊκή Πίστη.
2. Να εξασφαλίζει δωρεάν αγορές τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης ή απώλεια ζωής από ατύχημα μέχρι και για 12 μήνες, το ύψος των οποίων είναι ίσο με τις αγορές από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.

Η απόκτηση του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας είναι απλή και προσφέρεται μέσω του www.asfalistikosgoneas.gr, στο 210 8119690, ή σε έναν από τους 4700 συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης σε ολόκληρη την Ελλάδα.

InsuranceDaily.gr

Στις τελευταίες θέσεις σε επάρκεια και ποιότητα κοινωνικής ασφάλισης υγείας η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Δείκτης Euro Health Consumer για το 2013, από μελέτη πραγματοποιείται για 35 χώρες στην Ευρώπη, η Ελλάδα υποχώρησε στη σχετική κατάταξη κατά 3 θέσεις συγκριτικά με το 2012,καταλαμβάνοντας την 25η θέση στον ευρωπαϊκό πίνακα κατάταξης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

34664

Συγκεντρώνοντας συνολικά 568 βαθμούς από το μέγιστο σύνολο των 1000 βαθμών, σε σύγκριση με την 22η θέση που είχε λάβει το 2012 (με 617 βαθμούς).
Τα συστήματα αξιολογήθηκαν με κριτήρια τα Δικαιώματα ασθενών και πληροφόρηση, την Πρόσβαση (χρόνος αναμονής), την Αποτελεσματικότητα, το Εύρος και πρόσβαση σε υπηρεσίες, την Πρόληψη ασθενειών και τα Φάρμακα (πρόσβαση και κάλυψη αναγκών). H Ολλανδία κατέλαβε την 1 η θέση με 870 μονάδες και ακολούθησαν οι Ελβετία, Ισλανδία, Δανία και η Νορβηγία.
Τις χαμηλότερες βαθμολογίες επέτυχαν η Σερβία (451 βαθμούς), η Ρουμανία (478), η Λετονία (516), η Πολωνία (521) και η Βουλγαρία (528)
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε μελέτη με θέμα “Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας” από ομάδα εργασίας του ΚΕΠΕ για την Ιnteramerican.
Επίσης σύμφωνα με το Δείκτης Euro Health Consumer για το 2013, η Ελλάδα σημείωσε την ταχύτερη μείωση των κρατικών δαπανών για κοινωνική περίθαλψη τα τελευταία χρόνια μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, αφού οι δαπάνες μειώθηκαν (ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012, υποχωρώντας στο 25,7% του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα κατέχει την 9 η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (22% του ΑΕΠ το 2014), ενώ η Γαλλία είναι η πρωταθλήτρια, όσον αφορά το μέγεθος του κοινωνικού της κράτους αφού οι σχετικές δαπάνες υπερβαίνουν το 31% του ΑΕΠ.
Κατά μέσο όρο, οι χώρες του ΟΟΣΑ δαπανούν περισσότερα χρήματα για επιδόματα (12,3% του ΑΕΠ), από ότι για υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (8,6% του ΑΕΠ). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες και στις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός Ευρώπης είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, αφού κυμαίνεται στο 25%-40%.
Στην Ελλάδα το ποσοστό κοινωνικών δαπανών που καταλήγει στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι μόλις 10% και είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ εκτός από την Τουρκία

asfalisinet.gr

Γιατροί: Μη ασφαλής η περίθαλψη των πολιτών στα νοσοκομεία

Γιατροί: Μη ασφαλής η περίθαλψη των πολιτών στα νοσοκομεία

 • Αθήνα
Για μη ασφαλή περίθαλψη των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία κάνουν λόγο οι γιατροί εξαιτίας των περικοπών των δαπανών Υγείας. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η σωματική και πνευματική εξουθένωση του υπάρχοντος δυναμικού, συνδυαστικά με τις οργανωτικές αλλαγές στα δημόσια νοσοκομεία, καθιστούν ανασφαλή και αναξιοπρεπή τη φροντίδα υγείας των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν μέλη του ΠΙΣ, ο γενικός γραμματέας του συλλόγου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), Δημήτρης Βαρνάβας, προειδοποίησε ότι η έλλειψη 5.000 γιατρών και 10.000 νοσηλευτών από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

«Όταν ο γιατρός ή ο νοσηλευτής είναι κουρασμένοι, σωματικά και ψυχολογικά, λόγω φόρτου εργασίας ή επειδή οι συνθήκες εργασίας δεν είναι οι σωστές, είναι πολύ λογικό να οδηγούνται σε ιατρικά λάθη, αντιδεοντολογικές πρακτικές και να μην τυγχάνει ο ασθενής της σωστής προσοχής, τόσο ως προς τη διάγνωση, όσο και ως προς την θεραπεία», επεσήμανε ο κ. Βαρνάβας τονίζοντας ότι στο φαινόμενο αυτό αποδίδεται και η αύξηση των περιστατικών ιατρικών λαθών τα τελευταία χρόνια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προωθούμενες προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ έκανε λόγο για εμπαιγμό γιατρών και νοσηλευτών αφού «μας υπόσχονται στελέχωση των νοσοκομείων, αλλά στον προϋπολογισμό του 2015 δεν έχει εγγραφεί το σχετικό κονδύλι. Για να μην αναφερθούμε στην περικοπή των δαπανών για τη λειτουργία των νοσοκομείων, που το 2014 θα κλείσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Τα νοσοκομεία έχουν στεγνώσει από υλικά. Χειρουργεία αναβάλλονται και οι γιατροί είναι υπόλογοι στους ασθενείς, όχι το υπουργείο Υγείας», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ έχουν αυξηθεί κατά 300.000 οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Μιχάλης Βλασταράκος με τη σειρά του προειδοποίησε ότι ο προϋπολογισμός του 2015 βάζει την Υγεία στην κλίνη του Προκρούστη. «Όλες οι δαπάνες υγείας για το 2015 είναι μειωμένες σε σχέση με το 2014. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη, η πραγματική φαρμακευτική δαπάνη έχει πέσει στα 1,6 δισ. ευρώ. Βάζουν στο στόχαστρο γιατρούς και φάρμακα, ενώ θα έπρεπε με επιστημονικά κριτήρια να προωθούν την αναδόμηση του συστήματος», ανέφερε.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι γιατροί για τον προϋπολογισμό του 2015, οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία υπολογίζονται σε 4,23 δισ. ευρώ, έναντι 4,74 δισ. ευρώ που αναμένεται να κλείσουν το 2014. Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων τη νέα χρονιά προβλέπεται στα 1,118 δισ. ευρώ (μείωση κατά 22,8%), σε σχέση με το 2014 που αναμένεται να κλείσει στα 1,450 δισ. ευρώ. Για τον ΕΟΠΥΥ η κρατική επιχορήγηση προβλέπεται στα 526 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένη κατά 17% σε σχέση με το 2014 που είχε προβλεφθεί κονδύλι ύψους 633 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα κονδύλια του ΕΟΠΥΥ για τις λοιπές παροχές ασθενείας το 2015 θα διαμορφωθούν στα 1,271 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 ήταν 1.625 εκατ. ευρώ (μείωση 354 εκατ. ευρώ). Τέλος, η εξωνοσομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώνεται το 2015 στα 2 δισ. ευρώ, όπως και το 2014, καλύπτοντας και στους ανασφάλιστους πολίτες, που ανέρχονται σε περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια, ενώ περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό και το κόστος των εμβολίων.

«Όλες οι δαπάνες περικόπτονται διαρκώς, το δείχνουν και τα νούμερα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάρχει μόνο στα χαρτιά, τα νοσοκομεία καταρρέουν λόγω απογύμνωσης τους από προσωπικό. Έχουν πει ότι οι μονάδες του ΠΕΔΥ θα αρχίσουν να λειτουργούν με το νέο χρόνο. Με τι προσωπικό; Προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Ο χρόνος αλλάζει σε λιγότερο από έναν μήνα και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένα σχέδιο», επεσήμανε ο κ. Βλασταράκος.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποδόμησης του δημόσιου συστήματος υγείας, την πρόσφατη απόφαση του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρη Λαζόπουλου, να κλείσει όλες τις κλινικές του ΕΣΥ που λειτουργούν στο νοσοκομείο και το ιατρικό προσωπικό να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες πανεπιστημιακές.

«Πίσω από την απόφαση αυτή υπάρχουν σκοπιμότητες και το υπουργείο δεν έχει πάρει ακόμα θέση στο ζήτημα, ενώ θα έπρεπε. Η κοινωνία του Έβρου είναι ανάστατη. Οι πολίτες στερούνται το δικαίωμα στην περίθαλψη», επεσήμανε ο κ. Βαρνάβας.

Ενώ ο κ. Βλασταράκος σχολιάζοντας το θέμα εξήγησε ότι, «οι πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν δικαίωμα να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν παράλληλη δραση και στον ιδιωτικό τομέα της περίθαλψης. Οι γιατροί του ΕΣΥ αντιθέτως υποχρεούνται να έχουν αποκλειστική σχέση εργασίας με το κράτος. Η κατάσταση αυτή πλήττει απευθείας το δικαίωμα των ασθενών σε ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στις επαφές του τόσο με τον Πρωθυπουργό, όσο και με τον υπουργό Υγείας, για την διευθέτηση όλων των ανοικτών «μετώπων», έχει προτείνει:
- αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη Δημόσια Υγεία,
- λειτουργία ενιαίου δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες,
- εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων,
- μηχανογράφηση όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
- επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
- εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού,
- θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας για την καλύτερη οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας,
- δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ σε όλους τους γιατρούς, που θα αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση,
με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την εξοικονόμηση δαπανών και την ασφαλέστερη θεραπεία και διάγνωση των πολιτών.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Καμπανάκι για τις ΕΠΥ στον επόπτη

STOP

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η δραστηριότητα των Ασφαλιστικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, με τα στελέχη της αγοράς να διαμαρτύρονται εντόνως για το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρεμβαίνει προκειμένου να περιορίσει την παρουσία των εν λόγω εταιρειών στη λογική του νόμου.

Σύμφωνα με ανώτατους κύκλους της αγοράς, το χαρτοφυλάκιο των ΕΠΥ περιλαμβάνει περί τις 500.000 οχήματα, με την τάση να παραμένει ανοδική, λόγω των δραματικών περικοπών που έχουν δεχθεί τα οικογενειακά εισοδήματα. Οι καταναλωτές, πλέον, επιλέγουν ασφαλιστική εταιρεία και πρόγραμμα ασφάλισης, προτάσσοντας ως βασικότερο κριτήριο το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τιμολόγηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά, που πολλές φορές δεν εξασφαλίζουν στις εταιρείες την κερδοφορία τους.

Ήδη στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται περί τις επτά με οκτώ ΕΠΥ και όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, αν δεν υπάρξει παρέμβαση της ΤτΕ, αν η εποπτική αρχή δεν ζητήσει από τις εταιρείες αυτές να μετατραπούν σε υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών ή σε Α.Ε., τότε το πρόβλημα θα διογκωθεί περαιτέρω, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα των ΕΠΥ να υπερβεί το 10% του συνολικού στόλου οχημάτων της χώρας.

Μάλιστα, όπως δηλώνεται, εν όψει του Solvency II, αλλά και μετά τα αποτελέσματα των stress tests των ασφαλιστικών εταιρειών, η Εποπτική Αρχή θα έπρεπε μάλλον να επισπεύσει κάθε σχεδιαζόμενη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να προλάβει τα χειρότερα.

insuranceworld.gr

H Eurolife ERB συνεργάζεται με το ΙΑΣΩ Παίδων

eurolife ιασω παίδων

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να διευρύνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει στους ασφαλισμένους της, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με το νοσοκομείο ΙΑΣΩ Παίδων του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Με τη νέα της συνεργασία, η Eurolife ERB Ασφαλιστική ενισχύει περαιτέρω τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης “Premium”, ειδικά στο σκέλος, που αφορά σε καλύψεις στους μικρούς μας ασφαλισμένους, τα παιδιά.

Η συνεργασία περιλαμβάνει σειρά παροχών εκ μέρους του νοσοκομείου για επείγοντα περιστατικά, παροχές στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και άλλες παροχές, οι οποίες ενσωματώνονται στο πακέτο που ήδη απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι μας.

Με αυτή τη συνεργασία η Eurolife ERB Ασφαλιστική επιβεβαιώνει το αμέριστο ενδιαφέρον της για συνεχή αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερο εύρος παροχών, που στη σημερινή συγκυρία αποκτούν πρόσθετη, καθοριστική αξία.

Το ΙΑΣΩ Παίδων διευρύνει τις συνεργασίες του με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για τα παιδιά. Στο ΙΑΣΩ Παίδων η υγεία των παιδιών σας είναι στα καλύτερα χέρια!

Underwriter.gr – Το δεξί χέρι του ασφαλιστή

 

 

Ασφαλιστικό σύστημα δυο πυλώνων κύριας και επαγγελματικής ασφάλισης χωρίς το κράτος

Η απεμπλοκή του κράτους από την χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων είναι ο επόμενος στόχος κυβέρνησης και τρόικας, θέτοντας μάλιστα μέσα στο 2015 τις σχετικές βάσεις τόσο με την ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων , όσο και με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις επαγγελματίες συντάξεις με συμμετοχή και της ιδιωτικής ασφάλισης .

117192413

Μπορεί προς το παρόν να διαρρέουν οι στόχοι για τις επικείμενες αλλαγές σχετικά με την δημιουργία τριών ταμείων κύριας ασφάλισης με σαρωτικές ενοποίησης ταμείων κύριας και επικουρικής σύνταξης , ωστόσο μέσα στο 2015 η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη , βάση της μνημονικής σύμβασης να προχωρήσει και στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξει και την ιδιωτική ασφάλιση αναφορικά με την δυνατότητα συμμετοχής τους και δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων .
Ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν το σύστημα θα είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό και σ με ποια χρηματοοικονομικά και κεφαλαιακά κριτήρια οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα συμμετέχουν ή θα δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία.
Σε αυτό τον τομέα τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι εποπτεύουσα αρχή των ασφαλιστικών εταιριών . Άλλωστε έχει οριστεί ως διαπραγματευτής με την ιδιωτική ασφάλιση , καθώς και για την εκπόνηση των σχετικών προτάσεων.
Ένα δεύτερο ζήτημα που φαίνεται να ανοίξει με τις ενοποιήσεις ταμείων και τις αλλαγές στον τομέα των επαγγελματικών ταμείων είναι και αυτό της υγείας. Η πρόταση «βόμβα» του διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου για ανταποδοτικές παροχές αντίστοιχες των εισφορών των ασφαλισμένων κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.
Εάν και εφόσον υιοθετηθεί σημαίνει ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούν με συμβάσεις με ασφαλιστικές να προσφέρουν και καλύψεις υγείας , ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες θα διαμορφώνουν πακέτα ασφάλισης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την κοινωνική ασφάλιση.
Κάτι άλλωστε που κάνουν και τώρα καθώς τα συμβόλαια αυτά είναι ελκυστικά και παρουσιάζουν αύξηση στις πωλήσεις λόγω των υποβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ .

asfalisinet.gr

Ασφαλιστικός φάκελος Υγείας για όλους

Στην αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας με τον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» στοχεύει ο ΕΟΠΥΥ. Ηδη ο φάκελος για τον κάθε ασφαλισμένο έχει ενεργοποιηθεί και περιέχει όλες τις εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, επισκέψεις, φάρμακα και ιατροτεχνολογικά υλικά έχει αποζημιώσει ο Οργανισμός τα τελευταία δύο χρόνια.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο θα έχει κάθε ασφαλισμένος χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμό του για το ΤAXISnet και το ΑΜΚΑ (τώρα πρόσβαση έχουν ελάχιστοι πιστοποιημένοι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ και του υπ. Υγείας). Το επόμενο βήμα θα είναι η κάρτα ασφάλισης υγείας, που θα αποτελεί το «διαβατήριο» του ασφαλισμένου στο δίκτυο των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Χωρίς αυτήν ο γιατρός δεν θα γράφει φάρμακα και παραπεμπτικά και τα φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια δεν θα εκτελούν συνταγές. Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας θα αποτελέσει τη βάση και για έλεγχο εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο που σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα έχει τη δυνατότητα να «κόβει» μη αναγκαίες, με βάση επιστημονικά δεδομένα, εξετάσεις-πράξεις πριν αυτές εκτελεστούν.

Ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης κατά την παρουσίαση του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων» και πρόσθεσε ότι θα επιφέρει «αυτόματη μείωση της προκλητής συνταγογράφησης στα φάρμακα και στις διαγνωστικές εξετάσεις». «Σήμερα, το σύστημα είναι ανοιχτό από παντού», εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός και τόνισε ότι με το ΑΜΚΑ και μόνο ο κάθε πάροχος μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, χωρίς να το γνωρίζει ο ασθενής.

Με τη λειτουργία του «φακέλου» πλέον ο έλεγχος γίνεται σε σχέση με τον ασθενή, γεγονός που μπορεί να συγκρατήσει τον γιατρό από ενδεχόμενη υπερσυνταγογράφηση, ενώ με την πρόσβαση στον προσωπικό του «φάκελο» θα μπορεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος να ελέγχει εάν του έχουν χρεωθεί υπηρεσίες που δεν έχει λάβει. Με την κάρτα ασφαλισμένου ο γιατρός δεν θα μπορεί να συνταγογραφεί εν αγνοία του κατόχου της.

Ενοποιούνται οι ασφαλιστικές της Eurobank σε Eurolife ERB Insurance Group

Nέα εταιρεία συμμετοχών, με την επωνυμία Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και είναι 100% θυγατρική της Eurobank.

H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις EurolifeΑΕΓΑ, EurolifeΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari Generale SA)

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.
Πηγή :Euro2day.gr

Tο 70% της αποζημίωσης θα λάβουν για «Ασπίς»

Απορριπτική ως προς την ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση των ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια λόγω πλημμελούς εποπτείας, ακόμα και αν υπάρχει αμέλεια ή δόλος, είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε επαρκή τον μηχανισμό αποζημίωσής τους. Πρόκειται για την αποζημίωσή τους σε ποσοστό 70% από το προϊόν της εκκαθάρισης, που όπως αποφαίνεται το ΣτΕ, καθιστά τον σχετικό μηχανισμό επαρκή. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (3783/2014), η ικανοποίηση από το προϊόν της εκκαθάρισης, στοιχειοθετεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποζημίωση από την πλευρά του Δημοσίου ακόμη και αν υπάρχει αμέλεια στην Εποπτεία, στον βαθμό που η εποπτεία ασκείται προς όφελος του Δημοσίου και όχι για αποζημιωτικούς λόγους των ασφαλισμένων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι «ευθύνη προς αποζημίωση από τυχόν πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις διατάξεις του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα», εφόσον υπάρχει το Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 (περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως), που προβλέπει ειδικό μηχανισμό για τις περιπτώσεις αυτές. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα η δικαστική διαδικασία είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, καθώς μάλιστα πρέπει να αποδειχθεί το «πρόδηλο και σοβαρό σφάλμα των εποπτικών οργάνων» των κρατικών οργάνων. Δηλαδή, να αποδειχθεί η ύπαρξη «προφανούς και σοβαρής παρανομίας των εποπτικών οργάνων» του κράτους.

www.kathimerini.gr

 

 

 

Συνεδριάζει αναζητώντας λύσεις ο Σύλλογος της Ασπίς

writing_3

Μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον των αποζημιώσεων που διεκδικούν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων του ομίλου Ασπίς, καλείται να λάβει την ερχόμενη Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασφαλισμένων στον όμιλο, το οποίο συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει το πως θα κινηθεί μετά την απορριπτική ετυμηγορία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πηγές του IW αναφέρουν ότι το Δ.Σ. θα κληθεί να εξετάσει αν θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επιμένοντας στη θέση του ότι το δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους λόγω της πλημμελούς εποπτείας την οποία επί χρόνια ασκούσε στον όμιλο Ασπίς.

Παράγοντες του Συλλόγου, σχολιάζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δήλωσαν στο IW ότι μπορεί να μην υποχρεώνει το δημόσιο να καταβάλλει αποζημιώσεις, ωστόσο αναγνωρίζει την ευθύνη των αρμοδίων αρχών για την έκταση που έλαβε το ζήτημα της Ασπίς και το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους των αποζημιώσεων να πιέσουν ώστε, τελικά, να δοθεί στην υπόθεση αυτή πολιτική λύση.

Όπως τονίζουν, βάσει της απόφασης του ΣτΕ η καταβολή των αποζημιώσεων θα απαιτήσει την πάροδο πολλών χρόνων, καθότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης του ομίλου είναι χρονοβόρες, ενώ, όπως επισημαίνουν, ακόμη κι αν από την εκκαθάριση καλυφθεί ένα μέρος από τα 600 εκατ. ευρώ που οφείλει ο όμιλος στους ασφαλισμένους του, το εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής που στη συνέχεια θα κληθεί να καλύψει το 70% της διαφοράς δεν έχει τα αναγκαία αποθέματα ώστε να ανταποκριθεί, διότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που συγκέντρωσε από το 2010 οπότε και ιδρύθηκε, τα διέθεσε για την αποζημίωση των ασφαλισμένων στη VDV Leben, της οποίας επίσης η άδεια ανακλήθηκε.

Insurance World.gr

Σκόπελος το ΣτΕ για την ΑΣΠΙΣ

ASPIS

Σε νέο αδιέξοδο αυτή τη φορά λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγούνται οι ασφαλισμένοι της Ασπίς.

Κατά πληροφορίες το ανώτατο δικαστήριο που εκδίκασε την προσφυγή των ασφαλισμένων δεν τους δικαιώνει.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές το ΣτΕ δεν αναγνωρίζει ευθύνη του δημοσίου οπότε και το θέμα περνά και πάλι στα χέρια των άτυχων ασφαλισμένων που θα αναζητήσουν εκ νέου και από αλλού την δικαίωσή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το θέμα θα οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σαφώς και στο Εγγυητικό Κεφάλαιο που κατά τον νόμο θα αναλάβει το 70% της αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να ανακοινωθεί η σχετική απόφαση και να υπάρχει η τεκμηριωμένη άποψη του δικαστηρίου που σαφώς θα προκαλέσει πλήγμα στην ασφαλιστική αγορά και σε μια περίοδο όπου είναι διάχυτη η ανάγκη για ασφάλιση θέματα όπως της Ασπίς προκαλούν αμφιβολίες που όσο αβάσιμες και άδικες και να είναι τελικώς είναι σε βάρος της ιδιωτικής ασφάλισης.

Insurance World.gr

10 κανόνες για να είστε «καλυμμένοι» σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

CAR

Σημαντικές πληροφορίες για το τι πρέπει να φροντίσει ο οδηγός πριν και μετά από ένα τροχαίο ατύχημα εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων, με στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές, ώστε την ώρα της ζημιάς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΑΔΧ «η ουσιώδης διαφορά του να έχει κάποιος στο πλευρό του τον προσωπικό του ασφαλιστή αντί να είναι ασφαλισμένος μέσω ίντερνετ ή τράπεζας, φαίνεται από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι την αποζημίωση του παθόντα. Ο ασφαλιστής μπορεί να σας συμβουλέψει ούτως ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω παραμέτρων του ασφαλιστηρίου που αγνοείτε, να διαμεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας, να σας γλυτώσει από δικαστικά έξοδα και χρονοβόρες διαδικασίες αποζημίωσης».

Πριν το ατύχημα:

1. Φροντίστε να οδηγείτε έχοντας θεωρημένη την άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματός σας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ατυχήματα εφόσον διαπιστωθεί ότι το δίπλωμα οδήγησης είτε έχει λήξει είτε δεν είναι κατάλληλο για τον τύπο του οχήματος που οδηγείτε.
2. Το να οδηγεί κάποιος νηφάλιος, έχοντας δεμένη τη ζώνη ασφαλείας και φορώντας το κράνος όσον αφορά τους μοτοσικλετιστές, πέραν της ασφάλειας που είναι το κυρίως ζητούμενο, εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη διευθέτηση της ζημιάς του

Μετά το ατύχημα:

3. Λάβετε μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας προς αποφυγή δεύτερου ατυχήματος. Μετακινείστε τα εμπλεκόμενα οχήματα σε ασφαλές μέρος
4. Βγάλετε φωτογραφίες της αρχικής θέσης των οχημάτων πριν τα μετακινήσετε, έστω και με το κινητό σας τηλέφωνο. Βοηθά τους εκκαθαριστές ζημιών να αποφανθούν για την υπαιτιότητα και την έκταση της ζημιάς
5. Καλέστε αμέσως την φροντίδα ατυχήματος για καταγραφή της δήλωσης ατυχήματος και μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο της επιλογής σας, εφόσον εξαιτίας της σύγκρουσης το όχημά σας δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος αναγράφεται σε εμφανές σημείο στο ασφαλιστήριο του οχήματός σας
6. Αν υπάρχει διαφωνία για τις συνθήκες του ατυχήματος ή/και τραυματισμός, ή εφόσον το άλλο εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο καλέστε την τροχαία οπωσδήποτε, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή του συμβάντος και καταγραφή υπαιτιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν ισχύει η κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
7. Αν δεν επιληφθεί η Φροντίδα Ατυχήματος, ενημερώστε οπωσδήποτε τον ασφαλιστή σας το συντομότερο δυνατόν για το ατύχημα
8. Ανταλλάξτε στοιχεία με τον/τους άλλους εμπλεκόμενους στο ατύχημα όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό κυκλοφορίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ασφαλιστική εταιρεία
9. Αν υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να περιγράψουν πως έγινε το συμβάν, κρατείστε τα στοιχεία τους
10. Πριν την επισκευή του αυτοκινήτου σας επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας για κλείσιμο ραντεβού με πραγματογνώμονα

Insurance World.gr

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ βραβεύεται ως True Leader για 4η συνεχόμενη χρονιά

Σημαντική βράβευση, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο πλαίσιο του θεσμού «TRUE LEADERS» της ICAP GROUP.

Πιο συγκεκριμένα η εισηγμένη στο ΧΑ Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, διακρίθηκε ως μια από τις 50 καλύτερες επιχειρήσεις – ηγέτες στην Ελληνική αγορά, ανάμεσα σε 500 εταιρείες.

Η βράβευση βασίστηκε σε μετρήσιμα κριτήρια, με δημοσιευμένα αποτελέσματα από τους ισολογισμούς των εταιρειών για το οικονομικό έτος 2013, όπως κερδοφορία, αύξηση προσωπικού, υψηλό rating πιστοληπτικής ικανότητας και θέση της εταιρείας στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ικανοποιούσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και τις τέσσερις προϋποθέσεις βράβευσης.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρείας, η συγκεκριμένη βράβευση είναι αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας, συνοχής και προσπάθειας της Διοίκησης και ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, Πωλήσεων & Εσωτερικών υπηρεσιών.

InsuranceDaily

Δείτε Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρείες Ξεχώρισαν για την Κερδοφορία τους το 2013

Στο top 20 των ομίλων με τη μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση κερδών EBITDA 2012 -2013 εμφανίζονται στη 17 θέση ηInternational Life Α.Ε Ασφαλίσεων Ζωής με αύξηση στον κύκλο εργασιών της στα 78.299.000 ευρώ από 76.547.000 ευρώ το 2012 ενώ  παρουσίασε και αύξηση στα κέρδη EBITDA όπου από τα -17.175.00 ευρώ το 2012 σκαρφάλωσε στα 7.324.οοο ευρώ το 2013. Ανάλογη ήταν και η κερδοφορία της International HoldingA.E στην 18 θέση η οποία παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της από τα 76.093.000 ευρώ το 2012 στα 77.669.000 ευρώ το 2013 ενώ η αύξηση στα κέρδη EBITDA έφτασε τα 5.651.000 ευρώ από τα -17.928.000 το 2012.

Στην 20 θέση Ο Όμιλος εταιρειών «Η Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α» παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών της παρουσιάζοντας 715.387.000 ευρώ σε σχέση με τα 865.353.000 ευρώ του 2012 ενώ στα κέρδη EBITDA παρουσίασε αύξηση από τα 92.461.000 ευρώ το 2012 στα 111.891.000 το 2013.

Στο top 20 των εταιρειών με τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών EBITDA 2012 – 2013 εμφανίζεται στην 4 θέση η MetLifeA.E Ασφαλίσεων Ζωής με μείωση στον κύκλο εργασιών της από τα 588.670.000 ευρώ το 2012 στα 498.069.000 ευρώ το 2013 ενώ στα κέρδη EBITDA παρουσίασε κέρδη από τα -90.032.000 ευρώ το 2012 στα 8.353.000 ευρώ το 2013.

Στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα top 500 βάσει EBITDA εμφανίζεται στην 48 θέση η Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε με μεταβολή στον κύκλο εργασιών της -1.4% από τα 122.751.000 ευρώ το 2012 στα 121.082.000 ευρώ το 2013.

Στις Ασφαλιστικές εταιρείες που διακρίνονται ανελλιπώς ως Business Leaders in Greece από το 2007 εώς το 2013 ξεχώρισαν η ERGO Α.Α.Ε Ζημιών με κέρδη EBITDA το 2013 στα 19.562.000 ευρώ και η EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α με κέρδη EBITDA to 2013 43.774.000 ευρώ.

Στην κατηγορία με τους 200 ομίλους με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA ξεχώρισαν 6 Ασφαλιστικοί Όμιλοι:

 • Ο Όμιλος Εταιρειών Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α στη 17 θέση με 21% αύξηση στα κέρδη EBITDA, -17.3% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 36,9% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην 43 θέση με -5,7% στα κέρδη EBITDA, 7,2% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 144,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α στην 71 θέση με αύξηση 14,2% στα κέρδη EBITDA, 0,9 αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 14,9% αύξηση στα ίδια κεφάλαια. σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών International Life Α.Ε Ασφαλίσεων Ζωής στην 107 θέση με αύξηση 142,6% στα κέρδη EBITDA, 2,3% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 110,6% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών International Holding A.E. στην 134 θέση με αύξηση 131,5% στα κέρδη EBITDA, 2,1% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 35,1% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α στην 183 θέση με αύξηση 406,9% στα κέρδη EBITDA, 11,8% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 32,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.

Στην κατηγορία με τις 500 εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA ξεχώρισαν 26 Ασφαλιστικές Εταιρείες:

 • Η Εταιρεία Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 13 θέση με 22.6% αύξηση στα κέρδη EBITDA, -17.2% στον κύκλο εργασιών της και 39,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. στην 43 θέση με -14% κέρδη EBITDA, 28,4% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και και 25% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. στην 49 θέση με 16,8% αύξηση στα κέρδη EBITDA, αύξηση 22,1% στον κύκλο εργασιών της και 35,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. στην 54 θέση με -4.8% κέρδη EBITDA , αύξηση 7,4% στον κύκλο εργασιών της και 146,4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. στην 60 θέση με αύξηση 4,8% κέρδη EBITDA , -11.9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 34,3% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ING A.E. Εταιρία Ζωής στην 73 θέση με 121,5% αύξηση στα κέρδη EBITDA , αύξηση 0,9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 30,5% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ALLIANZ HELLAS Ασφαλιστική Α.Ε. στην 76 θέση με -21,3% στα κέρδη EBITDA , -20.3% στον κύκλο εργασιών της και 77,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών στην 80 θέση με αύξηση 29,2% στα κέρδη EBITDA, -7,4% στον κύκλο εργασιών της και -0,1% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε στην 83 θέση με αύξηση 29,9% στα κέρδη EBITDA,  -51,5% στον κύκλο εργασιών της και  αύξηση 24,2% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α στην 94 θέση με αύξηση 495,5% στα κέρδη EBITDA, 5,2% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 25,8% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 104 θέση με αύξηση 44,1% στα κέρδη EBITDA, 17,9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 38,4% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Γενικών Ασφαλίσεων Α.Ε. στην 113 θέση με αύξηση 80,8% στα κέρδη EBITDA, -0,2 στον κύκλο εργασιών της και 13,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζημιών Α.Ε. στην 117 θέση με αύξηση 134,7% στα κέρδη EBITDA, -0,3% στον κύκλο εργασιών της και 11,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΊΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α στη 119 θέση με αύξηση 15,2% στα κέρδη EBITDA, 0,9% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 14,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζωής Α.Ε. στην 125 θέση με αύξηση 2460,1% στα κέρδη EBITDA, -19,4% στον κύκλο εργασιών της και -0,4% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. στην 127 θέση με αύξηση 61,8% στα κέρδη EBITDA, -10,4 στον κύκλο εργασιών της και 41,2% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία GENERALI HELLAS Α.Ε. στην 182 θέση με αύξηση 272,4% στα κέρδη EBITDA, -0,6 κέρδη στον κύκλο εργασιών της και 38,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία METLIFE Ζωής A.E. στην 185 θέση με αύξηση 109,3%  στα κέρδη EBITDA, -15,4% στον κύκλο εργασιών της και 37% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία HDI GERLING A.G. στην 205 θέση με -8.8% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 3%  στον κύκλο εργασιών της και και 8,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. στην 240 θέση με αύξηση 804,5% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 18,8% στον κύκλο εργασιών της και 402,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 •  Η Εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε.Γ.Α. στην 274 θέση με αύξηση 14,9% στα κέρδη EBITDA, -6.4% στον κύκλο εργασιών της και 4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 303 θέση με αύξηση 182,1% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 5,4%  του κύκλου εργασιών της και 24,2% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 364 θέση με -39,6% στα κέρδη EBITDA, – 20,9% του κύκλου εργασιών της και 4,1% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Βοηθείας Α.Ε.Γ.Α στην 397 θέση με αύξηση 5,5% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 3,8% του κύκλου εργασιών της και 10,4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία Credit Agricole Insurance Α.Ε. στην 415 θέση με αύξηση 45,9% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 37,4% στον κύκλο εργασιών της και -22,6% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία AIG HELLAS Α.Ε. στην 476 θέση με αύξηση 22,4% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 1% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 24,5% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.

InsuranceDaily

ICAP: Στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 28 ασφαλιστικές

Στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εντάσσονται 28 ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP. Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην έρευνα στο σύνολο των 500 εταιρειών με ebitda 13,2 δις, οι ασφαλιστικές εμφανίζουν ebitda 499 εκατ. και κερδη προ φόρων 467 εκατ. . Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των Business Leaders in Greece είναι τα κέρδη ebitda, δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Με βάση τα κέρδη προ φόρων οι ασφαλιστικές συμμετέχουν κατά 6,1%, στο σύνολο των 500, ενώ κατά 63,2% συμμετέχουν οι τράπεζες και το factoring. Βλέποντας τα στοιχεία με βάση τους κύκλους των εργασιών του 2013 παρατηρούμε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος αποτρελεί το 5,2%, ρο 32,3% οι λοιπές υπηρεσίες, το 26,2% το εμπόριο και το 25,3% η βιομηχανία.

Οι εταιρείες που βρίσκονται στους Business Leaders είναι:

ICAP_1

Πηγή: ICAP

Νοσηλεία ανασφάλιστων: Ναι μεν, αλλά…

Όλο και πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι φωνές των ανθρώπων του δημόσιου συστήματος υγείας, που κάνουν λόγο για μετ’ εμποδίων περίθαλψη των ανασφάλιστων, παρά τη θεσμοθετημένη κάλυψη τους. Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία ανά την επικράτεια βάζουν εισοδηματικά κριτήρια για την περίθαλψη τους.

insurance world.gr

Τρεις στους τέσσερις Έλληνες δεν εμπιστεύονται το δημόσιο σύστημα υγείας

Στα ιδιωτικά προγράμματα υγείας στρέφονται οι Έλληνες καταναλωτές, όντας απογοητευμένοι
από τις παροχές του δημοσίου τομέα. Το περιορισμένο εύρος των καλύψεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία αλλά και η έλλειψη υπηρεσιών ποιότητας έχουν τα τελευταία χρόνια προσανατολίσει τους καταναλωτές σε ιδιωτικές λύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου -με βάση την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τη δημόσια υγεία- η χώρα μας τοποθετείται στην προτελευταία θέση ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, μόλις μία θέση πριν από τη Ρουμανία.

Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης πως τρεις στους τέσσερις Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα κρατικά νοσοκομεία, καθώς
το 78% πιστεύει ότι μπορεί να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στο ΕΣΥ. Ικανοποιημένος από τη
λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων και του ΕΣΥ δηλώνει ένας στους τέσσερις πολίτες.

Σταδιακά οι Έλληνες τοποθέτησαν υψηλότερα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό την κάλυψη της υγείας τους και οι ασφαλιστικές εταιρείες δημιούργησαν ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, προκειμένου να καλύψουν όλο το εύρος των αναγκών.

Έτσι μαζί με τα προγράμματα ισόβιας διάρκειας, εμφανίστηκαν και τα προγράμματα ετήσιας διάρκειας, με τις
εταιρείες να ακολουθούν διαφορετική στρατηγική σε αυτό τον τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των προγραμμάτων που σημειώνουν ανάπτυξη είναι και τα συμβόλαια στα οποία υπάρχει αποκλειστική συνεργασία με ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου το κόστος είναι πολύ προσιτό για τον ασφαλισμένο.

Όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ηρακλής Δασκαλόπουλος, «η κύρια τάση που διαφαίνεται στον κλάδο είναι η στροφή σε αυτόνομα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας αντί των ισόβιας διάρκειας προσαρτημάτων σε συμβόλαια ζωής. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς σε περιβάλλον Solvency II η διάθεση προγραμμάτων ισόβιας διάρκειας είναι εξαιρετικά δαπανηρή και απαιτεί τη δέσμευση δυσανάλογα υψηλών κεφαλαίων. Η στροφή αυτή είναι εμφανής από τη μεγάλη αύξηση ασφαλίστρων που παρατηρείται από έτος σε έτος στον κλάδο των ανεξάρτητων ασφαλίσεων υγείας και αναμένεται να ενταθεί το προσεχές διάστημα».

Πηγή: Insurance World Περιοδικό

Βόμβα στις συντάξεις με αυξήσεις 5 ετών και μείωση στη βασική

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα πρέπει να τεθεί αυτή τη φορά θέμα ασφαλιστικού καθώς οι έως τώρα αλλαγές έχουν καταστήσει βιώσιμο το σύστημα ως το 2060 ωστόσο η τρόικα επιμένει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και μειώσεις στις συντάξεις

Πλέον όλα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που θα βγουν σε σύνταξη από δω και πέρα θα δουν τις αποδοχές τους να πέφτουν κατακόρυφα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θα … χάσουν το τρένο της συνταξιοδότησης καθώς έρχονται αυξήσεις στα όρια.

Το νέο σύστημα προβλέπει αύξηση των ορίων κατά πέντε χρόνια σε ό,τι αφορά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις γεγονός που αυξάνει τα έτη σε 20 από τα 15 που είναι σήμερα κάτι που αναμένεται να επηρεάσει και τις συντάξεις με βαρέα και ανθυγιεινά.

Ταυτόχρονα από το νέο έτος, άρα και για όσους βγουν σε σύνταξη από το 2015, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της βασικής σύνταξης με βάση μια σειρά από όρους.

Όλα δείχνουν ότι με τη βασική σύνταξη στα 360 το σύστημα δεν αντέχει και θα χρειαστούν αναπροσαρμογές προς τα κάτω. Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για βασική κοντά στα 320 ευρώ.

www.newsit.gr

Στο 1 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για τα οχήματα από τις πλημμύρες

Περιορισμένης έκτασης εκτιμάται ότι είναι οι αποζημιώσεις τις οποίες θα κληθούν να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις ζημιές που υπέστησαν ακίνητα και αυτοκίνητα μετά τις τελευταίες πλημμύρες που έπληξαν γειτονιές τη Αθήνας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας.

Το γεγονός ότι τα ασφαλισμένα ακίνητα για ζημιές από φυσικά φαινόμενα και ακραία καιρικά γεγονότα είναι λιγότερα από το 10%, φαίνεται πως «έσωσε» τις ασφαλιστικές από αποζημιώσεις, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι για πολλοστή φορά εκλιπαρούν το κράτος να τους καλύψει οικονομικά.

Όσο για τα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά, και που από μια πρώτη καταμέτρηση φαίνεται ότι φτάνουν στα 170, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβαρυνθούν με ένα ποσό που, από μια πρώτη προσέγγιση που επιχειρούν παράγοντες της αγοράς, θα είναι σε σύνολο της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

Κι αυτό βέβαια στο βαθμό που τα συγκεκριμένα οχήματα θα είναι ανάλογα ασφαλισμένα, διότι οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι λόγω της κρίσης και της ανάγκης που υπάρχει για μειωμένα ασφάλιστρα πολλοί από τους κατόχους ΙΧ οχημάτων προτιμούν την κάλυψή τους μόνο για τις υποχρεωτικές από το νόμο παροχές (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα).

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αρκετοί από τους κατόχους των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές την περασμένη εβδομάδα, να διαπιστώσουν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους δεν τους καλύπτει για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, οπότε θα παραμείνουν ακάλυπτοι.

insuranceword.gr

Ανακάμπτει η Ιδιωτική Ασφάλιση μέσω Νοσοκομειακών Προγραμμάτων

Με όχημα τις πωλήσεις νοσοκομειακών προγραμμάτων δείχνει να ανακάμπτει σταδιακά η ιδιωτική ασφάλιση, που μετά μια μακρά περίοδο πτώσης των εργασιών σταθεροποιείται. Η δραματική περικοπή στις δημόσιες δαπάνες υγείας και σύνταξης και ο βίαιος τρόπος με τον οποίο συντελέστηκαν οι αλλαγές αφήνουν το αποτύπωμά τους στη ζήτηση των ιδιωτικών συμβολαίων υγείας και λειτουργούν ως ανάχωμα στην υποχώρηση των ασφαλιστικών εργασιών, που αποτέλεσαν με τη σειρά τους επίσης θύμα της κρίσης.

Η ανάκαμψη της αγοράς συνεπικουρείται από τις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, που προωθούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με τις τράπεζες, στρέφοντας τους πελάτες σε εναλλακτικές επενδύσεις αποταμιευτικού τύπου. Ειδικά σε μια περίοδο που τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων κατρακυλούν, τα unit linked προϊόντα εφάπαξ ή περιοδικών καταβολών –όπως ονομάζονται τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας– εμφανίζονται ως πειστική λύση αποταμίευσης και κρατούν τη σκυτάλη των πωλήσεων.

Ο χρόνος για την ιδιωτική ασφάλιση μετράει πλέον αντίστροφα και η χρονιά-ορόσημο δεν είναι παρά το 2015, όταν και τυπικά ενεργοποιείται η λεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, που εισάγει ως βασική σύνταξη αυτήν των 360 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο, που αποτελεί το αναλογικό της σκέλος, θα προκύπτει ως αποτέλεσμα των εισφορών του ασφαλισμένου στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Οι συνέπειες θα φανούν σε βάθος χρόνου, αλλά η χάραξη στρατηγικής είναι υπόθεση τού σήμερα.

πηγή: kathimerini

 

Ασφαλίσεις υγείας και επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα αγοράζουν οι Έλληνες

την πρώτη προτίμηση των Ελλήνων στην περίοδο της κρίσης έρχονται οι ασφαλίσεις υγείας στην Ιδιωτική Ασφάλιση , δείχνοντας έτσι την βαθειά κρίση στο δημόσιο σύστημα υγείας , αλλά και το υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων λόγω ανεργίας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών η παραγωγή στον κλάδο υγείας στις ασφαλίσεις ζωής μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2014 εκτινάχθηκε στο +27,3 % και στον κλάδο ζημιών οι ασφαλίσεις Ασθένειας στο +39,2% .
Επίσης αύξηση παρατηρείται και στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδύσεων του κλάδου ζωής, όπου μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση +54,7% . Αντίθετα τα κλασικά συμβόλαια ζωής παρουσιάζουν μικρή αύξηση +0,6% το ίδιο διάστημα.
Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς η υψηλή ζήτηση των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων σχετίζεται τόσο με την μείωση των επιτοκίων στις τράπεζες όσο και με τις υψηλές αποδόσεις που παρουσιάζουν οι τιμές μετοχών και ομολόγων που συνήθως επενδύουν τα προϊόντα αυτά οι ασφαλιστικές.

www.asfalisinet.gr

Η κύρια σύνταξη που θα καταβάλλουν τα Ταμεία από το 2015

Κλείδωσαν οι συντάξεις που θα καταβάλλουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τα επόμενα επτά χρόνια. Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, η βασική σύνταξη διαμορφώνεται στα 360 ευρώ για το 2015, ενώ στο ποσό αυτό θα προστίθεται η αναλογική σύνταξη που συνδέεται με τα έτη ασφάλισης.

Ώς το 2021 η σύνταξη θα είχε φτάσει τα 375 ευρώ.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας επιβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μιλώντας την Κυριακή στο Mega.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ποσό της βασικής σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Το νέο σύστημα θα τίθεται σταδιακά σε ισχύ, καθώς προβλέπεται μεταβατική περίοδος με βάση τον νόμο 3863/2010.
Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι είναι:
 •  Ο τρόπος υπολογισμού θα είναι κοινός στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή θα υπάρξει ένα ενιαίο μοντέλο.
 • Τα χρόνια ασφάλισης θα υπολογιστούν με ένα μεικτό σύστημα. Για τα χρόνια μέχρι το τέλος του 2010 ισχύει ο παλαιός τρόπος υπολογισμού, δηλαδή το κάθε Ταμείο εφαρμόζει το δικό του σύστημα. Τα χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.

Newsroom ΔΟΛ

 

Καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες: η καλύτερη ασφάλεια είναι η πρόληψη

Είναι γνωστό ότι ο ασφαλιστικό κλάδος επωμίζεται μεγάλο κόστος από τις ζημιές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα οι πλημμύρες προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η INTERAMERICAN στον κλάδο Πυρός κατέγραψε κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του έτους 172 περιπτώσεις ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στον κλάδο, τα περιστατικά αποζημιώσεων για πλημμύρες ακολούθησαν αυτά που είχαν ως αιτία τη διαρροή σωληνώσεων (207), την κλοπή και διάρρηξη (193) και την θραύση κρυστάλλων (175), με συνολικό ποσόν αποζημιωτικών καταβολών της εταιρείας για συμβόλαια Πυρός τα 3,2 εκατ. ευρώ.

O Γιώργος Σπαντιδάκης, διευθυντής αποζημιώσεων γενικών ασφαλίσεων της INTERAMERICAN, τονίζει τη χαμηλή διείσδυση της ασφάλισης κατοικίας στη χώρα μας (περί το 15%), που έχει συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο λόγω της κρίσης παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το ανησυχητικό στοιχείο της μερικής κάλυψης, μόνο για τους κινδύνους πυρκαγιάς και σεισμού κατά την απαίτηση των τραπεζών ως προϋπόθεση για την έκδοση δανείου.

Για τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν την περιουσία, η INTERAMERICAN ενημερώνει τους ασφαλισμένους της και ευρύτερα του πολίτες υποδεικνύοντας ενέργειες για προστασία από καταιγίδα από θέση σε εσωτερικό χώρο, σε αυτοκίνητα, εκτίμηση της απόστασης από την καταιγίδα, απαιτούμενες ενέργειες κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης. Ακόμη, αναφέρει ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πλημμύρα και υποδείξεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας με γνώμονα την ασφάλεια. Ειδικότερα, για τα βασικά της αντιμετώπισης των πλημμυρών η εταιρεία, παρατηρώντας ότι η κλιματική αλλαγή κάνει όλο και συχνότερο το φαινόμενο με απρόβλεπτη έκταση των συνεπειών, συμβουλεύει:

 • να ελέγχουμε τακτικά την ασφάλεια και αρτιότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων του σπιτιού για την αποφυγή εσωτερικών διαρροών και πλημμυρών.
 • να αποφράσσουμε –ιδιαίτερα σε περιόδους βροχοπτώσεων– τα φρεάτια και τις υδρορροές της κατοικίας από φερτά υλικά.
 • Κατά την εξέλιξη πλημμύρας, να αποφεύγουμε την παραμονή μας σε υπόγειους χώρους και περιορίζουμε τις εξωτερικές μετακινήσεις μας στις απολύτως αναγκαίες και ασφαλείς.
 • να μη διασχίζουμε χειμάρρους (πεζοί ή με αυτοκίνητο) και να εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητό μας αν ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένη περιοχή.
 • να αποφεύγουμε τη διάβαση ή παραμονή σε περιοχές όπου σημειώνονται κατολισθήσεις.
 • να μένουμε μακριά από πλημμυρισμένες περιοχές και δεν κινούμαστε μέσα σε αυτές όπου δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ομαλότητα/ακεραιότητα και σταθερότητα των επιφανειών (δρόμων, πεζοδρομίων, κλιμακοστασίων, εδάφους κ.λπ.)
 • να μένουμε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
 • Μετά την πλημμύρα και πριν από οποιασδήποτε εργασία αποκατάστασης στο σπίτι, να διακόπτουμε τη ρευματοδότηση και την παροχή νερού.
 • να φορούμε κλειστά παπούτσια για την αποφυγή τραυματισμών και να εξετάζουμε σχολαστικά το σπίτι για το ενδεχόμενο διάβρωσης και καταστροφών (τοίχους, ανοίγματα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).
 • να θυμούμαστε ότι κίνδυνοι υφίστανται και μετά την υποχώρηση των υδάτων.

Insurance Daily

Ασφαλιστική κάλυψη υγείας έχει ένας στους τρεις καταναλωτές

Αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών που στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις σε ποιότητα και άμεσης πρόσβασης που εντοπίζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας της «καπα research» για την υγεία τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών που συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια με μερική κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα σε σχέση με το 2012 – όπου ιδιωτική ασφάλιση για παροχές Check up είχε το 8,9% του πληθυσμού- το Σεπτέμβριο του 2014 το 21,8% των καταναλωτών δηλώνουν ότι έχουν ιδιωτικά προγράμματα με μερική κάλυψη. Επίσης ενώ το 2012 ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα είχε το 14,9%, το 2014 το 16,9% έχει πλήρη ιδιωτική κάλυψη για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σταδιακά την τελευταία διετία ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν συμβόλαια υγείας μειώθηκε και από 75,4 το 2012, το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους φτάνει στο 60,8%. Συνολικά – και σύμφωνα πάντα με την έρευνα – περίπου το 35,5% καλύπτεται από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας.

διωτικά γίνονται οι περισσότερες εξετάσεις

Σε ιδιωτικά κέντρα επιλέγουν οι ασθενείς για να κάνουν τις εξετάσεις τους, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα το 66% πραγματοποίησε τους τελευταίους έξι μήνες εξετάσεις σε ιδιωτικό διαγνωστικό με παραπεμπτικό του ταμείου, το 20,2% σε ιδιωτικό διαγνωστικό καλύπτοντας οι ίδιοι τη δαπάνη ή ιδιωτική τους ασφάλεια και το 9,1% σε κρατικό νοσοκομείο με παραπεμπτικό.

265 ευρώ πληρώνει ο Έλληνας για πρωτοβάθμια περίθαλψη

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με τα χρήματα που πληρώνει κατά κεφαλήν ο Έλληνας για δαπάνες υγείας. Τους τελευταίους έξι μήνες κατά μέσο όρο ο πολίτης ξόδεψε – ανεξάρτητα από την κάλυψη του ταμείου – 265 ευρώ για πρωτοβάθμια περίθαλψη, 103 ευρώ για φάρμακα, 74 ευρώ για επισκέψεις σε γιατρούς, 61 ευρώ για εργαστηριακές εξετάσεις και 25 ευρώ για ιατρικές συσκευές και υγειονομικό υλικό.

Όπως δηλώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σε σχέση με τρία χρόνια πριν ένας στους δύο πληρώνει ακριβότερα τα φάρμακα, τη νοσηλεία και τις ιατρικές συσκευές.

Insurance World

Η ανεργία εκτινάσσει ιδιωτική σύνταξη και υγεία

Θλιβερές προβλέψεις για το μέλλον της εργασίας αλλά και των πολιτών πυροδοτούν τα στοιχεία για την ανεργία ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο στην ιδιωτική ασφάλιση να κινηθεί «διασωστικά» προτείνοντας λύσεις και προϊόντα ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον. Οι τομείς υγεία ς και σύνταξης θα πρωτοστατήσουν όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία.

Όπως συζητήθηκε στο συμβούλιο απασχόλησης, η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει προσθέσει 1.000.000 ανέργους, Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει οριστικά. Είναι επομένως σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας έχει αποκτήσει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και πριν αυτή η κυκλική ανεργία μετατραπεί σε διαρθρωτική και μόνιμη.

Τα στοιχεία αυτά που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς αποτελούν ένα «χάρτη» των συνθηκών που μπορεί να σηματοδοτήσει κινήσεις από την πλευρά της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι τομείς της υγείας και της σύνταξης οι οποίοι δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να ενταχθούν με επίσημο ρόλο στο ισχύον κρατικό σύστημα θα αποτελέσουν πυλώνα στήριξης των πολιτών αλλά και των εταιρειών. Έστω και εκτός επίσημου ρόλου οι ασφαλιστές οφείλουν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταξή της ιδιωτικής ανάπτυξης.

Insurance World on Social Media

Πολυασφαλιστήρια Νέας Γενιάς από την Υδρόγειο

Η Υδρόγειος προσφέρει για τους ασφαλιζόμενους εξειδικευμένη ασφάλιση για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων με μεγάλα πλεονεκτήματα και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Oι σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες απαιτούν στοχευμένες, απλοποιημένες και, ταυτόχρονα, προσιτές λύσεις ασφάλισης. Απαντώντας στις ανάγκες αυτές η Υδρόγειος προχώρησε στη δημιουργία μίας νέας πρωτοποριακής σειράς ασφαλιστικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για τους ασφαλιζόμενους.

Λογική και πλεονεκτήματα των νέων προγραμμάτων

Τα νέα προγράμματα έχουν τη μορφή πολυασφαλιστηρίων – δηλαδή συνδυάζουν, σε ένα μόνο συμβόλαιο, πλήθος καλύψεων, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικούς ασφαλιστικούς κλάδους και είναι, ωστόσο, απόλυτα προσαρμοσμένες στο προφίλ της εκάστοτε επαγγελματικής ομάδας. Με τον τρόπο αυτό τα νέα προγράμματα παρέχουν όχι μόνο εξειδικευμένη αλλά και ολοκληρωμένη προστασία για τον ίδιο τον επαγγελματία, την επιχείρηση αλλά και όλη του την οικογένεια, σε προνομιακό μάλιστα κόστος.

Συγκεκριμένα, τα νέα πολυασφαλιστήρια:

 • Προστατεύουν ολοκληρωμένα τον επαγγελματία και την επιχείρηση, παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα καλύψεων που, ανάλογα με την περίπτωση, αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία της (ατυχήματα τρίτων εντός του χώρου της επιχείρησης) ή/και την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.
 • Αποτελούν απόλυτα εξειδικευμένες λύσεις ασφάλισης καθώς το εκάστοτε «πακέτο» καλύψεων είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της επαγγελματικής ομάδας στην οποία απευθύνεται, π.χ. η κάλυψη αστικής ευθύνης λειτουργίας χώρου για τις επιχειρήσεις εστίασης/τροφίμων περιλαμβάνει και την περίπτωση της τροφικής δηλητηρίασης.
 • Διασφαλίζουν ολόκληρη την οικογένεια του ασφαλιζόμενου, μέσα από την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος που παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις και προσφέρει πολύτιμη οικονομική υποστήριξη και συναισθηματική σιγουριά, σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου.
 • Έχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα ενώ παρέχουν και επιπλέον οικονομικά οφέλη μέσα από ειδικές προσφορές για π.χ. την ασφάλιση του οχήματος του ασφαλιζόμενου (έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του οχήματος, σε όλες τις περιπτώσεις) ή την προαιρετική ασφάλιση της κατοικίας του (ασφάλιση μόνιμης κατοικίας σε Α΄ Κίνδυνο, με €30 ετησίως, στο πολυασφαλιστήριο ιατρών).

Τα τρία νέα εξειδικευμένα πολυασφαλιστήρια από την Υδρόγειο:

Πολυασφαλιστήριο Ιατρών

Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών

Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων Εστίασης και Τροφίμων

Insurance Daily

Νέο Πρωτοποριακό Πολυασφαλιστήριο Ιατρών από την Υδρόγειο

04/ 02/ 2014 Από:

Ένα νέο, πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα που έρχεται να απαντήσει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες του ιατρικού επαγγέλματος, δημιούργησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Η νέα ασφαλιστική πρόταση της Υδρογείου απευθύνεται σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων εκτός της χειρουργικής και καινοτομεί, προσφέροντας, σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη για την επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρού, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου αλλά και για προσωπικό ατύχημα.

Επιπλέον, σε προαιρετική βάση, όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα, μπορούν να επωφεληθούν από την ειδική προσφορά της Υδρογείου, ασφαλίζοντας την μόνιμη κατοικία τους με ένα ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει:

- Την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων – ασθενών του από αμέλεια, ιατρικό λάθος ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του. Ο ασφαλιζόμενος μπορεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, να επιλέξει το επίπεδο της κάλυψης που επιθυμεί (από €100.000 – €400.000 ανά περιστατικό και ετησίως)

- Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του ιατρείου που διατηρεί ο ασφαλισμένος ιατρός.

- Προσωπικό Ατύχημα Ιατρού: Το πρόγραμμα καλύπτει τις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα του ασφαλισμένου, παρέχοντας κεφάλαιο €50.000, καθώς και την περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα, παρέχοντας ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό/σοβαρότητα της ανικανότητας (βάση πίνακα ανικανοτήτων στο ασφαλιστήριο). Επίσης, καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος (νοσοκομειακά, φαρμακευτικά, κ.α.) έως του ποσού των €1.000.

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος, ανάλογα με την επιλογή του ύψους κεφαλαίου αστικής ευθύνης του ιατρού, κυμαίνονται από €170 – €320 ετησίως.

Η προαιρετική ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας, προσφέρεται σε συνδυασμό με το παραπάνω πρόγραμμα στην προνομιακή τιμή των €30 ετησίως. Παρέχει κάλυψη για το κτίριο και το περιεχόμενο της οικίας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, κεραυνού, πυρκαγιάς από δάσος, ζημιών πυρόσβεσης, ζημιών από καπνό, ευρείας έκρηξης, πρόσκρουσης οχήματος, πτώσης αεροσκαφών και κλοπής περιεχομένου. Η ασφάλιση προσφέρεται σε Α΄ Κίνδυνο, που σημαίνει ότι, σε περίπτωση ζημιάς, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εξολοκλήρου έως και το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό του.

Το νέο πρόγραμμα της Υδρογείου είναι ήδη διαθέσιμο από το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Υδρογείου σε όλη την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Κοντά στους Ασφαλισμένους της που Έχουν Πληγεί από το Σεισμό στην Κεφαλονιά

04/ 02/ 2014 Από:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανταποδίδοντας τη σχέση εμπιστοσύνης προς τους ασφαλισμένους της, συμβάλλει έμπρακτα στην ανακούφιση τους από τους πρόσφατους σεισμούς, παρέχοντας άμεση προκαταβολή έως € 10.000, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στην κατοικία τους.

Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά της να διευκολύνει την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των πελατών της στην Κεφαλονιά, παρέχει τη δυνατότητα προθεσμίας τριών μηνών για την εξόφλησή τους, εφόσον αυτά αφορούν σε ημερομηνία οφειλής για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας, με ανθρώπινο πρόσωπο, την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης.

 

 

Αν η Ασφάλιση Έναντι του Σεισμού ήταν “Χαράτσι”, οι Αποζημιώσεις στην Κεφαλλονιά πως θα Ονομασθούν;

27/ 01/ 2014                                                                InsuranceDaily

Ο σεισμός στην Κεφαλλονιά, ευτυχώς χωρίς θύματα, μας φέρνει στην μνήμη διάφορες θύμησες από παλαιότερους σεισμούς, αλλά μας δημιουργεί και σκέψεις από πρόσφατες τοποθετήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων καταναλωτικών οργανώσεων.

Οι σεισμοί και γενικότερα οι φυσικές καταστροφές είναι ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός που πλήττει πολλές και διαφορετικές περιοχές της χώρας μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενείς χώρες και κάθε δέκα περίπου χρόνια ένας “μεγάλος” σεισμός μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Κι΄όμως η κουλτούρα των κατοίκων της  είναι κατά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων από σεισμό. Παράδοξο, αλλά αληθινό. Συνηθισμένοι από την απλόχερη βοήθεια του κράτους σε περιπτώσεις σεισμών; Μισή αλήθεια αν σκεφθούμε τα κοντέινερς που για πολλά χρόνια, μετά τον σεισμό της Καλαμάτας και κυρίως μετά τον σεισμό της Αθήνας, αποτελούσαν τη μόνιμη κατοικία σεισμοπλήκτων. Ίσως  βέβαια να μην ήταν και έτσι και κάποιοι να βολεύτηκαν στην “προστασία του σεισμόπληκτου”. Ίσως πάλι να κυκλοφορούσε πολύ χρήμα για τους σεισμόπληκτους, που απλά δεν έφθανε στους σεισμόπληκτους. Μεγάλος τζίρος.

Όταν, πριν από αρκετούς μήνες, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για υποχρεωτική ασφάλιση όλων των οικοδομών έναντι του κινδύνου του σεισμού, όλοι μαζί οι σχετικοί-άσχετοι μίλησαν για “νέο χαράτσι κατά του λαού”. Δυστυχώς και οι πολιτικοί που μας εκπροσωπούν έτρεξαν να συμφωνήσουν και να μιλήσουν κι αυτοί για χαράτσι, λες και όλα τα υπόλοιπα που οι ίδιοι ψήφιζαν τα τελευταία χρόνια με ευκολία και εντυπωσιακή αναλγησία, δεν είχαν σχέση με χαράτσια ή δυσβάσταχτα μέτρα! Η ασφάλιση του σεισμού τους μάρανε!

Αλήθεια, ποιός θα αποζημιώσει σήμερα τους κατοίκους της Κεφαλλονιάς; Όσοι είχαν αναπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση, ίσως να είχαν ασφαλιστεί. Όσοι πάλι είχαν την ατυχία να έχουν πάρει κάποιο στεγαστικό δάνειο, θα βρεθούν τυχεροί και θα αποζημιωθούνε. Οι άλλοι;  Περιμένουν από το κράτος; Δεν θα τολμήσει να υποσχεθεί τίποτα, εκτός κι αν οι εκλογές είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Οι κοντόφθαλμοι ας καταλάβουν κάποτε ότι η ασφαλιστική αγορά είναι ιδιωτική, αλλά και τα κεφάλαια των αποζημιώσεων είναι επίσης ιδιωτικά. Προέρχονται από τα ασφάλιστρα των πελατών, αλλά τα ασφάλιστρα αυτά δεν επαρκούν για καταστροφικούς κινδύνους.

Η ασφάλιση προστατεύει τους πολλούς και κυρίως τους φτωχούς και τους αδύναμους. Ας προσπαθήσουμε να το μεταδώσουμε στην κοινωνία. Αλλά την περίοδο αυτή δεν μπορούμε, προέχει να ενημερώσουμε την κοινωνία ότι θα πληρώνει προκαταβολικά το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η τάξη στην αγορά πρέπει να περάσει μέσω αρνητικής επαφής με τον πελάτη, μέσω δημιουργίας αρνητικών συναισθημάτων και αρνητικών σκέψεών του! Δεν έχουμε σύμμαχο τον Πελάτη, τον έχουμε αντίπαλο, εχθρό. Δεν του εξηγούμε γιατί πρέπει να ασφαλιστεί, του ζητάμε απλώς προκαταβολικά τα ασφάλιστρα! Δεν του εξηγούμε γιατί πρέπει να εμπιστευτεί την ιδιωτική ασφάλιση, του δηλώνουμε ως Πολιτεία (Εποπτική Αρχή) ότι πρέπει να πληρώνει προκαταβολικά έναν Ιδιώτη, τον Ασφαλιστή.

Στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε;

ΥΓ

Αλήθεια τι ευθύνη έχουν δημοτικοί άρχοντες και δημόσιοι φορείς, αν έχουν ανασφάλιστα δημόσια κτίρια; Δεν υποχρεούνται να τα ασφαλίσουν; Η ευθύνη τους φθάνει μέχρι την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων;

Η νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές

ΗΜΕΡΗΣΙΑ                                                                Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Νέα σύμβαση παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης από ιδιωτικές κλινικές προωθεί ο ΕΟΠΥΥ. Στη νέα σύμβαση, ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας μετά την εξάντληση των μηνιαίων πιστωτικών γραμμών, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2014 ισχύει σύστημα κλειστών προϋπολογισμών.

Παράλληλα, ορίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ «διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν προηγούμενου καθορισμού και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών από την Κλινική, να κατατάξει αυτήν σε κατηγορία με βάση κριτήρια». Μάλιστα, με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει την κάθε κατηγορία συμβεβλημένης ιδιωτικής κλινικής με διαφορετικό ποσοστό του ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια). Επιπλέον, με βάση την κατηγοριοποίηση της Κλινικής ο Οργανισμός δύναται να αποφασίζει και για τη συνέχιση ή διακοπή της ήδη ισχύουσας σύμβασης.

Πιο αναλυτικά, στη σύμβαση -την οποία αναμένεται να υπογράψουν εντός Φεβρουαρίου οι ιδιωτικές κλινικές- προβλέπεται ότι η κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ το 70% των κλινών της ανά τμήμα, σε κλίνες Γ΄ θέσης. Σε περιπτώσεις που αυτές αντιστοιχούν σε κατηγορία ανώτερη της Γ’ θέσης, η κλινική δεν δικαιούται να χρεώνει διαφορά θέσης στο δικαιούχο. Η χρέωση για τη διαφορά θέσης, για όσους ασθενείς είτε το επιθυμούν, είτε λόγω κάλυψης των διατιθέμενων κλινών Γ΄ θέσης, θα γίνεται με την απόλυτη συναίνεσή τους και με έγγραφη δήλωση. Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού ή με γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού, και εφόσον ο αριθμός των παρεχόμενων κλινών Γ΄ θέσης είναι κατειλημμένος, ο ασθενής νοσηλεύεται υποχρεωτικά σε βελτιωμένη θέση, χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος με επιπλέον χρέωση.

Στη σύμβαση αναφέρεται επίσης ότι προκειμένου να εξοφληθεί η κλινική πρέπει να υποβάλει με αριθμό πρωτοκόλλου, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όλα τα παραστατικά χρεώσεων ανά στάδιο νοσηλείας. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά ανά είδος χρέωσης. Για τη χρέωση των φαρμάκων και εξετάσεων της παράτασης νοσηλείας επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγηθέντων φαρμάκων, καθώς και τα παραστατικά χρέωσης των εξετάσεων με τιμολόγηση. Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι εκτέλεση διαγνωστικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς.

Σε δυο μήνες οι ποινές για τα ανασφάλιστα

21/01/2014                                                                                     www.insuranceworld.gr

Διασταυρώσεις στοιχείων διενεργεί ήδη η τροχαία

Διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ της δικής της data base, του αρχείου που διατηρεί το υπουργείο Μεταφορών και του αρχείου που διαχειρίζεται το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, διενεργεί ήδη η τροχαία, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για το στόλο των ανασφάλιστων οχημάτων, λίγο πριν το υπουργείο Οικονομικών καταθέσει στη βουλή τροπολογία για την αναθεώρηση του πλαισίου περί ασφάλισης οχημάτων, όπως αυτό περιγράφεται σήμερα στο ν.δ. 400/70.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει τη σχετική ρύθμιση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών, σε συναφές νομοσχέδιο, αλλάζοντας πλήρως τον τρόπο ασφάλισης των οχημάτων.

Ήδη πάντως, το πλαίσιο περί εντοπισμού των ανασφάλιστων οδηγών είναι σε ισχύ, όπως και το ηλεκτρονικό παράβολο για την πληρωμή των προστίμων, και το μόνο που απομένει είναι ο προσδιορισμός των οχημάτων που δεν φέρουν σήμα (υλοποιείται ήδη με τις προαναφερόμενες διασταυρώσεις)

Προ των πυλών το νέο σύστημα ασφάλισης των τριών πυλώνων

Asfalisinet.gr-Tα Νέα της Ασφάλισης     January 2, 2014 |

Χρονιά αλλαγής της φυσιογνωμίας του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα θα είναι το 2014 , εκτιμούν οι ειδικοί σε θέματα ασφάλισης ,καθώς από το 2015 ξεκινά η πλήρη εναρμόνιση του συστήματος ασφάλισης σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρχικού Μνημονίου με το ν 3863/2010.  Ετσι σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (Λοβέρδου) επίκειται η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, η καθιέρωση της εθνικής σύνταξης για όλους στα 360 ευρώ και η γενικευμένη εφαρμογή της απονομής σύνταξης στο 67ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου.

Παράλληλα σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων οι νομοθετικές προσαρμογές στα νέα δεδομένα αλλά η σχετική κυβερνητική δέσμευση στα πλαίσια της εφαρμογής των μνημονίων με τους δανειστές , θα πρέπει να οριοθετηθεί και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα του συστήματος.
Ως προς τον πρώτο πυλώνα της κύριας και επικουρικής σύνταξης ο βασικός κορμός του θα είναι τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταμεία ( με τις αντίστοιχες ενοποιήσεις) . Ωστόσο είναι αμφίβολο αν τα υπάρχοντα επικουρικά ταμεία μπορούν να επιβιώσουν και εκ των πραγμάτων , όπως επανειλημμένα έχει γράψει το asfalisinet.gr, τα περισσότερα θα ενσωματωθούν στα ταμεία κύριας ασφάλισης .
Για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα έχει συσταθεί επιτροπή η οποία και μετά από σχετικές μελέτες που έχουν γίνει θα αναλάβει να διαμορφώσει εντός του έτους το πλαίσιο της λειτουργίας του δεύτερου πυλώνα ( που στην ουσία θα είναι επικουρικός και συμπληρωματικός στην κύρια ασφάλιση ) που θα περιλαμβάνει την επαγγελματική ασφάλιση με την συμμετοχή και των ασφαλιστικών εταιριών και με καθαρό κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Ενώ ο τρίτος πυλώνας θα παραμείνει αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρίες και θα είναι αμιγώς ιδιωτικός.

 

Όμιλος Ιντερσαλόνικα: Ισχυρή Οικονομική Βάση, Ανάπτυξη, Μείωση Ασφαλίστρων και Δικαιώματος, Διακανονισμοί με τους Συνεργάτες. Έτοιμος για την Αυριανή Αγορά!

24/ 12/ 2013 Από:

 

Και τι δεν περιλαμβάνεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα που απέστειλε η Διοίκηση του Ομίλου Ιντερσαλόνικα προς όλο το δίκτυο των Συνεργατών της! Οικονομικά στοιχεία που θα ζήλευαν πολλές εταιρείες. Ειδικά για την Ιντερασαλόνικα ΑΕΓΑ κερδοφορία 8 εκ. ευρώ, δείκτη φερεγγυότητας 230%, ασφαλιστικές προβλέψεις 183 εκ. ευρώ, ελεύθερη περιουσία κατάλληλη για ασφαλιστική τοποθέτηση 37 εκ. ευρώ. Για την Ιντερασαλόνικα Ζωής αύξηση νέας παραγωγής κατά 36% και βελτιωμένη κερδοφορία.

Αλλά ο Όμιλος Ιντερσαλόνικα δεν είναι μόνο… αριθμοί. Είναι από μήνες έτοιμος με συστήματα “τυπώνω-πληρώνω” και “πληρώνω-τυπώνω”, έχει εντάξει και εκπαιδεύσει το δίκτυό του, έχει εφαρμόσει τις επιταγές της Πράξης 31/30-9-2013 της ΤτΕ πριν την έναρξη εφαρμογής της. Προβλέπει διακανονισμό ευλόγου χρονικού διαστήματος για όλους τους Συνεργάτες του και βέβαια Άτοκο! Από 1-1-2014 μειώνει το Δικαίωμα Συμβολαίου, μειώνει τα Ασφάλιστρα και συνεχίζει…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Χρυσός Ερμής για το spot «Αυτόματος τηλεφωνητής»

19/12/2013|10:22                                                             www.insuranceworld.gr

Σημαντική διάκριση στα Ermis Awards 2013 απέσπασε το τηλεοπτικό spot της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη «Αυτόματος Τηλεφωνητής».

Πιο συγκεκριμένα το τηλεοπτικό spot «Αυτόματος Τηλεφωνητής», το οποίο δημιουργήθηκε από την Spot JWT, βραβεύθηκε με τον Χρυσό Ερμή στην ενότητα Ermis AD, στην κατηγορία διαφημιστικών ταινιών οι οποίες αφορούν σε τραπεζικά, ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα-υπηρεσίες.

Ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας σχολίασε σχετικά: «Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί σημαντική διάκριση για την Ευρωπαϊκή Πίστη που μας γεμίζει χαρά και περηφάνια και μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε για νέες διακρίσεις. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και όλους όσοι συνέβαλαν για να έρθει αυτό το χρυσό βραβείο!»
Τα Ermis Awards είναι ο μοναδικός θεσμός βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.

Συμφωνία ING Ελλάδος με Ιατρικό Αθηνών

Δημοσιεύθηκε: 15:26 – 18/12/13                                     euro2day.gr

Η ING Ελλάδος υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, η οποία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους ασφαλισμένους της, αλλά και στους δύο κορυφαίους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή συνεργασία, οι ασφαλισμένοι σε προγράμματα ασφάλισης υγείας της ING, με ελεύθερη επιλογή νοσοκομειακού παρόχου, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις υπηρεσίες υγείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι και στο Παιδιατρικό Κέντρο, με απευθείας κάλυψη του συνόλου των δαπανών από την ING.

«Στην ΙΝG επιβραβεύουμε τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας για την προστασία της υγείας τους, συνεχίζοντας τη σύναψη συνεργασιών με τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους συνεργασίες ενδυναμώνουν και εδραιώνουν ακόμη περισσότερο τη θέση της ING στην ελληνική αγορά» σχολίασε σχετικά ο CEO της ING Ελλάδας, κ. Luis Miguel Gomez.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος αναφερόμενος στη συμφωνία δήλωσε: «Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η επέκταση της συνεργασία μας με την ING στοχεύει στο να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Οι κορυφαίοι ιατροί – συνεργάτες μας, το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς που διαθέτουμε, καθώς και οι υπερσύγχρονες και πιστοποιημένες για τη λειτουργία τους νοσοκομειακές μας μονάδες είναι πλέον στην υπηρεσία όλων των ασφαλισμένων της ING».

Πως να επιλέξτε συνταξιοδοτικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές εταιρίες

http://asfalisinet.gr/2013/11/27

Οι αλλαγές που επέρχονται στα κοινωνικά ασφαλιστικά προγράμματα μειώνουν όλο και περισσότερο τις συνταξιοδοτικές προσδοκίες των ασφαλισμένων οι οποίοι προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή σύνταξη αναγκάζονται τώρα η στο μέλλον να καταφύγουν και σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα.

Έτσι μπορεί παλιότερα η ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης να μην ήταν και τόσο αναγκαία, σήμερα όμως που οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν δεν υπάρχει κατηγορία κοινωνικής και οικονομικής τάξης που να μην έχει ανάγκη μια τέτοια επιλογή.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, σταθερού ή αυξανόμενου ποσού μηνιαίας σύνταξης, όπως επίσης και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων.
Επίσης ανάλογα με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει και τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων που μπορεί να είναι είτε περιοδικά είτε με εφάπαξ καταβολή. Όπως επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μηνιαίας η εφάπαξ καταβολής του συσσωρευμένου κεφαλαίου (ή συνδυασμού τους) στην έναρξη της συνταξιοδότησης.
Επιπλέον στα ιδιωτικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ο ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει το πρόγραμμα πριν την λήξη του , επίσης να μεταβιβάσει αυτόματα τη μηνιαία σύνταξη ή ένα ποσοστό της στους δικαιούχους που αυτός θα ορίσει στην ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και να επιλέξει εάν αυτό θα συμβαίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή εφόρου ζωής του.
Οι κυριότερες επιλογές ως προς τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι:
-Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για συνταξιοδότηση ισόβιας χρονικής διάρκειας
-Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για μηνιαία αυξανομένη σύνταξη
-Καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου με σκοπό τη σύνταξη-αποταμίευση.

Ασφάλιση Πειρατείας από την AIG στην Ελλάδα

16/ 12/ 2013 Από:

Η AIG στην Ελλάδα παρουσιάζει το Maritime Kidnap & Ransom (K&R), ένα πρόγραμμα ασφάλισης πειρατείας που απευθύνεται στη ναυτιλιακή αγορά. Χρησιμοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου στη συγκεκριμένη κατηγορία απειλών, το προϊόν προσφέρεται πλέον με τοπική ανάληψη κινδύνων, διαχείριση συμβολαίου και ζημιών, σε συνεργασία με την παγκόσμια ομάδα K&R της AIG. 

Το Maritime Kidnap & Ransom ενεργοποιείται σε περίπτωση πειρατείας σε πλοίο και καλύπτει τα λύτρα που θα ζητηθούν για την απελευθέρωση αυτού και του πληρώματος, καθώς επίσης και μία εκτενή σειρά εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μια από τις βασικές καλύψεις του προγράμματος είναι και οι αμοιβές εξειδικευμένων συμβούλων διαχείρισης κρίσεων με πολυετή παγκόσμια πείρα σε περιπτώσεις πειρατείας και απαγωγών. Οι υπηρεσίες της AIG ξεκινούν πολύ πριν την επέλευση κάποιου περιστατικού, με εκπαίδευση του πληρώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρίας σε θέματα διαχείρισης αντίστοιχων κινδύνων.

Ο κος Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Head της AIG για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα σχολίασε σχετικά: «Η πειρατεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και δημιουργώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις πλοιοκτήτριες εταιρίες. Μπορεί τα φαινόμενα να έχουν μειωθεί σε παραδοσιακά επικίνδυνες περιοχές όπως ο Κόλπος του Άντεν, ωστόσο παρουσιάζουν αύξηση σε άλλες, όπως αυτή της Δυτικής Αφρικής. Η AIG έχει ιδιαίτερα μεγάλη πείρα τόσο στην ασφάλιση αυτών των κινδύνων όσο και στη διαχείριση ανάλογων περιστατικών. Πλέον η εμπειρία αυτή μεταφέρεται και σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας στους ασφαλισμένους μας τη δυνατότητα να επωφελούνται από την παγκόσμια τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την άμεση, τοπική εξυπηρέτηση.»

Οι Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον Ασφαλιστικό Κλάδο

16/ 12/ 2013 Από:

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με πρωτοβουλία του προέδρου της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων κυρίου Νίκου Μακρόπουλου, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με θέμα τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 200 περίπου εκπρόσωποι της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ενώ διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο.

Η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας την εκδήλωση τόνισε πως η εξέλιξη της ενιαίας Ευρώπης είναι πολύ σημαντική για την πορεία της χώρας και της αγοράς τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη. Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος στην κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό κλάδο και τι αυτό θα συνεπάγεται στο μέλλον και για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οριστικοποίηση του Solvency II, η ενίσχυση της προστασίας και της ενημέρωσης του καταναλωτή και το θέμα των συντάξεων.

Ακολούθησε ο κ. Ν. Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ, ο οποίος αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη τρέχουν και επηρεάζουν τη χώρα και την ασφαλιστική αγορά. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών οφείλουμε να είμαστε καλά πληροφορημένοι για τα τεκταινόμενα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρά την επίδραση της οικονομικής κρίσης αντέχει και προσαρμόζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο κ. Ι. Χατζηβασίλογλου, αναλογιστής, Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρθηκε στο νέο ρόλο των εθνικών εποπτικών αρχών των μελών της Ε.Ε. για την προστασία όχι μόνο των καταναλωτών – πολιτών της χώρας τους αλλά των Ευρωπαίων καταναλωτών ως σύνολο, σύμφωνα με την αρχή της ενιαίας αγοράς που απαιτεί ίση αντιμετώπιση όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ελληνική εποπτική αρχή αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων & Συντάξεων (EIOPA) και βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Ο κ. Χατζηβασίλογλου αναφέρθηκε επίσης στην συμβολή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σύγκλιση στα θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014.σία του καταναλωτή. Σημαντικότερη πρωτοβουλία για τον ασφαλιστικό κλάδο είναι το Solvency II -το νέο αυστηρό πλαίσιο που θωρακίζει τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο έχει πλέον μπει στην τελική του ευθεία παραμένουν όμως αρκετά τεχνικά ζητήματα προς διευθέτηση μέχρι την πλήρη εφαρμογή του από 1.1.2016. Ο κ. Wiedner αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τις συντάξεις (Λευκή βίβλος για τις συντάξεις, αναθεώρηση της οδηγίας IORP για την παροχή επαγγελματικών συντάξεων), καθώς η ανεπάρκεια και τα προβλήματα βιωσιμότητας των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, αναφέρθηκε στις οδηγίες IMD & MIFID που αφορούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή κατά την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

“Εμφαση σε υγεία και συντάξεις”

Ημερησία

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Εμφαση σε υγεία και συντάξεις

Οι συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις και οι ασφαλίσεις υγείας θα αποτελέσουν τους βασικούς στόχους μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα κληθούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά (ή και ως βασικοί πάροχοι συντάξεων και υγείας σε αρκετές περιπτώσεις ) της κοινωνικής ασφάλισης αναφέρθηκαν οι ομιλητές στο χθεσινό συνέδριο των Financial Times. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα δίκτυα διανομής τους, ο κλάδος μετασχηματίζεται δίνοντας έμφαση κυρίως στον συνδυασμό του ανθρώπινου δικτύου (agency) με το ηλεκτρονικό δίκτυο (internet) προκειμένου να προσφέρουν άμεσες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις υγείας, σε παρέμβασή του ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε συνεργασίες με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αφ’ ενός στη σύνταξη των ιατρικών πρωτοκόλλων, όπου και οι δύο πλευρές αποσκοπούν στη μείωση του κόστους τους και αφ’ ετέρου στο μέτωπο της συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών με τα κρατικά νοσοκομεία.

Κράτος και ασφαλιστικές Την ανάγκη να συνδράμει και το κράτος με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα ευνοεί την υγιή ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης επισήμανε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφερόμενος και στην εποπτεία του κλάδου τόνισε: «Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία και καλούνται να δείξουν ετοιμότητα. Η επιτυχία θα περάσει πρώτα απ’ όλα μέσα από την αξιοπιστία των εταιρειών. Η ΤτΕ αποτελεί έναν σοβαρό και αυστηρό επόπτη, ενώ αυστηρό είναι και το κανονιστικό σχέδιο που έρχεται από την Ευρώπη. Πολλά από τα στοιχεία που μας φέρνει η κανονιστική χιονοστιβάδα τα χρειαζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, ελλοχεύει ο κίνδυνος της γραφειοκρατίας, η οποία θα αυξήσει και το κόστος. Γι’ αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να δουλέψουν με την εποπτική αρχή, προκειμένου τελικά να πάρουμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε από την κανονιστική χιονοστιβάδα που έρχεται».

Νίκος Σακελλαρίου

 

“Παρελθόν τα ισόβια ασφαλιστικά προγράμματα υγείας”

 

                                Ημερομηνία δημοσίευσης     10/3/13
Παρελθόν τα ισόβια ασφαλιστικά προγράμματα υγείας

Της Ευγενιας Τζωρτζη

Τέλος εποχής στις ισόβιες σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων σηματοδοτεί η σταδιακή στροφή της αγοράς στα ετήσια προγράμματα υγείας. Την ίδια στιγμή, σημαντικές είναι οι αλλαγές στον χώρο των συντάξεων, καθώς το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων ωθεί τις εταιρείες στη διάθεση επενδυτικών προϊόντων, χωρίς εγγυημένες αποδόσεις ή ακόμη εγγύηση του κεφαλαίου. Ηδη από την αρχή του χρόνου, η πλειονότητα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών προχώρησε στη μείωση των επιτοκίων για τα καινούργια συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν καταργήσει τα προγράμματα εγγυημένων παροχών και έχουν στραφεί σε ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού τύπου (unit linked), στα οποία τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που θα πάρει στη λήξη ο ασφαλισμένος εξαρτάται από την πορεία των επενδύσεων. Τα μέσα επιτόκια με βάση τα οποία υπολογίζεται η σύνταξη ή το εφάπαξ ποσό που θα πάρει ο ασφαλισμένος στη λήξη της ασφάλισης κυμαίνονται πλέον κοντά στο 2%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης, καθώς οι αποδόσεις που υπόσχονται τα ασφαλιστικά προγράμματα στη χώρα μας κινούνται πάνω από τον μέσο όρο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, όπως της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Στον κλάδο της υγείας τα ετήσια προγράμματα, που προωθούνται πλέον μαζικά από την αγορά, ανανεώνονται κάθε χρόνο, όπως ένα απλό ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Πρόκειται για περιοδικά συμβόλαια, που αποδεσμεύουν ουσιαστικά την ασφαλιστική από την υπόσχεση κάλυψης του ασφαλισμένου μέχρι τη λήξη του βίου του, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα με τα παραδοσιακά προγράμματα και δίνουν το δικαίωμα στην εταιρεία να καταργήσει το πρόγραμμα για μια ευρεία κατηγορία ασφαλισμένων. Η κατάργηση, ωστόσο, του προγράμματος δεν μπορεί να γίνει εξατομικευμένα για μία περίπτωση ασφαλισμένου και φυσικά όχι με το πρόσχημα της ασθένειας. Εντούτοις, δικαιολογείται στην περίπτωση ενός γενικευμένου φαινομένου, που ζημιώνει υπέρμετρα την εταιρεία, επιτρέποντάς της την κατάργηση μιας συγκεκριμένης κάλυψης για το σύνολο ή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η επικράτηση στην ελληνική αγορά αυτής της κατηγορίας των προγραμμάτων, που είναι από 10% έως και 30% φθηνότερα από τα παραδοσιακά, συμπίπτει με την οικονομική κρίση και την ανάγκη των νοικοκυριών να περιορίσουν τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος ευνοεί τη διείσδυση των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων, που στην παρούσα συγκυρία είναι ελκυστικότερα και πιο προσιτά. Σταδιακά, η μία εταιρεία μετά την άλλη εμπλουτίζουν τα προϊόντα τους με τα νέα προγράμματα, ενώ αρκετές είναι οι ασφαλιστικές που έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά των παραδοσιακών συμβολαίων υγείας.

Παρ’ ότι νέα στην ελληνική αγορά, τα ετήσια προγράμματα είναι ευρέως διαδεδομένα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, όπως επίσης στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ιδιαίτερη ανάπτυξη έχουν σε χώρες όπως η Βρετανία και η Ολλανδία, αλλά και σε άλλες αγορές όπως η Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ πιο κοντικό παράδειγμα είναι αυτό της Κύπρου, που ακολουθεί την ευρωπαϊκή εμπειρία.

“Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση εκτιμά το 45% λόγω της κρίσης στα ασφαλιστικά ταμεία”

Οι ασκούμενες πολιτικές από τη σημερινή κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση και η απογοήτευση από αυτές έχουν πείσει πλέον τους ασφαλισμένους ότι ωθούνται στην ιδιωτική ασφάλιση, πιστεύει το 45% ερωτηθέντων σε σχετική έρευνα .

Ειδικότερα σε έρευνα της VPRC, που δημοσίευσε η εφημερίδα «Η Αυγή» αναδεικνύονται οι πολιτικές ευθύνες για την μεγάλη κρίση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα, καθώς ένα συντριπτικό 73% υποδεικνύει τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως κυρίως υπεύθυνες για την κατάσταση των ταμείων, ενώ η εισφοροδιαφυγή (19,9%) και οι οφειλές του κράτους προς τους ασφαλιστικούς φορείς (10,8%) προσθέτουν μεγαλύτερο βάρος στις αποδιδόμενες πολιτικές ευθύνες. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το γεγονός ότι το 42,6% των ερωτηθέντων θεωρούν την ανικανότητα των διοικήσεων ως βασικότερη αιτία για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα Ταμεία, καθώς οι διοικήσεις αυτές αποτέλεσαν και αποτελούν επιλογές των κυβερνήσεων που άσκησαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, καταμερίζοντας τις ευθύνες για την κατάσταση των ταμείων, το 73% των ερωτηθέντων απαντούν ότι την κύρια ευθύνη φέρουν οι κυβερνήσεις, ενώ 15% επιρρίπτει την ευθύνη πρωτίστως στις διοικήσεις των ταμείων. Η συνευθύνη βαρύνει επίσης με ποσοστό 7% την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, θεσμούς συνδεδεμένους με το σύστημα άσκησης εξουσίας και πολιτικών στην Ελλάδα.

Be Sociable, Share!